10
Peter mo Cornelius
Taane i Caesarea dono ingoo go Cornelius, di tagi ni di hagabuulinga dauwa e haga ingoo bolo “Di Hagabuulinga dauwa o Italy.” Mee mo digau o dono hale huogodoo e hai daumaha ge e hagalaamua a God. Mee e logo ono holongo e hagamaamaa digau o Jew ala e hagaloale, gei mee hagalee noho loo dono hai dalodalo ang gi God. Muli di oodee holongo di laa e dolu, mee gaa hai dana moe. I lodo dana moe, gei mee gu gidee ia haga madammaa tangada di langi o God, e helekai boloo, “Cornelius!”
Mee ga mmada adu gi tangada di langi deelaa, gu madagu huoloo, ga helekai boloo, “Meenei, goe e hiihai gi di aha?”
Tangada di langi ga helekai, “God gu longono au dalodalo, gu gidee labelaa au wanga dehuia ang gi digau hagaloale, Mee ga hagagila aga au dalodalo. Malaa dolomeenei, goe hagau ina hunu daane gii hula gi Joppa, e laha mai taane dono ingoo go Simon Peter. Mee e noho i di hale o taane dono ingoo go Simon, tangada moomee gili kau, e noho hoohoo gi tongotai.” Malaa, tangada di langi gaa hana, gei Cornelius ga gahigahi mai ana hege dogolua, mo tangada dauwa e dahi dela e nnoo mau e daumaha, tangada i nia daangada hai hegau Cornelius. Mee ga hagi anga gi digaula nia mee ala ne hai, ga hagau digaula gi Joppa.
Dono daiaa hua, i di nadau hoohoo adu gi Joppa, holongo oodee, gei Peter gaa gaga aga gi tua di hale deelaa belee hai ana dalodalo. 10 Gei mee gu hiigai huoloo, gei di madagoaa nia meegai ala e haga togomaalia, gei mee gaa hai dana moe. 11 Mee gu gidee ia di langi gu mahuge. Dahi mee e haneia, e hai gadoo be di tei damana, e hai ono madaaduge e haa, e haga hege ia i nia madaaduge e haa gi henuailala. 12 I lodo di tei deelaa, nia hagadilinga manu, nia manu dolodolo, mo nia manu mamaangi. 13 Di lee ga helekai gi mee, “Peter, duu gi nua, daaligidia, geina!”
14 Peter ga helekai, “Meenei dogu Dagi, au e deemee! Au digi gai nia mee gulugulua ge hagalee madammaa.”
15 Di lee deelaa ga helekai labelaa, “Goe hudee hai bolo nia mee a God ala gu helekai ai bolo e madammaa le e hagalee madammaa.” 16 Di mee deenei ne hai haga dolu, ga nomuli gei di mee deenei gaa hudi labelaa gi di langi.
17 Peter gu hagabaubau huoloo be dehee tadinga di moe deenei dela ne mmada ginai eia. Di madagoaa hua deelaa, nia daane a Cornelius ala ne hagau mai, gu gidee di hale o Simon. Meemaa ga tuu adu gi baahi di bontai, 18 ga gahigahi mo di heheeu, “Ma taane mai i daha i ginei, dono ingoo go Simon Peter?”
19 Di madagoaa hua Peter e hagamamaanadu hua igolo tadinga o dana moe, gei di Hagataalunga Dabu ga helekai, “Nia daane dogodolu e halahala goe. 20 Malaa, hagatogomaalia gii gaga goe gi lala. Goe hudee dagalili i doo hana i muli digaula, idimaa, ma ko Au dela ne hagau mai digaula.” 21 Gei Peter ga gaga ia gi lala, ga helekai gi nia daane aalaa, “Ko au go taane dela e halahala go goodou. Goodou ne lloomoi eiaha?”
22 Gei digaula ga helekai, “Tagi dauwa go Cornelius ne hagau mai gimaadou. Mee taane humalia, e hai daumaha ang gi God, gei digau o Jew e hagalaamua a mee huoloo. Malaa, tangada di langi o God ne helekai gi mee bolo gi gahigahia goe gi dono hale, bolo gi hagalongo ia gi au helekai.” 23 Peter gu benebene nia daane aalaa, digaula gaa kii i baahi o mee i di boo deelaa.
Ga hooaga luada, Peter ga hagatogomaalia, gaa hana i muli digaula, gei hunu gau ala ne hagadonu i Joppa, gaa hula dalia digaula. 24 Dono daiaa hua, gei digaula gaa dau i Caesarea, di gowaa dela e noho ai a Cornelius, e talitali a Peter ginaadou mo ono gau, mo hunu ginaadou i ono ehoo hagaaloho ala ne gahi mai go mee. 25 Peter bolo ga ulu adu, gei Cornelius ga hanimoi, ga heetugi gi mee, ga dogoduli i mua o mee. 26 Peter ga haga duu aga a mee, ga helekai, “Duu gi nua, au tangada hua be goe.” 27 Gei mee e helehelekai gi Cornelius i dono ulu adu gi lodo di hale, gi di gowaa dela e noho ai digau dogologo. 28 Mee ga helekai gi digaula, “Goodou e iloo humalia bolo ma hagalee dumaalia gi tangada o Jew gi hagabuni ang gi digau tuadimee. Gei God gu hagi mai gi di au, bolo au gi hudee hai bolo nia daangada le e milimilia be hagalee madammaa. 29 Deenei dagu mee ne hanimoi iei au, hagalee manawa logo i di godou gahi mai au. Malaa, au e hiihai e heeu adu gi goodou be di maa di aha dela ne hidi ai goodou gaa hai bolo au gi hanimoi?”
