11
Di haga iloo a Peter ang gi di nohongo dabu i Jerusalem
Nia gau agoago hagau mo digau hagadonu ala i lodo Judea hagatau, gu longono bolo digau tuadimee guu kae nia helekai a God. Di madagoaa Peter ne hana gi Jerusalem, digau hagadonu ala e hiihai bolo digau tuadimee le e hai loo gi sirkumsais, gu hai tamu i mee boloo, “Goe gu ulu gi lodo di hale digau tuadimee ala digi sirkumsais, gu miami dalia digaula!” Peter ga agoago haga madammaa gi digaula nia mee ala ne hai mai i taamada:
“Au nogo dalodalo i lodo di waahale i Joppa, gei au ne hai dagu moe. I lodo dagu moe ne hai, au ne mmada gi di mee be di tei damana e daudau i nia madaaduge e haa, e haga hege ia i di langi ga daudau i dogu baahi. Au gaa mmada hagahumalia gi lodo di tei, gei au gu gidee nia manu gaidala, manu lodo geinga, manu dolodolo, mono manu mamaangi. Gei au ga hagalongo gi di lee e helekai mai boloo, ‘Peter, duu gi nua, daaligidia gii mmade, geina!’ Gei au ga helekai boloo, ‘Meenei Tagi, au e deemee! Deai dahi mee gulugulua be hagalee madammaa ne ulu gi lodo dogu ngudu ai!’ Di lee deelaa ga helekai labelaa mai i di langi, boloo, ‘Nia mee a God ala guu hai bolo e madammaa, gei goe gi hudee hai bolo ma nia mee e gulugulua.’ 10 Di mee deenei ne hai nia holongo e dolu. Nomuli, gei di maa guu hudi gi nua gi di langi.
11 “Di madagoaa hua deelaa, nia daane dogodolu ala ne hagau mai gi di au mai Caesarea gaa dau i di hale dela nogo noho iei au. 12 Gei di Hagataalunga Dabu ga helekai mai gi di au, bolo au gii hana i muli digaula, hudee manawa logo. Gei nia daane hagadonu dogo ono aanei guu hula gimaadou gi Caesarea. Gimaadou huogodoo ga ulu gi lodo di hale o Cornelius. 13 Gei mee ga hagaahi mai gi gimaadou i dana hai ne mmada gi tangada di langi nogo duu i lodo dono hale, ne helekai boloo, ‘Hagau ina dau dangada gi Joppa gi baahi taane dono ingoo go Simon Peter. 14 Mee ga agoago adu gi di goe nia helekai huogodoo ala e haga mouli iei goe mo digau doo hale huogodoo.’ 15 Dogu madagoaa ne daamada ne helekai, di Hagataalunga Dabu gu doo ia gi hongo digaula, be di hai dela ne doo ia gi gidaadou i taamada loo. 16 Malaa, gei au ga langahia nia mee a Tagi nogo helekai ai boloo: ‘John nogo babdais gi nia wai, gei goodou ga babdais gi di Hagataalunga Dabu.’* Nnegau 1.5 17 Malaa, gu modongoohia humalia bolo God ne wanga labelaa gi digau tuadimee di kisakis dela ne gaamai go Mee gi gidaadou i tadau madagoaa ne hagadonu tadau Dagi Jesus Christ. Malaa, au koai dela bolo e mee di dugu a God?!”
18 I di nadau longono hua nia mee aanei, digaula guu dugu nadau tamu, gu haga hagaamu a God, ga helekai, “God guu wanga gi digau tuadimee di madagoaa humalia gi huli hoou ang gi di mouli!”
Di nohongo dabu i Antioch
19 Malaa, digau ala gu hagadonu gu mamaaheu dagidahi gi nia gowaa ala i golo, mai i tadaaligi dela ne daamada i di madagoaa Stephen ne daaligi gii made. Hunu gau i digaula guu hula gi Phoenicia, Cyprus mo Antioch, e hagadele nnelekai aalaa anga hua gi digau o Jew.* Nnegau 8.1-4 20 Gei hunu gau ala gu hagadonu, nia daane mai Cyprus mo Cyrene, guu hula gi Antioch, gu agoago labelaa ang gi digau tuadimee di Longo Humalia o Tagi go Jesus. 21 Di mogobuna o Dimaadua ne madalia digaula, gei digau dogologowaahee gu hagadonu, guu huli nadau manawa ang gi Tagi.
22 Di longo deenei guu dau i di nohongo dabu i Jerusalem, gei digaula ga hagau a Barnabas gi Antioch. 23 Dono madagoaa ne dau i golo, gei mee gu gidee ia di hai a God ne haga maluagina nia daangada, gei mee gu tenetene huoloo, gu hagi anga hagamahi gi digaula huogodoo bolo digaula gi hagadonu manawa dahi, gei gii donu ang gi Tagi mai i lodo nadau manawa hagatau. 24 Barnabas taane humalia, e honu i di Hagataalunga Dabu, geia e hagadonu maaloo, malaa, digau dogologowaahee guu huli nadau manawa ang gi Tagi.
25 Nomuli hua, gei Barnabas gaa hana gi Tarsus belee halahala a Saul. 26 Dono gidee ia a mee, geia ga laha mai a mee gi Antioch. I lodo di ngadau e dahi, meemaa e heheetugi gi digau di nohongo dabu mo di agoago gi nia daangada dogologowaahee. Di gowaa Antioch dela ne daamada ne gahi digau hagadonu bolo nia “Dama Christ”.
27 Malaa, nia laangi aalaa, hunu soukohp ne loomoi i Jerusalem, e hula gi Antioch. 28 Tangada e dahi i digaula, dono ingoo go Agabus, ga du gi nua, gei di Hagataalunga Dabu la gu i lodo o mee e haga modongoohia bolo tau hiigai gu hoohoo gaa hai gi henuailala hagatau. (Malaa, tau hiigai deenei ne hai i di madagoaa Claudius nogo hai di king aamua o Rome.)* Nnegau 21.10 29 Malaa, nia dama agoago ga haga noho di nadau mee bolo tangada nei mo tangada nei i ginaadou e hagau ana mee ala e mee, e hagamaamaa digau ala gu hagadonu i Judea. 30 Malaa, digaula gu haga gila aga di mee deenei, ga hagau nadau bahihadu ang gi digau mmaadua daumaha o di nohongo dabu, gaa kae go Barnabas mo Saul.

*11.16: Nnegau 1.5

*11.19: Nnegau 8.1-4

*11.28: Nnegau 21.10