5
Jesus e gahi ana dama agoago matagidagi
(Matthew 4.18-22; Mark 1.16-20)
Dahi laangi hua Jesus nogo duu i taalinga Tai Gennesaret, nia daangada nogo honohono ginaadou i nadau lloo adu gi Jesus belee hagalongo gi nia helekai a God.* Matthew 13.1-2; Mark 3.9-10; 4.1 Mee ga gidee nia boodi e lua e haga pale aga i tongotai. Digau hai iga guu hula gu gaugau nadau kau. Jesus gaa gaga gi hongo di boodi a Simon, ga helekai gi mee gi hologia dulii gi daha mo tongotai. Jesus gaa noho i hongo di boodi, ga agoago gi digau dogologo aalaa.
Mee ga haga lawa ana agoago, ga helekai gi Simon, “Hologia di boodi gi di gowaa honu, dugu ina gi lala nia kau gubenge.”
Simon ga helekai, “Meenei Tagi, gimaua gu gubenge mai loo boo, gu duadua, gei digi kumi mau iga. Gei Goe bolo gi dugua nia kau, au gaa dugu laa nia kau.”* John 21.3 Meemaa gaa dugu nia kau gi lala, gu bulou nau iga logowaahee. Nia kau la bolo ga mahaahaa.* John 21.6 Gei meemaa ga lialiagi gi di nau ihoo boodi gi lloomoi e hagamaamaa ginaua. Digaula ga lloomoi, gaa haa nadau boodi e lua gu hontula bolo ga abulu. Simon Peter ne mmada gi nia mee ala ne hai beenei, gei mee ga dogoduli gi lala i mua o Jesus, ga helekai, “Meenei Tagi, hana gi daha mo au! Au tangada huaidu!”
Mee mo ono ehoo gu goboina tagabae iga ala ne kumi go ginaadou. 10 Nia hoo Simon, James mo John go nia dama daane Zebedee, la gu goboina labelaa ginaua. Jesus ga helekai gi Simon, “Goe hudee madagu, tugi dolomeenei gaa hana, gei goe ga haangodo gi nia daangada.”
11 Digaula ga hudi aga nia boodi gi tongotai, ga diiagi nia mee huogodoo, ga daudali a Jesus.
Jesus e hagahili taane magi genegene
(Matthew 8.1-4; Mark 1.40-45)
12 Nomuli, gei Jesus nogo i lodo di waahale dela nogo iai taane e hai dono magi genegene. Taane deelaa ne mmada gi Jesus, ga bala gi lala ga dangidangi, “Meenei, maa Goe e hiihai, heia au gi madammaa!”* heia au gi madammaa: Digau o Jew e hai bolo di magi deenei le e haga dogolia dangada.
13 Jesus ga hagadau dae adu, gaa bili gi mee, ga helekai, “Uaa, Au e hiihai. Madammaa!” Di madagoaa hua deelaa, gei di magi genegene guu hili. 14 Jesus gaa bule gi mee, “Hudee hagi anga ina di mee deenei gi tei dangada, hana haga huudonu gi tangada hai mee dabu, gi haga dina ina goe, gaa lawa, heia dau tigidaumaha dela gu haganoho go Moses, bolo e hai di haga modongoohia gi digaula bolo goe gu madammaa.”* Leviticus 14.1-32
15 Di longo o Jesus guu dele labelaa koia gi nonua, gu modoho gi daha, gei digau dogologo ne loomoi belee hagalongo gi Mee, ge e hagahili nadau magi. 16 Gei Mee gaa hana gi di gowaa lomo e dalodalo.
Jesus e hagahili taane mmade ono dudaginga
(Matthew 9.1-8; Mark 2.1-12)
17 Dahi laangi hua, Jesus nogo agoago, gei nia Pharisee mono gau haga donudonu haganoho e noho i golo. Digaula ne lloomoi mai nia waahale huogodoo Galilee, Judea, mo mai Jerusalem. Di mogobuna o Dimaadua gu i baahi o Jesus e hagahili nia magi. 18 Hunu daane ne lloomoi e aamo mai di nadau daane mmade ono wae i hongo di hada. Digaula e hagamahi belee laha mai taane deenei gi mua o Jesus i lodo di hale. 19 Idimaa gu dogologowaahee, gu deeoo di lahi a mee gi lodo, gei digaula gaa lahi a mee gi tuatala o di hale, ga haga bongoo di gowaa e haga hege ia a mee i hongo dono moenge gi lodo digau dogologo i mua o Jesus. 20 Jesus ga gidee Ia nia hagadonu digaula, Mee ga helekai gi taane deelaa, “Dogu ihoo hagaaloho, o huaidu gu maahede.”