30 Cornelius ga helekai, “Nia laangi e dolu guu too gi daha, i dogu hai dalodalo i dogu hale, holongo di laa e dolu i muli di oodee, gei di madagoaa hua deelaa, taane dela e ulu i nia gahu dingidingia ga duu mai gi ogu mua, 31 ga helekai, ‘Cornelius, God gu longono Ia au dalodalo, gei Mee hagalee de langahia Ia au wanga dehuia ang gi digau hagaloale. 32 Goe hagau ina dau dangada gi Joppa, e laha mai taane dono ingoo go Simon Peter, mee e noho i di hale o Simon, taane hai gili kau, dela e noho i tongotai.’ 33 Gei au ga hagalimalima hua, ga hagau adu gi di goe. Ma go do manawa humalia dela ne hanimoi iei goe. Malaa dolomeenei, gimaadou huogodoo guu noho talitali i mua o God, e hagalongo gi nnelekai a Dimaadua ala e dugu adu gi di goe.”
Di agoago a Peter
34 Peter ga daamada ga agoago, “Dolomeenei, gei au gu modongoohia bolo God la hagalee hilihili dangada.* Deuteronomy 10.17 35 Mee e manawa tene huoloo gi tangada dela e hagalaamua Ia ge e haihai nia mee ala e donu, hagalee hilihili be mee tangada mai hee. 36 Goodou gu iloo di Longo Humalia dela ne hagau go God gi digau Israel dela e haga modongoohia di noho o di aumaalia mai baahi o Jesus Christ, dela go Tagi o nia daangada huogodoo. 37 Goodou gu iloo nia hagadilinga mee haga goboina ala nogo hai i tenua go Israel hagatau, ne daamada i Galilee i muli di agoago a John i di hai o di babdais. 38 Goodou gu iloo labelaa di hai o Jesus o Nazareth, mo di hai a God dana haga uda gi hongo o Mee di Hagataalunga Dabu mo di mogobuna. Mee guu hana gi nia gowaa huogodoo, e hai nia mee ala e humalia ge e hagamodongoohia gi digau huogodoo ala e noho i lala nia mogobuna o Setan, idimaa, God le e madalia a Mee. 39 Go gimaadou go digau haga modongoohia nia hagadilinga mee huogodoo a Maa ala ne hai i lodo tenua digau o Jew mo i lodo Jerusalem. Digaula gu daaligi a Mee gii made, guu dogi a Mee gi di loobuu. 40 Nia laangi e dolu nomuli, God gu haga mouli aga a Mee, gaa hai a Mee gii mmada ginai nia daangada, 41 hagalee go digau huogodoo ala ne mmada gi Mee. Ma go digau haga modongoohia a God ne hilihili, aanei go gimaadou ala ne madalia a Mee gu miami mo di inu i muli dono mouli aga mai i di made. 42 Gei mee gu helekai mai gi gimaadou bolo gimaadou gi hagadele ina di Longo Humalia ang gi nia daangada huogodoo, mo di haga modongoohia aga ina bolo ma go Mee dela ne hilihili go God belee hai tangada e gabunga nia daangada ala e mouli mo nia daangada ala guu mmade. 43 Nia soukohp huogodoo ne helekai i di hai o Jesus, bolo tangada dela ma ga hagadonu a Mee, le e mehede ono huaidu mai i di mogobuna o dono ingoo.”
Digau tuadimee e kae di Hagataalunga Dabu
44 Di madagoaa Peter dela e helehelekai, di Hagataalunga Dabu ga haneia gi hongo digau huogodoo ala e hagalongo gi nia helekai a maa. 45 Digau hagadonu o Jew ala ne lloomoi madalia a Peter i Joppa, gu goboina e ginaadou huoloo di hai a God dela ne wanga dana Hagataalunga Dabu gi hongo digau tuadimee. 46 Idimaa, digaula gu longono ginaadou bolo digaula gu daamada gu helehelekai nia hagadilinga helekai henua gee, ge gu haga hagaamu nia mahi aamua o God. Gei Peter ga helekai boloo, 47 “Nia daangada aanei guu kae di Hagataalunga Dabu, be tadau hai ne kae di maa. Ma tangada i golo e mee di duuli digaula gi de babdais gi nia wai?” 48 Gei mee ga helekai bolo digaula le e babdais gi di ingoo o Jesus Christ. Gei digaula ga tangi gi mee bolo mee gii noho i nadau baahi nia laangi dulii.

*10.34: Deuteronomy 10.17