41
Di haga donudonu o di hagababa a Dimaadua gi Israel
God e helekai boloo, “Gii noho dee muu, hagalongo mai gi di Au, goodou go nia henua mogowaa loo! Hagatogomaalia e haga modongoohia godou baahi i di gowaa hai gabunga. Goodou godou madagoaa e helekai iei goodou. Lloomoi gi di gowaa e dahi e hilihili be koai dela e donu.
“Ma koai dela ne laha mai tagi dauwa mai i bahi i dua, mo di hai a mee gi aali i nia gowaa huogodoo ala e hana ginai mee? Ma koai dela ne wanga gi mee di aali i hongo nia king mono henua huogodoo? Dana hulumanu dauwa e daaligi digaula gi lala be nia gohu gelegele. Ana amu maalei gaa tale i digaula gaa hai digaula gi mamaangi be nia geinga popo e angiangina i di madangi. Gei mee e waluwalu digaula hua beelaa, e haele i di aumaalia, dono lauwa ai, geia e limalima huoloo dela hagalee tale ono wae gi di gelegele. Gei di ma koai dela ne hai di mee deenei gii gila? Ma koai dela ne hagamaanadu ana adu daangada i nadau hagangalungalua mai taamada? Ko Au go Dimaadua nogo i golo i taamada loo, gei Au go Dimaadua dela ga i golo i di madagoaa ga hagaodi.
“Nia daangada ala i nia henua mogowaa loo gu gidee ginaadou agu mee ala ne hai. Digaula gu mmaadagu gu polepole. Digaula ga dagabuli mai gi di gowaa e dahi ga lloomoi. Nia daangada gu wouwou ginaadou di ngalua ga hagadau maamaa ge e hagadau hagamaaloo aga ginaadou. Tangada paa mee e helekai gi tangada tugi goolo boloo, ‘Gu humalia huoloo go dau moomee!’ Taane dela e haluhalu dana ada mee ga hagamaaloo aga tangada dela e dogi di maa gi di gowaa e dahi gi nia baalanga. Meemaa ga helekai, ‘Di haga punipuni mai gu humalia!’ Meemaa gaa dogi di balu ada mee deelaa gi dono lohongo.
“Gei goe, go Israel, go dagu dangada hai hegau, goodou ala go agu daangada ala ne hilihili, go di madawaawa Abraham, go dogu ihoo hagaaloho.* 2-Chronicles 20.7; James 2.23 Au ne laha mai goodou i nia mada o henuailala, Au ne haga gahi goodou haga mogowaa loo i nia madaaduge, ga helekai adu gi goodou boloo, ‘Goodou go agu gau hai hegau.’ Au digi haga de iloo e Au goodou. Au ne hilihili goodou. 10 Hudee mmaadagu, Au e madalia goodou. Au go di godou God. Hudee uli godou gai, Au gaa hai goodou gi maaloo ge e hagamaamaa goodou. Au ga duuli goodou gi daha mo godou haingadaa, gei e benebene goodou.
11 “Digau huogodoo ala e hagawelewele adu gi goodou, ga iloo ginaadou di langaadia di nadau magedaa. Digau ala e heebagi adu gi goodou la gaa mmade. 12 Ma e aha maa goodou ga halahala godou hagadaumee, gei goodou ga deemee di gida digaula. Digau ala e hai tauwa adu gi goodou,* Ma e aha maa goodou ga halahala godou hagadaumee, gei goodou ga deemee di gida digaula. Digau ala e hai tauwa adu gi goodou, Di gunga deenei la hagalee i lodo di Baibel Good News be di Baibel Pohnpei ga de i golo i henuailala. 13 Au go Dimaadua, go di godou God. Au e hagamaaloo aga goodou, ge e hagi adu gi goodou bolo gi hudee mmaadagu, Au ga hagamaamaa goodou.”