21 Digau hagadonudonu haganoho mo nia Pharisee ga daamada ga helehelekai i nadau mehanga, “Taane deenei la koai, dela e helekai hai baahi gi God? Tangada e mee di wwede nia huaidu ai, dela hua go God modogoia!”
22 Jesus gu iloo nia maanadu digaula, ga helekai, “Goodou e aha ala e hagabaubau beenaa? 23 Dehee di mee e haingoohia belee helekai boloo, ‘O huaidu la gu maahede,’ be e helekai boloo, ‘Duu i nua, haele?’ 24 Au ga haga modongoohia adu gi goodou bolo Tama Tangada le e mogobuna i henuailala, e mee di wwede nia huaidu.”
Gei mee ga helekai gi tangada mmade ono wae, “Au e helekai adu gi duu i nua, dahi aga ina do moenge, hana gi doo hale.”
25 Di madagoaa hua deelaa, gei taane ga duu i nua i mua digaula huogodoo, ga dahi aga dono moenge, gaa hana gi dono hale mo di hagaamu a God. 26 Digaula gu goboina, gu mmaadagu, gu hagaamu a God, ga helekai, “Gidaadou guu mmada gi nia mee haga goboina dangi nei!”
Jesus e gahi a Levi
(Matthew 9.9-13; Mark 2.13-17)
27 Muli di mee deenei, Jesus gaa hana ga gidee ia tangada hagabudu dagitedi go Levi, e noho i lodo dono oobidi. Jesus ga helekai, “Daudalia mai Au.” 28 Levi ga du gi nua ga diiagi ana mee huogodoo, ga daudali a Mee.
29 Levi guu hai dana hagamiami damana i dono hale gi Jesus, digau hagabudu dagitedi mono daangada labelaa nogo i baahi digau dogologo aalaa. 30 Hunu Pharisee mono gau haga donudonu haganoho o nadau buini, e helekai haga de hiihai gi nia dama agoago a Jesus boloo, “Ma e aha dela goodou e miami ge e inu i baahi digau hagabudu dagitedi mono balu daangada?”* Luke 15.1-2
31 Jesus ga helekai gi digaula, “Digau ala hagalee magi la hagalee halahala togidaa, go digau magi hua. 32 Au hagalee ne hanimoi belee gahigahi digau ala e donu, gei ne hanimoi gi digau ala huaidu, gi daahuli nadau lodo.”
Di heeu di noho hagaonge
(Matthew 9.14-17; Mark 2.18-22)
33 Hunu gau ne helekai gi Jesus, “Nia dama agoago John nogo noho hagaonge i nia madagoaa e logo ge e hai dalodalo. Nia dama agoago nia Pharisee nogo hai labelaa beelaa, gei au dama agoago e miami ge e inu.”
34 Jesus ga helekai, “Goodou e hagamaanadu bolo goodou e mee di hai digau tagamiami haga hai lodo gii noho hagaonge i di madagoaa taane hai lodo la i baahi digaula? E deemee di hai beelaa! 35 Gei di madagoaa i golo, taane hai lodo la gaa lahi gi daha mo digaula, gei digaula gaa noho laa hagaonge.”
36 Jesus ga helekai labelaa gi digaula di ala kai deenei, “Deai tangada e haahi dana mee gahu i di gahu hoou e pono di gahu bobo ai. Maa gaa hai beelaa, gei mee ga haga mahaa di gahu hoou, gei di mee gahu hoou la hagalee tongaadahi gi di mee gahu bobo.
37 “Deai tangada hogi e hagahau ana waini hoou gi lodo nia mee dugu waini pobo ai, idimaa, nia waini hoou la ga hahaahi nia mee dugu waini pobo, gei nia waini la ga mmaalingi, gei nia mee dugu waini la ga mooho. 38 Gei deeai, nia waini hoou le e hai gi hagahau gi lodo nia mee dugu waini hoou. 39 Tangada e hiihai gi nia waini hoou ai i muli dono inu nia waini gu duai. Mee ga helekai bolo nia waini ala gu duai la koia e kala.”

*5.1: Matthew 13.1-2; Mark 3.9-10; 4.1

*5.5: John 21.3

*5.6: John 21.6

*5.12: heia au gi madammaa: Digau o Jew e hai bolo di magi deenei le e haga dogolia dangada.

*5.14: Leviticus 14.1-32

*5.30: Luke 15.1-2