5
Di hagabuulinga siibi a God
Au e hagamahi adu gi goodou i nia mee aanei, goodou go digau mmaadua daumaha. Gei au tangada madua daumaha labelaa, guu hai tangada e haga modongoohia di hagaduadua o Christ, gei au e madalia labelaa e hai mee gi di madamada dela ga gila aga. Malaa, au e hagamahi adu gi goodou, bolo goodou gi ngalua be digau hagaloohi siibi o di hagabuulinga siibi dela ne dugu adu go God, gi benebene ina mai godou hiihai manawa be di hiihai a God gei hagalee mai godou de hiihai.* John 21.15-17 Goodou hudee heia goodou gii dagi digau ala e benebene, gei goodou heia nia mee e kawe go digaula. I di madagoaa Tangada Hagaloohi siibi Aamua ga hanimoi, goodou gaa kae di hau madamada dela hagalee ngudu dono dingidingia.
Gei goodou ala go nia dama daane, goodou gi dugu anga goodou gi digau mmaadua. Goodou gi hila gi lala, gi hagadau maamaa i godou mehanga. Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,
“God e hai baahi gi nia daangada ala e hagamuamua,
ge e wanga dono dumaalia gi digau ala e hila gi lala.”* Proverbs 3.34
Malaa, goodou gi hila gi lala, i lala nia mogobuna o God, go Mee dela ga haga menege aga goodou i dono madagoaa humalia.* Matthew 23.12; Luke 14.11; 18.14 Dugu ina godou manawa gee huogodoo gi Mee, idimaa, Mee e madamada humalia i goodou.
Goodou gi hagatogomaalia ge gi kanakana, idimaa, di godou hagadaumee go Setan, e heehee ge e wolowolo gadoo be di laion, e halahala dana dangada e gai. Goodou gi hai baahi gi di godou hagadaumee, gei gi mau dangihi i di godou hagadonu, idimaa, goodou gu iloo bolo godou duaahina daumaha ala e noho i nia madagowaa huogodoo i henuailala, e hai be goodou i lodo di hagaduadua dela e tale ginai goodou. 10 I muli di hagaduadua bodobodo nei, God honu tumaalia dela ne haga gahi mai goodou gi hai mee gi dono madamada dee odi i di godou hagadaubuni ang gi Christ, ga haga manawa lamalia, hagamaaloo aga, ge haga mau dangihi goodou. 11 Nia mogobuna gi madalia a Mee gaa hana hua beelaa. Amen!
Nia hagaaloho haga muliagina
12 Au e hihi di lede bodobodo deenei mai i di hagamaamaa o Silas, e dugu ko au bolo tuaahina manawa dahi. Au e hagamaaloo aga godou manawa, ge e haga modongoohia adu gi goodou bolo deenei go tumaalia donu o God. Goodou gii tuu maaloo i tumaalia deenei.* Acts 15.22,40
13 Godou duaahina nohongo dabu i Babylon gu hilihili aga gadoo be goodou mai di manawa o God, digaula mo dagu dama daane go Mark, e hagau adu di nadau hagaaloho.* Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Colossians 4.10; Philemon 24 14 Goodou gi hagadau hagaaloho i godou mehanga i di aloho dama a Christ.
Di aumaalia gi madalia goodou huogodoo ala e buni anga gi Christ.

*5.2: John 21.15-17

*5.5: Proverbs 3.34

*5.6: Matthew 23.12; Luke 14.11; 18.14

*5.12: Acts 15.22,40

*5.13: Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Colossians 4.10; Philemon 24