25
Nnelekai kabemee Solomon labelaa
Aanei nia agoago podo labelaa a Solomon, ne hihi go digau hihi i di gowaa e noho ai King Hezekiah o Judah.
Gidaadou e hagalaamua a God i ana mee ala e hagammuni. Gidaadou e hagalaamua nia king i nadau hagamodongoohia.
Goe e de iloo nia mee di king e hagamaanadu; ana hagamaanadu e mogowaa loo i gidaadou, gadoo be tuutuu i nua o di langi be di llala o di moana.
Daa ina di milimilia gi daha mo di silber, gei tangada hai silber e mee di hai di maa gi madamada. Daa ina digau hagamaamaa huaidu gi daha mo di king, gei nia daangada la ga iloo di haihai donu o di king mo dono oobidi.
Do madagoaa ma gaa duu i mua di king, hudee heia a mee gi hagaamu goe, hudee halahalau ina a mee bolo goe tangada hagalabagau. Ma koia e humalia maa goe gaa gahi gii noho i di lohongo nonua, i di mee dela ma gaa hai bolo gi wanga ina do lohongo gi tei dangada mada hagalabagau.* Luke 14.8-10
Hudee limalima di hana gi di gowaa hai gabunga i di gili dau mee ne gidee goe. Maa dahi dangada hagadootonu i golo ga hagamodongoohia aga bolo goe e ihala, gei goe gaa hai dau aha?
Maa goe mo tangada e noho i doo baahi hagalee donu i gulu mehanga, hudee hagi anga gi nia daangada nia mee ala e de iloo digaula, 10 gi de iloo nia daangada bolo goe e deemee di hagammuni nia mee de iloo, gaa hai goe gi langaadia, ga haga balumee go nia daangada i nia madagoaa huogodoo.
11 Di hagamaanadu dela gu haga modongoohia madammaa, le e hai gadoo be di ada ne hai gi nia goolo ne wanga gi lodo silber.
12 Di haga iloo hagalliga mai tangada wouwou gi tangada dela e hiihai e hagalongo, la koia e maluagina i nia hau goolo be nia hadu hagalabagau ala ne hai gi nia goolo madammaa.
13 Tangada hagau dela e hagadagadagagee ginai le e haga manawa lamalia tangada dela e hagau a mee, gadoo be nia wai magalillili e haga manawa lamalia tangada i lodo di welengina o di madagoaa hagi huwa laagau.
14 Nia daangada ala e hagababa gi nia mee ala hagalee wanga go ginaadou, le e hai gadoo be di madangi mo nia gololangi ala hagalee uwauwa.
15 Nnelekai baba ala e hai tangada gi hiihai gi do hiihai, e mee hua di oho gi daha di hai baahi e koia e maaloo, ge e mee hogi di haga manawa baba di hiihai o nia dagi.
16 Hudee geina nia mee maangala lodo henua gii logo laa hongo nia meegai ala e tau adu gi di goe. Logowaahee meegai e hai goe gi lualua. 17 Hudee tataanga gii logo do hanahana hagahidihidi gi digau ala e noho i doo baahi: digaula gaa buhi ga hagawelewele adu gi di goe.
18 Di hagahuaidu tangada i di ala hai gee le e hagalliga huoloo be tulumanu dauwa, nia goloo heebagi, be di amu maalei gaa.
19 Di hagadagadagagee gi tangada dela hagalee hagadagadagagee ginai i di madagoaa haingadaa, le e hai gadoo be tangada ono niha ai e mama ana meegai, be e hai be tangada e haele habehabe.
20 Di daahili gi tangada lodo huaidu le e hai be di daa gi daha di gahu i di laangi magalillili, be e hai be di hunuhunu di magibala gi nia toolo.
21 Maa do hagadaumee le e hiigai, haangai ina a mee. Maa do hagadaumee le e hieinu, haga inu mia a mee. 22 Goe gaa hai a mee gi langaadia huoloo, gei Dimaadua ga gowadu gi di goe do hagahumalia.* Romans 12.20
23 Di tamu dangada e hidi ai di hagawelewele gadoo be di madangi o ngeia dela e gaamai dana uwa.
24 Di noho i tua di hale la koia e humalia i di noho i lodo di hale dalia di ahina hai lodo wou leelee logo.
25 Di hagalongo gi nia longo humalia mai tenua mogowaa, le e hai gadoo be di inu nia wai magalillili do madagoaa ma ga hieinu welengina.
26 Tangada humalia dela e dugu ia gi tangada huaidu, le e hagamilimilia dono mouli gadoo be nia wai uwa aga dogolia, be di monowai poisin.
27 Logowaahee nia mee maangala lodo henua le e huaidu adu gi di goe, dela gadoo di halahala gi logowaahee nia hagaamu hagalaamua.
28 Maa goe e deemee di benebene do hagawelewele, goe gu deai do hagamaamaa ai, gadoo be di waahale ono abaaba ai, e mahuge hua gi tauwa.

*25.7: Luke 14.8-10

*25.22: Romans 12.20