24
19
Hudee manawa dubua i digau haihai di huaidu, hudee hagamada e hai hoo gi digaula. Nadau mee ala e hagamaanadu la nia hagahuaidu. I nia madagoaa huogodoo digaula ma gaa huge nadau ngudu, tangada i golo e tale gi di haingadaa.
20
Nia hale le e hau i hongo di hagamau o di iloo mo di modongoohia. Nia goloo ala e maluagina ge madamada le e haga honu nia ruum ala iai di kabemee.
21
Di kabemee le e koia e humalia i di maaloo, uaa, di kabemee le e koia e hagalabagau i di maaloo. Idimaa, goodou gi hagataele ina gi humalia di godou ala dela e heebagi iei goodou i mua di godou hula gi tauwa. Maa goodou gaa kae nia helekai hagamaamaa gi mada logo, goodou koia ga mada maaloo i lodo tauwa.
22
Nnelekai kabemee la koia e llala gi digau dadaulia di modongoohia. Nia mee hagalabagau ma ga helehelekai ai, digaula nadau helekai ai.
23
Maa goe e haganohonoho di hai nia mee huaidu i nia madagoaa huogodoo, do mouli gi muli e gila mai goe tangada haihai di huaidu. Di ingoo hua di hagamaanadu o tangada dadaulia la di hala. Nia daangada e de hiihai gi tangada ana mee ai dela hua ana hagabalumee digau ala i golo.
24
10 Maa goe e bagege i lodo di haingadaa, e donu bolo goe tangada bagege.
25
11 Hudee duugia di hagamaamaa tangada dela e lahi e daaligi gii made, gei mee digi hai dana mee hala. 12 Holongo goe e helekai bolo goe hagalee dau, gei God e iloo, e gabunga o hagamaanadu. Mee e daumada goe, Mee e iloo Ia. Mee gaa hui goe gi au mee ala e hai.
26
13 Dagu dama nei, geina nia mee maangala lodo henua, ma e humalia gadoo be nia mee maangala mai di gowaa benebene mee maangala, e maangala i hongo do holole. 14 Goe gi modongoohia bolo di kabemee le e humalia adu gi do mouli. Hai mee gi di kabemee, gei goe ga hai mee gi di mouli madamada dela maalia.
27
15 Hudee heia goe gii hai be digau huaidu ala e hagatogomaalia e gaiaa nia daangada mouli donu, be e kae gi daha nadau hale. 16 Ma e aha digau ala e donu e tingatinga haga hia, gei digaula e tuu aga labelaa gi nua i nia madagoaa huogodoo, gei nia lauwa llauehe e oho gi daha digau ala e haihai di huaidu.
28
17 Hudee manawa lamalia gi do hagadaumee dono madagoaa ma gaa tale gi di haingadaa, ge hudee tenetene dono madagoaa ma gaa doo gi lodo di huaidu. 18 Dimaadua ga iloo Ia do madagoaa dela ma ga manawa beenei, ge Ia ga de hiihai, ga hagalee hagaduadua do hagadaumee.
29
19 Hudee heia nia daangada ala e hai di huaidu gii hai goe gi manawa gee. Hudee dubua gi digaula. 20 Tangada e hai di huaidu, la deai dono hagadagadagagee gi dono mouli ai. Mee ana mee e gana ginai ai.
30
21 Dagu dama nei, hagalabagau ina Dimaadua mo di hagalaamua ina di king. Hudee buni anga gi digau ala e hai baahi ang gi meemaa. 22 Nia daangada ala e hai beelaa, e mee hua di hagahuaidu i lodo tama madagoaa dulii. E hai behee? Goe e de iloo di haga halauwa a God be di king dela e mee nau hai?!
Nnelekai kabemee ala i golo
23 Nia daangada kabemee gu helekai labelaa nia mee aanei:
E hagalee humalia ang gi tangada hai gabunga ma gaa dugu geegee nia daangada. 24 Maa digaula ga haga iloo bolo tangada ono hala ai le e hala, nia daangada huogodoo ga de hiihai ga hagahuaidu digaula. 25 Digau hai gabunga ala e hagaduadua digau hai hala, digaula ga maluagina ang gi ginaadou, ga hagalabagau go nia daangada.
26 Di helekai donu gi di heeu la di hagamodongoohia o di hagadau ihoo donu.
27 Hudee hauhia mo di haga noho ina doo hale, gaa dae loo gi dau gowaa gu togomaalia, gei goe gu modongoohia bolo goe e mee di kae do mouli mai di gowaa deelaa.
28 Hudee hagadootonu kai tilikai balumee i digau ala i golo, be helekai halahalau i digaula. 29 Hudee helekai boloo, “Au gaa hai gi digaula di mee digaula ne hai mai! Au gaa hai au gi tongaadahi gi digaula!”
30 Au gu haele laa lodo nia gowaa dogi laagau o tangada hagatoo dadaulia. 31 Nia maa guu honu waa geinga duduia, guu buni geinga lloo. Di abaaba duuli nia maa gu mooho gi lala. 32 Au ne gidee di mee deenei, gu hagamaanadu ai, gei au guu kabe dagu hagamaanadu mai di maa: 33 Hagagemu gii kii goe. Habinia oo lima, kii hagamolooloo. 34 Malaa i di madagoaa e kii iei goe, di hagaloale ga heebagi adu gadoo be tangada gaiaa.* Agoago Podo 6.10-11

*24.34: Agoago Podo 6.10-11