40
Nia helekai o di hagadagadagagee
“Haga manawa lamalia ina agu daangada,” deenei la go tadau God e helehelekai, “Haga manawa lamalia ina digaula. Haga maaloo ina aga nia daangada o Jerusalem, hagi anga ina gi digaula bolo gu duainau nadau hagaduadua, gei dolomeenei nadau huaidu la gu maahede. Au ne hagaduadua digaula i nadau huaidu huogodoo.”
Di lee e wolowolo boloo, “Hagatogomaalia ina di ala i lodo di anggowaa ang gi Dimaadua. Haga aadee ina di ala i lodo di anggowaa e haele ai tadau God.* Matthew 3.3; Mark 1.3; John 1.23 Haga honu ina nia mehanga gonduu, hagababa ina nia gonduu, nia dama gonduu la gi malallali, gei nia gowaa dungadunga la heia gii baba. Gei di madamada o Dimaadua la ga modongoohia aga, gei nia daangada huogodoo ga gidee ginaadou di maa. Ma go Dimaadua dela ne hagababa dana mee deenei.”* Luke 3.4-6
Di lee e wolowolo boloo, “Hagadele ina ana helekai!”
Gei au ga heeu, “Nia helekai bolo aha e hagadele ko au?”
“Hagadele ina bolo nia daangada huogodoo le e hai be nia geinga tolo, digaula hagalee mouli duai i nia akai lodo geinga. Nia geinga mono akai e popo i di madagoaa Dimaadua ga ili nia maa gi dono madangi. Nia daangada le e hai gadoo beenei, hagalee maaloo i nia geinga. Uaa, nia geinga mo ono akai le e popo, gei ogo nia helekai o tadau God e noho hua beelaa.”* James 1.10-11; 1-Peter 1.24-25
Jerusalem, hana gi tomo di gonduu duuduu i nua, hagadele ina di longo humalia! Zion, wolowolo gi nua i doo lee gahigahi! Hagadele ina di longo humalia ge hudee madagu. Hagi anga ina gi nia waahale o Judah bolo di nadau God ga hanimoi!
10 Di Tagi go Yihowah ga hanimoi gaa dagi gi nia mogobuna, e laha mai madalia Ia digau ala ne haga dagaloaha ko Ia.* Isaiah 62.11; Revelation 22.12 11 Mee ga benebene dana hagabuulinga siibi be tangada hagaloohi siibi. Mee ga hagabudu nia dama gi di gowaa e dahi, gaa lahi digaula i hongo ono lima, gei Mee ga dagi mai nia dinana digaula hagahumalia i ono muli.* Ezekiel 34.15; John 10.11
Di God o Israel hagalee hagatau gi dahi mee
12 Ma iai tangada i golo e mee di hagatau di moana gi lodo ono babaalima be e hagatau di langi i nua gi ono lima? Ma iai tangada i golo e mee di haa nia gelegele o henuailala gi lodo di ibu, be e pauna nia gonduu mono gowaa noho nua gi hongo di mee manamana mee? 13 Ma iai tangada i golo e mee di helekai gi Dimaadua bolo gi heia nia mee belee hai? Ma koai dela e mee di aago a Mee be e mee di helekai gi Mee bolo gi daudalia?* Romans 11.34; 1-Corinthians 2.16 14 Ma iai tangada i golo e mee di daudali dono manawa go Dimaadua, gaa kabe gi iloo ge gi modongoohia a Mee nia mee ala belee hai?
15 Nia henua llauehe la hagalee nia mee ang gi Dimaadua, e hai hua be nia madaua wai. Nia henua ala e mogowaa le e maamaa be nia gohu gelegele. 16 Nia manu huogodoo lodo geinga o Lebanon la hagalee dohu di tigidaumaha ang gi tadau God, gei nia laagau ala i golo la hagalee dohu di akaa di ahi e dudu nia tigidaumaha. 17 Nia henua la hagalee di mee gi Mee, nadau hadinga gi Mee ai.
18 Ma koai dela e hagatau ang gi God? Dehee dau hai e haga modongoohia a Mee? 19 Mee hagalee hai be di ada balu god dela ne hai go nia daangada, dela ne hai go digau hai baalanga i di nadau hii di maa gi nia goolo, ga haga noho i hongo di gowaa silber.* Acts 17.29 20 Tangada dela e deemee di hui ana goolo be nia silber, geia e halahala ana laagau ala hagalee bala, geia ga halahala dana dangada paa mee dela e mee di paa di ada balu god, ga haga duu gii mau gi dee hinga.
21 Goe e de iloo e goe? Digi hagia adu gi di goe nia mee ne hai namua? Goe digi hagalongo gi di hai o henuailala ne daamada? 22 Maa ne hai go Mee dela e noho i hongo dono lohongo king i bahi i nua o henuailala mo i mugi nua di ahiaalangi, gei nia daangada ala i bahi i lala e mmada hagalligi loo ginai be nia loada. Mee ne holo gi daha di langi i nua gii hai gadoo be di gahu dela e hai be di hale laa dela e noho ai nia daangada.
23 Mee ga daa gi daha nia mogobuna o nia dagi o nia guongo, gaa hai digaula gi hagalee nia mee. 24 Digaula e hai gadoo be nia laagau ala dogo tomo aga lligi, ala hua dogo matilitili ono aga. Di madagoaa Dimaadua ga hagau mai dana madangi, gei nia maa ga maangoo ga angiangina be nia geinga maangoo.
25 Ma koai dela e hagatau gi God dabuaahia? Ma iai tangada i golo e hai be mee? 26 Mmada gi di gili di langi i nua. Ma koai dela ne hai nia heduu ala e mmada ginai goodou? Go Mee go tangada dela e dagi digaula be digau dauwa. Mee e iloo be nia heduu e hia aalaa, ge e haga ingoo digaula gi nadau ingoo! Deai di heduu e dahi e ngala ai, mai i ono mogobuna dela e maaloo huoloo!
27 Israel, goe e aha dela e hai oo donu gi Dimaadua bolo Mee e de iloo Ia o haingadaa be e dehei e Ia do madagoaa nia daangada ma ga hagahuaidu goe? 28 Goe e de iloo e goe? Goe digi hagalongo? Dimaadua dela go di God dono hagaodi ai. Mee ne hai henuailala hagatau, Mee hagalee duadua be e buhi. Deai tangada e iloo ana maanadu ai. 29 Mee e hagamaaloo aga digau ala e paagege ge e duadua. 30 Nia dama ala e lligi, ga paagege labelaa. Nia dama daane e mee di too i nadau paagege. 31 Gei digau ala e hagadonu Dimaadua i nadau hagamaamaa, ga gidee ginaadou di hagamaaloo aga hoou. Digaula ga maangi gi nua i hongo nadau bakau be nia manu ‘eagle’. Digaula gaa llele hagalee maanu, digaula ga haele hagalee paagege.

*40.3: Matthew 3.3; Mark 1.3; John 1.23

*40.5: Luke 3.4-6

*40.8: James 1.10-11; 1-Peter 1.24-25

*40.10: Isaiah 62.11; Revelation 22.12

*40.11: Ezekiel 34.15; John 10.11

*40.13: Romans 11.34; 1-Corinthians 2.16

*40.19: Acts 17.29