14
Jesus e hagahili taane magi
Dahi Laangi Sabad, gei Jesus ne hana ga miami i di hale o di Pharisee aamua, gei nia daangada e madamadaagi a Mee hagatau. Dahi daane e haga hula ono wae mo ono lima, gaa hana gi Jesus. Gei Jesus ga huli adu gi digau haga donudonu haganoho mo nia Pharisee, ga heeu, “Tadau haganoho le e mahuge ang gi di hagahili di magi i di Laangi Sabad be deeai?”
Gei digaula digi helekai. Jesus ga dahi mai taane deelaa, ga hagahili, ga hagau gi dono hale. Nomuli, gei Mee ga helekai gi digaula, “Dolomaa tei goodou ga iai dana dama daane be dana kau gaa doo gi lodo di monowai i di Laangi Sabad, mee hagalee ga dahi aga di maa hagalimalima i di Laangi Sabad deelaa?”* Matthew 12.11
Gei digaula gu deemee di helekai gi telekai a Maa.
Di manawa hila gi lala mo tumaalia o tangada
Jesus gu modongoohia digau ala ne gahi mai gi tagamiami e hilihili nia gowaa koia e humalia e noho ginaadou, gei Mee gaa kai dana ala kai deenei gi digaula: “Maa tangada gaa gahi goe gi tagamiami haga hai lodo, hudee noho i di gowaa dela koia e humalia. Goe gaa noho i golo, gei tangada e mada hagalabagau i oo nua, ga gahi aga labelaa,* Proverbs 25.6-7 gei tangada dela ne gahi goolua, ga helekai adu gi di goe bolo goe gi wanga ina di lohongo gi mee e noho ai. Gei goe ga langaadia, gaa noho gi lala i di gowaa mugi lala loo. 10 Maa goe gaa gahi go tangada gi hanaga gi tagamiami haga hai lodo, noho i di gowaa dela i mugi lala loo, gei tangada dela ne gahi goe ga helekai adu boloo, ‘Dogu ihoo hagaaloho, hanaga laa nei gi di gowaa e humalia.’ Ma gaa hai beenei, le e hai goe gi hagalabagau i mua o ehoo ala ne gahi aga dalia goe. 11 Idimaa, digau ala e hagalaamua ginaadou, le e hai gi mugi lala, gei digau ala e hai ginaadou gi mugi lala loo, le e hai gi hagalaamua.”* Matthew 23.12; Luke 18.14
12 Gei Jesus ga helekai gi tagi di hale, “Goe ma gaa hai dau hagamiami oodee be hiahi, hudee gahia o ehoo, be o duaahina, be oo gau, be go digau maluagina ala i do baahi, idimaa, digau aanei gaa gahi labelaa goe. Ma gaa hai beenei, digaula gaa hui adu labelaa do humalia. 13 Goe ma gaa hai dau hagamiami damana, gahia digau hagaloale, digau mooho nadau huaidina, digau habehabe, mo digau deegida, 14 gei goe ga haga maluagina, idimaa, digaula e deemee di hui goe gi muli labelaa. God e hui labelaa goe i di laangi dela e mouli aga digau humalia.”
Di ala kai tagamiami aamua
(Matthew 22.1-10)
15 Tangada e dahi i digau ne gahi aga nogo noho i teebele, ne longono ia nia helekai aanei, ga helekai gi Jesus, “E maluagina go digau ala ma gaa noho i tagamiami aamua i Teenua King o God!”
16 Gei Jesus ga helekai gi mee, “Tangada ne hai dana hagamiami damana, gei mee gaa gahi ana gau dogologo, 17 gaa dae mai di madagoaa tagamiami, gei mee ga hagau dana dangada hai hegau gi ana gau ala ne gahi boloo, ‘Lloomoi, nia mee huogodoo gu togomaalia!’ 18 Gei tangada nei mo tangada nei i digaula gaa hai nadau dangidangi. Tangada matagidagi ga helekai gi tangada hai hegau boloo, ‘Au guu hui dagu gowaa, gei au belee hai gii mmada gi di gowaa. Dumaalia mai mua gi dagu dangidangi.’ 19 Tangada i golo boloo, ‘Au guu hui agu kau madangaholu, gei au belee hana, e hagadina nia maa. Dumaalia mai gi di au.’ 20 Gei tangada i golo e helekai boloo, ‘Au dogo hai hua dogu lodo, gu deemee di hanadu.’
