4
Di hagamada o Jesus
(Matthew 4.1-11; Mark 1.12,13)
Jesus ga hagatanga i Jordan, geia guu honu i di Hagataalunga Dabu dela ne lahi a Mee gi lodo di anggowaa. Gei Mee gaa noho i lodo di anggowaa i nia laangi e madahaa, ga hagamada go Setan. I lodo nia laangi aalaa, gei Mee digi miami, gu hiigai huoloo.
Setan ga helekai gi Mee, “Maa Goe di Tama ni God, helekai gi di hadugalaa deenei gii hai di palaawaa.”
Jesus ga helekai, “Ma guu lawa di hihi i lodo di Beebaa Dabu boloo,
‘Ma hagalee go nia palaawaa la hua
ala e mee di haga mouli tangada.’ ”* Deuteronomy 8.3
Setan gaa lahi labelaa a Mee gi di gowaa nnoonua, ga haga mmada a Mee gi nia henua huogodoo i henuailala i tama madagoaa bodobodo, ga helekai gi mee, “Au ga gowadu gi di Goe nia mogobuna mahi huogodoo aanei mo nia maluagina huogodoo. Huogodoo gu dugu mai gi di au, gei au e mee hua di wanga nia maa gi tangada dela e hiihai ginai au. Nia mee aanei huogodoo ga gowadu gi di Goe, maa Goe ga daumaha mai.”
Jesus ga helekai, “Ma guu lawa di hihi i lodo di Beebaa Dabu boloo,
‘Daumaha ang gi Dimaadua go doo God,
go Mee hua dela e hai hegau ginai goe!’ ”* Deuteronomy 6.13
Setan gaa lahi labelaa a Mee gi Jerusalem, gaa dugu a Mee gi hongo tahuhu o di Hale Daumaha, ga helekai gi Mee, “Maa goe di Tama ni God, hobo ia gi daha mo di gowaa deenaa. 10 Idimaa, ma guu lawa di hihi i lodo di Beebaa Dabu boloo,
‘God ga helekai gi ana gau di langi
gi benabena ina Goe gi humalia.’* Pisalem 91.11
11 “Guu hai labelaa boloo,
‘Digaula gaa kumi laa Goe
gi dee tale oo wae gi nia hadu.’ ”* Pisalem 91.12
12 Jesus ga helekai, “Ma guu lawa di hihi boloo,
‘Goe hudee hagamada ina Dimaadua,
go doo God.’ ”* Deuteronomy 6.16
13 Di madagoaa Setan ne lawa di hagamadamada Jesus, gei mee ga hagatanga gi daha mo Mee i tama madagoaa bodobodo.
Jesus e daamada ana hegau i Galilee
(Matthew 4.12-17; Mark 1.14-15)
14 Jesus gu maaloo mai i di Hagataalunga Dabu, ge Ia gaa hana gi muli gi Galilee. Dono longo guu dele i nia madagowaa huogodoo ala i golo. 15 Gei Mee e hai ana agoago i lodo nia synagogee digaula, huogodoo gu haga hagaamu a Mee.
Jesus hagalee hagalabagau i baahi digau Nazareth
(Matthew 13.53-58; Mark 6.1-6)
16 Jesus gaa hana gi Nazareth, di gowaa dela ne tomo aga ieia, ga ulu gi lodo synagogee i di Laangi Sabad be dana hai nogo haihai. Gei Mee ga duu aga belee dau dana Beebaa Dabu. 17 Gei digaula ga gaamai di beebaa soukohp Isaiah gi Mee, ge Ia gaa huge di beebaa deelaa, gaa dau di gowaa dela e hihi boloo,
18 “Di Hagataalunga o Dimaadua la gu i dogu baahi.
Mee gu hagatulu Au gi agoago ina
di Longo Humalia ang gi digau hagaloale.
Mee ne hagau mai Au gi hagadele ina
gi digau ala e lawalawa gi maahede,
mo digau ala e dee gida gi gidee,
gi haga maahede ina digau
ala e noho i lodo di haingadaa,* Isaiah 61.1-2
19 gi hagadele ina bolo di madagoaa gu dae mai,
go di madagoaa Dimaadua e haga dagaloaha ana daangada.”
20 Jesus gaa wini di beebaa deelaa, gaa wanga gi tangada hai hegau, gaa noho gi hongo dono lohongo. Huogodoo ala i lodo synagogee, e daumada a Mee, 21 gei Mee ga daamada ga helekai, “Digau nei, dangi nei nia helekai di Beebaa Dabu ala gu longono goodou, la gu kila aga i tadau baahi!”
22 Digaula huogodoo guu tene gi Mee huoloo, gei gu goboina i nia helekai humalia aalaa, ala ne loomoi i baahi o Mee. Digaula ga helekai, “Mee hagalee go tama daane Joseph?”
23 Jesus ga helekai gi digaula, “Au e iloo bolo goodou ga helekai nia helekai podo mai gi di Au boloo, ‘Togidaa, hagahili ina goe!’ Gei goodou ga helekai mai labelaa boloo, ‘Gi heia i lodo do guongo donu nia mee haga goboina ala ne longono ai gimaadou bolo ne hai Kooe i Capernaum.’ ” 24 Gei Mee ga duudagi adu hua, ga helekai, “Goodou gi iloo, bolo ma soukohp e hagalabagau i lodo dono guongo donu ai.* John 4.44
