3
Gimaadou gu deemee di hagakono di noho mogowaa i goodou, gei gimaadou ga hagamaanadu bolo gimaadou gaa noho hua mada gimaadou i Athens* Nnegau 17.15 i di madagoaa gimaadou ne hagau adu tadau duaahina go Timothy dela nogo hai hegau dalia gimaadou gi God e agoago di Longo Humalia di hai o Christ. Gimaadou ne hagau adu a mee belee hagamaaloo aga goodou, ge e hagamaamaa godou hagadonu, bolo tangada e dahi i goodou gi dee huli gi muli idimaa go nia hagaduadua aanei. Goodou gu iloo hua bolo nia hagaduadua aanei la di mee ni God mai gi gidaadou. Di madau madagoaa nogo i godou baahi, gimaadou gu hagi adu i mua di madagoaa bolo gidaadou gaa tale gi nia hagaduadua, gei goodou gu modongoohia bolo guu hai. Deelaa tadinga dagu hagau adu Timothy. Au gu deemee di talitali, ga hagau adu laa a mee, bolo gi iloo eau di godou hagadonu. E deemee di hai bolo Setan gu hagamada goodou, gei madau hegau ala nogo hai i godou baahi, la gu balumee hua.
Dolomeenei, gei Timothy gu gaamai di longo haga tenetene o godou hagadonu mo aaloho. Mee gu helekai bolo goodou e mamaanadu huoloo i gimaadou, gei goodou e hiihai huoloo bolo goodou e heetugi mai gi gimaadou, gadoo be di madau hiihai.* Nnegau 18.5 Malaa, madau duaahina nei, i lodo madau haingadaa mo madau hagaduadua huogodoo, gimaadou e maaloo huoloo, idimaa, ma go godou hagadonu ne hagamaaloo aga gimaadou. Dolomeenei gimaadou e mouli, idimaa goodou e hagamau dangihi godou mouli buni anga gi tadau Dagi. Dolomeenei gimaadou guu mee di danggee ang gi God i goodou. Gimaadou e danggee gi Mee, idimaa gimaadou gu tenetene i mua o God, idimaa go goodou. 10 Boo mo aa, gei gimaadou e dangidangi ang gi Mee gi dugu mai tadau madagoaa e heetugi, gei e hagamaamaa goodou i nia mee ala e dee dohu i godou hagadonu.
11 Tadau Damana go God mo tadau Dagi go Jesus gi hagatogomaalia ina di ala dela e lloo adu ai gimaadou gi goodou! 12 Tagi gi hagatomo aga ina di godou aloho i godou mehanga gi honutulu be madau aloho i goodou. 13 I di ala deenei, Mee ga hagamaaloo aga godou manawa gii dohu dogomaalia ge e dabuaahia i baahi tadau Damana go God, i di madagoaa tadau Dagi Jesus ma ga hanimoi mo ana daangada huogodoo.

*3.1: Nnegau 17.15

*3.6: Nnegau 18.5