21 “Gei tangada hai hegau gaa hana gi muli, ga hagi anga gi dono dangada aamua nia mee huogodoo ala ne hai. Gei tangada aamua gu hagawelewele huoloo, ga helekai boloo, ‘Hana gi hongo nia ala llauehe mo lligi o di waahale, laha mai digau hagaloale, digau mooho nadau huaidina, digau deegida, mo digau habehabe.’ 22 Tangada hai hegau ga helekai gi dono dagi boloo, ‘Dau hegau la guu hai, gei di maa e oo hua igolo.’ 23 Gei tangada aamua ga helekai gi tangada hai hegau boloo, ‘Hana gi nia ala llauehe mo lligi o tenua. Laha mai digau huogodoo gii honu i lodo dogu hale. 24 Gei au e hagi adu gi goodou bolo tangada e dahi i digau ala ne haga gahi le e momi dana mee i dagu hagamiami ai!’ ”
Daudali Jesus
(Matthew 10.37-38)
25 Dahi madagoaa, digau dogologo nogo hula i muli o Jesus, gei Mee ga huli adu, ga helekai, 26 “Tangada dela e hanimoi gi di Au, le e deemee di hai tama agoago ni aagu, maa ia hagalee e aloho i di Au laa hongo dono damana mo dono dinana, dono lodo mo ana dama, ono duaahina daane mo ahina, mo dono huaidina.* Matthew 10.37 27 Tangada dela hagalee kae dono loobuu donu ga hanimoi i ogu muli, le e deemee di hai tama agoago ni aagu.* Matthew 10.38; 16.24; Mark 8.34; Luke 9.23
28 “Maa tei goodou ga maanadu bolo e haga duu dana angulaa, geia gii noho gi lala i mua, gi hagabaulia di hui di maa, be ana bahihadu le e dohu e mee di hau di maa gii lawa. 29 Maa mee hagalee hai beenei, geia e deemee di hau di angulaa gii lawa i muli di hau di baba, gei nia daangada gaa mmada gi dana moomee, ga gadagada, ga hagahuaidu a mee boloo, 30 ‘Mee ne daamada ne hau dana angulaa, geia e deemee di haga lawa di maa.’
31 “Maa dahi king gaa hana mo ana gau dauwa e madangaholu mana (10,000) belee heebagi gi di king dela e hanimoi mo ana gau dauwa e madalua mana (20,000), mee gaa noho gi lala i mua, e hagamaanadu be ia e maaloo di heebagi gi di king deelaa. 32 Maa mee ga deemee, geia ga hagau ana gau kae hegau e heetugi gi di king dela i golo i dono madagoaa e mogowaa ai, e dangidangi anga bolo hagalee hai tauwa.”
33 Jesus ga duudagi ana helekai, “E hai gadoo be goodou. Tangada i goodou ai e mee di hai dagu dama agoago, maa ia digi lawa gi daha mo nia mee huogodoo ala e hai mee ginai.
Nia toolo ono hadinga ai
(Matthew 5.13; Mark 9.50)
34 “Nia toolo le e humalia, gei nia mmala o nia maa ma ga hagalee, di hai i golo ai e haga mmala nia maa labelaa. 35 Gei nia maa hagalee dahidamee labelaa gi nia gelegele, gi di haga oho nia laagau, ala hua e kili gi daha. Tangada ono dalinga i golo, gi hagalongo!”

*14.5: Matthew 12.11

*14.8: Proverbs 25.6-7

*14.11: Matthew 23.12; Luke 18.14

*14.26: Matthew 10.37

*14.27: Matthew 10.38; 16.24; Mark 8.34; Luke 9.23