2
Di agoago o Christ dela ne daudau
Ogu ihoo duaahina nei, dogu gila adu gi goodou la ne belee agoago adu nia mee donu a God ala e de iloo nia daangada. Au digi agoago i nia helekai llauehe mo kabemee. Gei dogu madagoaa nogo i godou baahi, au gu hagamaanadu bolo au ga haga de langahia nia mee huogodoo, ga hagamamaanadu hua di hai a Jesus Christ gei e donu go di daudau o Maa i hongo di loobuu. Au ne dau adu gi godou baahi, gei au nogo bagege, nogo bolebole huoloo i dogu madagu,* Nnegau 18.9 gei agu agoago mono helekai la hagalee ne hai i di kabemee mo nnelekai haamanawa, gei ne hai adu i di tonu mai di mogobuna o di Hagataalunga o God. Godou hagadonu la hagalee ne hidi mai i di kabemee o tangada, gei mai di mahi o God.
Di iloo mee a God
Au e agoago nnelekai o di iloo mee ang gi digau ala gu maaloo duai nadau hagataalunga. Di iloo mee deenei la hagalee ni henuailala be nia mogobuna ala e dagi henuailala ala ga hagalee. Di iloo mee dela e agoago iei au, la go di iloo mee ngala a God dela gu hilihili go Mee i mua henuailala ne hai belee haga madamada ai gidaadou. Deai dahi dagi o henuailala ne modongoohia di maa ai. Maa nei bolo digaula ne iloo di maa, digaula digi daudaulia di Tagi o di madamada. Gei di Beebaa Dabu e helekai,
“Nia mee ala e de gidee, be digi longono ai,
be digi hagamaanadu ina bolo e mee di hai,
aalaa nia mee a God ne hagatogomaalia
gi digau huogodoo ala e aloho i de Ia.”* Isaiah 64.4
10 Mai di Hagataalunga Dabu, God gu hagamodongoohia mai gi gidaadou ana mee huogodoo ala e de iloo gidaadou. Di Hagataalunga le e halahala nia mee huogodoo, mo nia llala te modongoohia o nnadinga a God. 11 Ma go di hagataalunga i tadau lodo dela e iloo gidaadou hagatau. I di ala la hua, go di Hagataalunga hua o God, dela e iloo nia mee huogodoo a God. 12 Gidaadou hagalee ne hai mee gi di hagataalunga o henuailala, gei ne hai mee gi di Hagataalunga o God, dela ne hagau mai belee hai gidaadou gi iloo nia mee huogodoo a God ne dugu mai gi gidaadou.
13 Malaa, gimaadou hagalee helekai i nnelekai ne aago go di iloo mee dangada, gei e helekai i nnelekai ne aago go di Hagataalunga, e haga modongoohia nia donu Hagataalunga ala e tau anga gi nnelekai Hagataalunga. 14 Tangada dela dono Hagataalunga ai, e deemee di hai mee gi nia wanga dehuia mai i di Hagataalunga o God, mee e de iloo nia mee aanei, e balumee hua ang gi deia, idimaa tahidamee o nia maa le e hagamodongoohia hua go di Hagataalunga. 15 Tangada dela dono Hagataalunga i golo, le e mee di hagiaga nia dahidamee o nia mee huogodoo, gei deai tangada e mee di hagiaga a mee ai. 16 Di Beebaa Dabu e helekai,
“Koai dela e iloo di maanadu o Dimaadua?
Koai e mee di aago a Mee?”* Isaiah 40.13
Gei gimaadou gu iloo nia maanadu a Christ.

*2.3: Nnegau 18.9

*2.9: Isaiah 64.4

*2.16: Isaiah 40.13