26
Paul e duuli eia i mua o Agrippa
Agrippa ga helekai gi Paul, “Au gu dugu adu bolo goe gi helekai i di goe.” Paul gaa holo dono lima gi daha, ga duuli eia ga helekai,
“King Agrippa! Au gu haadanga lamalia dangi nei i oo mua, idimaa, au guu mee di duuli au gi daha mo nia hagahuaidu huogodoo o digau o Jew ala e hai baahi mai gi di au. Deenei la koia e donu huoloo, idimaa, goe e iloo hagahumalia nia hangaahai mouli o digau o Jew mo nadau hai lagamaaloo. Deelaa laa, au e dangi adu gi di goe bolo gi manawa hagakono gi hagalongo mai.
“Digau o Jew huogodoo gu iloo ginaadou dogu mouli mai i dogu tomo aga damagiigi. Digaula e iloo dogu mouli mai i taamada, i di au nogo noho i lodo dogu guongo donu, mo i lodo o Jerusalem. Maa nei bolo digaula e hiihai e haga modongoohia, gei digaula ga haga modongoohia bolo ginaadou gu iloo mai taamada loo bolo au tangada ni di hagabuulinga Pharisee ala e hai hegau maaloo i nnegau daumaha.* Acts 23.6; Philippians 3.5 Gei dolomeenei, au e duu i ginei belee hagi aga, idimaa, au e hagadagadagagee gi di hagababa a God dela ne hai gi tadau maadua mmaadua i mua. Gei deenei di hagababa dela e hagadagadagagee ginai nia madawaawa madangaholu maa lua belee kae mai i di nadau hai daumaha ang gi God i di boo mo di aa. Meenei di king, di hagadagadagagee deenei, dela e hala iei au i baahi digau o Jew! Goodou e aha hagalee hagadonu bolo God e mee di haga mouli aga digau ala guu mmade?
“Dogu huaidina oogu gu hagamamaanadu bolo au e hai loo gii hai nia mee huogodoo ala e hai baahi gi di ingoo o Jesus tangada o Nazareth.* Acts 8.3; 22.4-5 10 Deelaa dagu mee ne hai i Jerusalem. Au guu kae dogu hagadootonu mai baahi nia dagi hai mee dabu, gi kilia nia daangada a God gi lodo nia hale galabudi belee daaligi gii mmade, gei au guu donu ginai. 11 Nia madagoaa e logo, au nogo hagaduadua digaula i lodo nia synagogee bolo digaula gi de langahia nadau hagadonu. Au gu hagawelewele huoloo gi digaula, dela ne hana iei au gi lodo nia waahale o digau tuadimee belee hagahuaidu digaula.
Paul e haga modongoohia dono huli
(Acts 9.1-19; 22.6-16)
12 “Deenei tadinga dela ne hana iei au gi Damascus i lodo nia mogobuna mo nia helekai mai baahi nia dagi hai mee dabu. 13 Meenei di king, i hongo di ala, i di oodee, dela ne gidee au di maahina koia e maahina i di laa, e maahina mai i di langi, e haganiga au mo nia daane ala nogo lloomoi i ogu muli. 14 Gimaadou huogodoo guu tinga gi hongo di gelegele, gei au gu hagalongo gi di lee e helekai mai i nnelekai Hebrew boloo, ‘Saul! Saul! Goe e aha dela e hagahuaidu au? Goe gu haga mmaemmae goe i dau hai be di kau e badubadu hai baahi gi di laagau o dono dagi.’ 15 Au ga heeu, ‘Gooe koai, Tagi?’ Gei Tagi ga helekai, ‘Au go Jesus, dela e hagahuaidu kooe! 16 Du gi nua gi hongo oo wae. Au gu hagagidee goe Au, gu hilihili goe belee hai dagu hege. Goe gaa hai di haga modongoohia gi nia daangada i nia mee ala ne gidee goe dangi nei, mo nia mee ala ga gidee goe maalia. 17 Au ga daa mai goe gi daha mo digau Israel, mo digau tuadimee. Au e hagau goe gi digaula 18 bolo gi maahuge nadau golomada, gii huli gi daha mo di bouli ang gi di maalama, gei gi lawa mai gi daha mo nia mahi o Setan gii huli ang gi God, gii mee ginaadou di kae tumaalia o nadau ihala, gii kae nadau lohongo i baahi nia dama a God ala guu lawa di hilihili.’
Paul e helekai i di hai o dana moomee
19 “Meenei king Agrippa, au digi haga balumee ina dagu ada dela ne mmada ginai au i di langi. 20 Kaedahi i Damascus, mo i Jerusalem, mo i lodo nia waahale o Israel, mo i baahi digau tuadimee, au gu agoago gi digaula bolo gi huli hoou, gii huli ang gi God, gi heia nia mee ala e haga modongoohia bolo ginaadou guu huli hoou.* Acts 9.20,28-29 21 Deenei tadinga di mee digau o Jew ne kumi iei au i lodo di Hale Daumaha belee daaligi au gii made. 22 Gaa dae mai loo gi dangi nei, gei au ne hagamaamaa go God, deelaa gaa duu iei au i ginei, e haga modongoohia adu gi goodou huogodoo, aalaa lligi mo aamua. Gei dagu mee dela e helekai iei au, e hai hua be di mee dela guu lawa di helekai iei nia soukohp mo Moses bolo e kila aga, boloo:
23 ‘Di Mesaia le e hai loo gi hagaduadua,
gei go Mee dela e mouli aga i di matagidagi i di made,
belee haga iloo di maalama o di haga mouli
ang gi digau o Jew mo digau tuadimee.’ ”* Isaiah 42.6; 49.6; 1-Corinthians 15.20
 
