4
Di mouli e tene ginai God
Madau duaahina nei, goodou gu iloo mai madau baahi di mouli dela e haga tenetene ai a God. E donu, deenei di godou mouli e mouli ai, gei dolomeenei gimaadou e tangi adu hagamahi i di ingoo o tadau Dagi go Jesus, bolo goodou gi heia hua beelaa gi tomo aga i lodo di mouli deenei. Goodou gu iloo nia agoago ala gu hagi adu go gimaadou mai di mogobuna o tadau Dagi go Jesus. Malaa, deenei di manawa o God adu gi goodou, bolo gi heia goodou gii dabu, gei gi lawa mai gi daha mo di hai be di manu. Tangada nei mo tangada nei gi iloo ia di noho i baahi dono lodo i tabuaahia mo di hagalaamua. Hudee hiihai gi di manawa hai be di manu, gadoo be nia daangada ala e noho i lodo di bouli ala e de iloo ginaadou a God. Malaa, di mee deenei, gi dee hai hala go tangada gi dono duaahina daumaha, be e hagahuaidu nia donu o maa. Gimaadou gu hagi adu nia mee aanei i mua, gei gimaadou gu haga modongoohia adu gi goodou di hai a God dela e hagaduadua digau ala e hai nadau mee hala beenei. God hagalee ne gahigahi mai gidaadou gi lodo di mouli milimilia, gei ne gahigahi mai gi lodo di mouli dabuaahia. Maa tangada ga haga balumee nia agoago aanei, la hagalee ne haga balumee tangada, ne haga balumee hua a God dela ne gowadu gi goodou dana Hagataalunga Dabu.
Au hagalee bolo e hai loo gi hihi adu gi goodou di godou hai dela e aloho i godou duaahina hagadonu aalaa, idimaa, God guu lawa dana hagi adu di hai o di hagadau aaloho i godou mehanga. 10 Goodou guu hai nia mee aanei gi godou duaahina ala i lodo Macedonia hagatau. Malaa, madau duaahina nei, gimaadou e tangi adu bolo gi hagamahi gi haga damana ina aga di aloho deenei. 11 Goodou hagamahi gi di mouli dela e noho i di aumaalia gii bida madamada humalia i goodou. Gi ngalua gi godou mouli, be di madau hai ne hagi adu i mua. 12 Goodou ma gaa hai beenei, gei goodou ga hagalaamua go digau ala e de hagadonu, gei goodou ga hagalee gana gi digau ala i golo.
Di hanimoi o Tagi
13 Madau duaahina nei, gimaadou e hiihai bolo goodou gi iloo di tonu di hai o digau mmade, bolo gi de lodo huaidu goodou gadoo be digau ala nadau hagadagadagagee ai. 14 Gidaadou gu hagadonu bolo Jesus guu made, gu mouli aga, malaa, gidaadou gu hagadonu bolo God ga laha mai dalia a Jesus digau ala guu mmade i lodo nadau hagadonu a Mee.
15 Malaa, aanei nia agoago a Tagi ala e agoago go gimaadou adu gi goodou bolo gidaadou ala e mouli i di laangi o Tagi ma ga hanimoi ai, gidaadou hagalee bolo gaa hula i mua digau ala guu mmade.* 1 Corinthians 15.51-52 16 Tagi ga haneia i di langi, gei di lee hagadaba gaa hai, deenei di lee o tangada di langi aamua, mo di lee o di buu a God ga ili, gei digau ala ne mmade i lodo nadau hagadonu a Christ ga mouli aga matagidagi. 17 Nomuli, gei gidaadou huogodoo ala e mouli i di madagoaa deelaa, ga haga puni gi digaula i lodo nia gololangi e heetugi gi Tagi i lodo di ahiaalangi. Deelaa di hai o tadau noho madalia a Tagi gaa hana hua beelaa. 18 Malaa, hagadau hagamaaloo aga ina goodou gi nnelekai aanei.

*4.15: 1 Corinthians 15.51-52