2
Nnegau a Paul i Thessalonica
(Nnegau 17.1-9)
Madau duaahina nei, goodou gu iloo di madau lloo adu gi godou baahi guu gila humalia huoloo. Gei goodou gu iloo di madau hagahuaidu mo haga balumee i lodo Philippi, i mua di madau lloo adu gi godou baahi i Thessalonica. Ma e aha maa gimaadou guu dau gi lodo di hai baahi damana, gei tadau God gu hagamaaloo aga gimaadou bolo gi agoago adu gi goodou di Longo Humalia dela mai dono baahi.* Nnegau 16.19-24; 17.1-9 Gei madau agoago adu gi goodou, la hagalee ne gaamai i nia kai tilikai, be di maanadu huaidu, be di halahalau dangada. Gei gimaadou e agoago i nia madagoaa huogodoo be di hiihai a God, idimaa, Mee gu dugu mai gi gimaadou gi hagadele di Longo Humalia. Gimaadou hagalee hagamada bolo e haga manawa lamalia nia daangada, gei e haga manawa lamalia a God dela e hagadina tadau hagabaubau. Goodou gu iloo humalia bolo gimaadou hagalee ne lloo adu mo madau helekai halahalau, be gimaadou ne helekai i nia helekai ala e hagammuni di hagagailaa. God go di madau haga dootonu. Gimaadou digi hagamada bolo e halahala di madau hagaamu mai baahi digau ala i golo, be mai godou baahi, ma e aha maa gimaadou e mee di hai goodou gi heia madau hiihai, idimaa gimaadou la nia dama agoago hagau ni Christ. Gei gimaadou nogo manawa balabala i di madau madagoaa nogo noho i godou baahi, nogo hai gadoo be tinana e benebene ana dama. Idimaa i di madau aaloho i goodou, gimaadou gu togomaalia e gowadu gi goodou di Longo Humalia mai baahi o God, gei hagalee go di Longo Humalia la hua, mo madau mouli labelaa, idimaa, goodou guu hai nia hoo hagaaloho ni gimaadou. Madau duaahina nei, goodou e langahia di madau ngalua duadua. Gimaadou nogo ngalua boo mo aa bolo gi aadee gimaadou, i di madau hagi adu di Longo Humalia mai baahi o God.
10 Madau gau hagadootonu la go goodou mo God, bolo madau hangaahai adu gi goodou ala gu hagadonu, la nogo madammaa ge donu, hagalee hala. 11 Goodou e iloo bolo di madau benebene tangada nei mo tangada nei i goodou, le e hai be nia maadua e benebene nau dama donu. 12 Gimaadou gu hagamaaloo aga goodou ge e haga tenetene goodou, gu hagamahi adu gi goodou bolo gi mouli i di mouli dela e manawa tene ginai a God, dela e gahigahi mai goodou gi hai mee goodou gi dono henua mo ono madamada.
13 Tadinga labelaa i golo dela e danggee ai gimaadou gi God i nia madagoaa huogodoo. Di madau madagoaa ne gowadu gi goodou nia helekai a God, gei goodou gu longono guu kae nia maa, hagalee ne kae bolo nia helekai mai baahi nia daangada, gei ne kae bolo nia helekai mai baahi o God, gei di maa e donu. Idimaa, God le e hai hegau i baahi goodou ala gu hagadonu. 14 Madau duaahina nei, nia mee ala ne hai adu gi goodou, la guu hai labelaa gi nia nohongo dabu a God ala i lodo Judea, gi nia daangada ala gu hai mee ginai Jesus Christ. Goodou guu kae di hagaduadua mai baahi godou daangada donu, dela ne kae go digaula mai baahi digau o Jew. * Nnegau 17.5 15 Aalaa go ginaadou ala ne daaligi Tagi Jesus mo nia soukohp, guu hai hagahuaidu gimaadou. Digaula gu haga manawa gee huoloo a God, mo di hai baahi gi nia daangada huogodoo!* Nnegau 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19; 17.5,13; 18.12 16 Digaula gu hagamada e bule gimaadou gi hudee agoago gi digau tuadimee i nnelekai ala e mee di haga mouli digaula. Deenei tamanaiee o nadau huaidu ala nogo haihai i nia madagoaa huogodoo. Dolomeenei gei di hagawelewele o God la guu dau i digaula!
Di hiihai o Paul bolo e haga heetugi labelaa gi digaula
17 Madau duaahina nei, gimaadou nogo mogowaa i goodou i di madagoaa bodobodo, hagalee mogowaa i baahi tadau hagamamaanadu, gei e mogowaa hua i tadau huaidina. Gimaadou gu hidihidi huoloo i goodou, gu hagamahi belee haga heetugi adu gi goodou! 18 Gimaadou gu hiihai e lloo adu labelaa. Au go Paul gu hagamada belee hanadu labelaa gi godou baahi hagalee hagadahi hua, gei Setan digi diagia gimaadou gi lloo adu. 19 Go goodou hua go di madau hagadagadagagee mo di madau tene, mo di madau hadinga e hagaamu ai madau aali i mua tadau Dagi go Jesus i dono madagoaa ma ga hanimoi ai. 20 E donu, ma go goodou ala go madau hagaamu mo madau tene!

*2.2: Nnegau 16.19-24; 17.1-9

*2.14: Nnegau 17.5

*2.15: Nnegau 9.23,29; 13.45,50; 14.2,5,19; 17.5,13; 18.12