25 “E donu bolo nia ahina guu mmade nadau lodo e dogologowaahee i Israel i di madagoaa soukohp Elijah, i di madagoaa di uwa digi doo i lodo nia ngadau e dolu mo di baahi, mo tau magamaga damana guu gahu tenua deelaa.* 1-Kings 17.1 26 Gei Elijah digi hagau ina gi dahi dangada i lodo Israel, gei ne hagau hua gi di ahina tuadimee gu made dono lodo dela e noho i Zarephath i lodo tenua go Sidon.* 1-Kings 17.8-16 27 Gadoo be di madagoaa soukohp Elisha, nogo iai di magi genegene i Israel, gei deai tangada i digaula ne hili ga madammaa ai, dela hua go Naaman, tangada o Syria.”* 2-Kings 5.1-14
28 Digau huogodoo nogo i lodo synagogee gu hagawelewele huoloo i di nadau longono nia helekai aanei. 29 Digaula gaa lahi a Jesus gi daha mo di waahale gi tomo di gonduu dela ne hau ai di nadau waahale, belee bale a Mee gii doo gi di gowaa helemodu. 30 Gei Jesus gaa hana laa lodo digaula, gaa hana gi daha mo digaula.
Taane iai di hagataalunga huaidu
(Mark 1.21-28)
31 Nomuli, Jesus gaa hana gi Capernaum, di waahale i Galilee, ga agoago gi nia daangada i di Laangi Sabad. 32 Nia daangada huogodoo gu goboina i nia agoago a Maa, i Mee e agoago i di mogobuna.* Matthew 7.28-29 33 Taane i lodo synagogee, iai di hagataalunga huaidu i ono lodo, mee gaa wolo gi nua, 34 “Jesus o Nazareth, ma di aha e hiihai ginai Goe i gimaadou? Goe ne hanimoi belee hagahuaidu gimaadou? Aahaa, au e iloo eau Goe tangada dabuaahia kae hegau a God!”
35 Jesus ga hagabuhi gi di hagataalunga huaidu, “Noho dee muu, ulu mai gi daha mo taane deenaa!”
Gei di hagataalunga huaidu ga hagahinga taane gi lala i mua digaula, ga ulu gi daha mo mee ge digi hai dana huaidu gi mee.
36 Nia daangada huogodoo gu goboina ga helehelekai, “Ma nia helekai aha aanei? Mee e mogobuna di helekai gi nia hagataalunga huaidu, gei digaula e ulu mai gi daha!” 37 Di longo o Jesus guu dele i nia madagowaa huogodoo i lodo tenua deelaa.
Jesus e hagahili ana gau dogologo
(Matthew 8.14-17; Mark 1.29-34)
38 Jesus ga hagatanga gi daha mo synagogee, gaa hana gi di hale o Simon. Tinana di lodo Simon e magi welengina huoloo. Digaula ga helekai gi Jesus i di ahina deelaa. 39 Jesus ga menege adu gi mee, ga helekai gi di magi welengina gi ulu mai gi daha. Di magi welengina gu ulu mai gi daha, mee ga ala aga, ga nnoo i nua, ga hagamaamaa digaula.
40 Hiahi ia di mee, digau huogodoo ala nadau ihoo magi i nia hagadilinga magi e logo, ga laha mai digaula gi Jesus. Mee gaa dugu ono lima gi hongo digaula huogodoo, e hagadau dagidahi, ga hagahili digaula. 41 Nia hagataalunga huaidu ala e ulu gi daha mo digau dogologo e wwolowwolo, “Goe go Tama a God!”
Jesus gu bule digaula, digi dumaalia gi digaula gi helekai, i digaula gu iloo bolo Mee go di Mesaia.
Jesus e agoago i lodo synagogee
(Mark 1.35-39)
42 Hooaga haga luada loo, Jesus gaa hana gi daha mo di waahale gi di gowaa lomo modogoia. Gei nia daangada ga daamada ga halahala a Mee, ga gidee a Mee, ga tangi gi Mee bolo gi hudee hagatanga gi daha mo ginaadou. 43 Mee ga helekai gi digaula, “Au e hai loo gi agoago di Longo Humalia o Teenua King o God gi nia waahale labelaa ala i golo, idimaa, deelaa di mee a God ne hagau mai ginai Au belee hai.”
44 Mee ga agoago i lodo nia synagogee i lodo tenua hagatau deelaa.

*4.4: Deuteronomy 8.3

*4.8: Deuteronomy 6.13

*4.10: Pisalem 91.11

*4.11: Pisalem 91.12

*4.12: Deuteronomy 6.16

*4.18: Isaiah 61.1-2

*4.24: John 4.44

*4.25: 1-Kings 17.1

*4.26: 1-Kings 17.8-16

*4.27: 2-Kings 5.1-14

*4.32: Matthew 7.28-29