14 Dimaadua e helekai boloo, “Goodou go digau Israel, ma e aha maa goodou e lligi ge e paagege, goodou hudee mmaadagu, Au ga hagamaamaa goodou. Au go di God Dabu o Israel, ko Au dela e benebene goodou. 15 Au gaa hai goodou gii hai be di laubaba hili meegai, dela e gaa ono ngudu ge hoou. Goodou gaa olo nia gonduu ga mooho gi lala. Nia gowaa nnoonua gaa oho gi ligiligi loo gaa hai nia gohu gelegele. 16 Goodou ga mmaga aga nia maa gi di ahiaalangi, gei di madangi ga ili nia maa gi daha, gei di madangi damana gaa oho nia maa dagidahi loo. Gei goodou ga tenetene, idimaa Au dela go di godou God. Goodou ga hagaamu Au, dela go di God Dabuaahia o Israel.
17 “Di madagoaa agu daangada ala ga halahala nadau wai e inu, i nadau akii la gu maangoo i di nadau hieinu, gei Au go Dimaadua ga hagagila nadau dalodalo. Au di God o Israel ga hagalee loo di de langahia digaula. 18 Au gaa hai nia monowai gii mmidi laa lodo nia gonduu ala e maangoo, ga haga hali agu wai laa lodo nia gowaa mehanga nia gonduu. Au gaa hai di anggowaa gii hai nia monowai, gei nia henua ala maangoo gi hali eia nia wai no lodo. 19 Au gaa hai nia laagau ‘cedar’, mono laagau ‘acacia’, ‘myrtle’ mono laagau olib la gii tomo i lodo di anggowaa. Nia waa laagau gaa tomo i lodo nia henua maangoo, aalaa go nia laagau ‘pine’, ‘juniper’ mono ‘cypress’. 20 Nia daangada ga gidee ginaadou ga iloo ginaadou bolo ma ko Au, go Dimaadua dela ne hai nia maa. Digaula ga modongoohia ginaadou bolo di God Dabuaahia o Israel la ne hai nia mee aanei gii kila.”
Dimaadua e hai baahi gi nia balu god
21 Dimaadua, di king o Israel e helekai nia mee aanei boloo, “Goodou go nia god o nia henua llauehe, haga gila aga ina godou donu. Gaamai godou lagamaaloo ala i godou baahi. 22 Lloomoi gi kinei, haga modongoohia ina aga nia mee ala ga kila aga, gi iloo ai gidaadou be nia maa e kila aga ma gaa hee. Haga donudonu ina gi di gowaa hai gabunga i nia mee ala ne too gi daha, gei gi hagia mai gi gimaadou ono hadinga. 23 Hagia mai gi gimaadou nia mee ala ma ga lloomoi maalia, gei gimaadou ga iloo bolo goodou nia god! Heia mai nia mee humalia be heia di haingadaa mai gi gimaadou. Heia gimaadou gi uli madau gai gi mmaadagu! 24 Goodou mo godou mee huogodoo ala e hai la hagalee nia mee. Digau ala e daumaha adu gi goodou le e gulugulua huoloo!
25 “Au gu hilihili dagu daane dela e noho i di bahi i dua. Au gaa hai a mee gii hai dana dauwa adu gi goodou mai i bahi i ngeia. Mee dela e dagadagahi nia dagi gadoo be nia gelegele gulugulua, gadoo be tangada hai pileedi hadu e dagadagahi ana gelegele hai pileedi. 26 Ma koai i goodou gu haga modongoohia bolo di mee deenei e gila, gei gidaadou gaa mee di helekai bolo goodou e donu? Deai tangada i goodou ne helekai i di maa ai! 27 Au go Dimaadua dela ne hagi anga matagidagi loo gi Zion di longo deenei. Au gu hagau dagu dangada kae hegau gi Jerusalem gi helekai boloo, ‘Au daangada le e lloomoi! Digaula e lloomoi gi nadau guongo!’ 28 Gei Au gaa mmada gi hongo nia god aalaa, tangada e dahi i digaula e helekai ai, tangada e dahi ne helekai mai gi agu heeu ai. 29 Nia god aanei huogodoo le e balumee hua. Digaula e deemee di hai nadau mee, nia ada mee aanei la nadau mahi ai, nadau mogobuna ai!”

*41.8: 2-Chronicles 20.7; James 2.23

*41.12: Ma e aha maa goodou ga halahala godou hagadaumee, gei goodou ga deemee di gida digaula. Digau ala e hai tauwa adu gi goodou, Di gunga deenei la hagalee i lodo di Baibel Good News be di Baibel Pohnpei