24 I di hai a Paul dela e bida duuli eia gi daha i ana helekai aanei, Festus gaa wolo gi mee, “Goe gu hagawelewele Paul! I dau kae di kuulu damana dela guu hai goe gi hagawelewele!”
25 Paul ga helekai, “Au hagalee helekai huaidu, meenei! Au e helekai hua i nia mee ala e donu ge e humalia. 26 Meenei king Agrippa, au e mee di helekai haga huudonu adu gi di goe, idimaa, goe e iloo nia mee aanei. Au e donu mai gi di au bolo goe e iloo nia mee aanei huogodoo, idimaa, di mee deenei la hagalee ne hai hagammuni. 27 Meenei king Agrippa, goe e hagadonu nia soukohp? Au e iloo bolo goe e hagadonu nia soukohp!”
28 Agrippa ga helekai gi Paul, “I lodo di madagoaa bodobodo deenei, goe e hagamamaanadu bolo goe e hai au gii hai di tama ni Christ?”
29 Paul ga helekai, “Ma e aha maa di madagoaa bodobodo be looloo, deenei dagu dalodalo ang gi God bolo goe mo o ehoo huogodoo ala e hagalongo mai gi di au dangi nei, gi hai mee gi dogu mouli, gei hagalee go nia daula baalanga aanei!”
30 Gei di king, di gobinaa, Bernice, mo digaula huogodoo gaa tuu i nua, 31 gei i muli nadau hagatanga, digaula ga helehelekai i nadau mehanga, “Taane deenei digi hai dana mee hala bolo gaa hidi iei mee ga lawalawa, be e daaligi gii made.” 32 Agrippa ga helekai gi Festus, “Taane deenei belee hagamehede, maa ia digi hiihai bolo e hai dana gabunga labelaa i baahi o Caesar.”

*26.5: Acts 23.6; Philippians 3.5

*26.9: Acts 8.3; 22.4-5

*26.20: Acts 9.20,28-29

*26.23: Isaiah 42.6; 49.6; 1-Corinthians 15.20