15
Di ala kai siibi ne ngala
(Matthew 18.12-14)
Dahi laangi hua, gei digau hagabudu dagitedi dogologo mo digau huaidu ne lloomoi gi baahi o Jesus e hagalongo gi Mee.* Luke 5.29-30 Nia Pharisee mono gau haga donudonu haganoho ga daamada, ga helehelekai huaidu boloo, “Taane deenei e hagaahi mai digau huaidu, gei e miami i baahi digaula!” Gei Jesus ga helekai di ala kai deenei:
“Dolomaa tangada i goodou ana siibi e lau, gei siibi e dahi gaa ngala, gei mee gaa hai dana aha? Mee gaa dugu ana siibi e matiwa maa hiwa gi lodo di abaaba, gaa hana, ga halahala di siibi e dahi dela ne ngala gaa dae loo gi dono gidee ia a mee. Dono madagoaa ga gidee ia a mee, geia gu tenetene huoloo, ga dahi aga a mee gi hongo ono bakau, ga aamo gi dono hale, mee ga gahi mai ono ehoo hagaaloho, mo digau ala i dono baahi, ga helekai gi digaula boloo, ‘Au gu tenetene. Au gu gidee au dagu siibi dela ne ngala. Gidaadou gaa budu di maa!’
“Au e hagi adu gi goodou bolo di tenetene mada damana i di langi ang gi tangada huaidu e dahi ma ga maliu dono manawa, laa hongo di tenetene ang gi digau matiwa maa hiwa ala e noho humalia, hagalee loo bolo e huli nadau manawa.
Bahihadu silber ne ngala
“Dolomaa di ahina ana teenedi silber e madangaholu, gaa ngala e dahi, gei mee gaa hai dana aha? Mee gaa dudu dana malama, ga duidui dono hale, ga madamada hagatau i nia madagowaa huogodoo i lodo dono hale gaa dae loo gi dono gidee ia di maa. Dono madagoaa ne gidee ia di maa, mee ga gahi mai ono ehoo hagaaloho mo digau ala i dono baahi gi di gowaa e dahi, ga helekai gi digaula boloo, ‘Au gu tenetene, idimaa, au gu gidee dagu teenedi silber dela ne ngala. Gidaadou gaa budu di maa.’
10 “Au e hagi adu gi goodou bolo digau di langi a God le e tenetene labelaa gi tangada huaidu e dahi ma gaa huli hoou dono manawa.”
Nia dama daane dogolua ne nngala
11 Jesus ga helekai, “Taane ana dama daane dogolua. 12 Tama dulii ga helekai gi tamana boloo, ‘Gaamai dogu duhongo i o maluagina dolomeenei.’ Gei tamana gaa duwwe ono maluagina i ana dama dogolua. 13 Muli hua nia laangi dulii, tama daane dulii gaa hui gi daha di baahi dono maluagina, gaa hana mo ana bahihadu gi tenua mogowaa loo, ga hagauwwou ana bahihadu gi di balu mouli. 14 Mee gu haga haihegau ana mee huogodoo ala ne hai mee ginai gii odi. Gei tau magamaga damana guu hai i hongo tenua deelaa, gei mee gu daamada gu hiigai. 15 Mee gaa hana ga ngalua i baahi tangada donu o tenua deelaa ne hagau a mee gi lodo dana gowaa dugu biigi belee madamada humalia ai. 16 Mee gu hiihai huoloo bolo ia ga miami dalia nia biigi, gei tangada e wanga nia meegai gi mee ai. 17 Muliagi loo, gei mee gaa donu ang gi deia, gaa huli dono manawa, ga helekai boloo, ‘Digau ngalua dogu damana e logo nadau meegai e deemee di gai, gei au deenei hua e hiigai, gaa made! 18 Au gaa duu i nua, gaa hana gi dogu damana, ga helekai gi mee boloo, Tamana, au gu ihala ang gi God mo adu gi di goe. 19 Au e dee tau loo di hagaingoo bolo tama ni aau. Duguina hua au be tangada e dahi i au gau ngalua.’ 20 Gei mee ga du gi nua, gaa hana gi muli gi dono damana.
“Mee dela hua e mogowaa i di hale, gei tamana gu gidee ia a mee, gu aloho huoloo, gaa lele, ga bulubulu mai a mee, ga hongihongi. 21 Tama ga helekai boloo, ‘Tamana, au gu ihala ang gi God, gei gu ihala adu gi di goe. Au hagalee tau loo di haga ingoo bolo tama ni aau.’ 22 Gei tamana ga gahi mai ana gau hai hegau, ga helekai gi digaula boloo, ‘Hagalimalima, gaamai di gahu ulu laa tua dela koia e humalia, haga ulu ina a mee. Haga ulu ina di buulei, mono suudi. 23 Gaa lawa, goodou daaligidia tamaa kau dela e kaedahi e humalia, e hai tadau hagamiami hagaamu. 24 Idimaa, mee tama ni aagu guu made, gei dolomeenei gei mee gu mouli. Mee guu ngala, gei dolomeenei gu gila mai labelaa.’ Gei tagamiami ga daamada.
 
25 “Di madagoaa hua deelaa, tama daane madua nogo i lodo henua. Dono haneia, ga hoohoo gi di hale, gei mee ga longono nia lee daahili mono gaalege. 26 Mee ga gahigahi tangada hai hegau, ga heeu boloo, ‘Ma di aha dela e hai?’ 27 Tangada hai hegau ga helekai, ‘Do duaahina daane la gu hanimoi, gei do damana gu daaligi tamaa kau dela e kaedahi e humalia huoloo, idimaa, mee gu gidee ia a mee labelaa.’
28 “Tuaahina daane madua gu hagawelewele huoloo, gu hagalee hana gi lodo di hale. Gei tamana o maa ga hanimoi gi malaelae, ga dangidangi gi mee bolo gi ulu gi lodo. 29 Gei mee ga helekai manawa gee gi dono damana boloo, ‘Mmada, nia ngadau huogodoo aanei, gei au nogo ngalua adu gi di goe gadoo be di hege, gei au digi de hagalongo loo gi au helekai, gei dau maa di aha ne gaamai gi di au? Di kuudi hogi ne gaamai kooe belee hai dagu hagamiami gi ogu ihoo hagaaloho ai! 30 Gei dau dama daane deenei nogo hagauwwou o maluagina i dono mouli be di manu, gei dono hanimoi, goe gu daaligi tamaa kau dela e kaedahi e humalia gi mee.’ 31 Tamana ga helekai, ‘Dagu dama, nia madagoaa huogodoo gei goe i ginei i dogu baahi, gei agu mee huogodoo la nia mee ni aau. 32 Gei gidaadou belee budu ge tenetene, idimaa, do duaahina la guu made, dolomeenei gei mee gu mouli. Mee guu ngala, dolomeenei gei mee guu gida.’ ”

*15.1: Luke 5.29-30