3
Tonu hai donu
Ogu duaahina nei, di hagaodi gi muli agu helekai: goodou gi tenetene i di godou hagadaubuni ang gi Tagi. Ma hagalee haingadaa mai gi di au go dagu tataanga agu mee ala ne hihi i mua, idimaa, ma e hai goodou gi mouli. Pula i digau ala e hai nia mee huaidu, ala e hai be nia paana. Digaula e maaloo dangihi gi di mee dela bolo e tuu di gili tuaidina. Ma go gidaadou ala ne kae di sirkumsais dela e donu, hagalee go digaula. Idimaa, gidaadou e daumaha ang gi God mai i dono Hagataalunga, gei gidaadou e tenetene i lodo tadau mouli buni anga gi Jesus Christ. Gidaadou hagalee hagadagadagagee gi nia haihai o di tuu gi daha di gili tuaidina. Gei au ogu hadinga i golo e hagadagadagagee gi nia mee aanei. Maa tangada i golo e hagadagadagagee gi nia hangahaihai beenei, gei au ogu hadinga gi nonua i golo i dogu hagadagadagagee gi nia mee aanei. Au ne sirkumsais gei au gu madua guu walu ogu laangi. Au tangada donu o Israel mai i dogu haanau, tangada mai i di madawaawa o Benjamin, gei au tangada donu o Hebrew. I dogu haga gila aga nia haganoho o digau o Jew, au di Pharisee.* Acts 23.6; 26.5; Romans 11.1 Gei au nogo hegeege huoloo nia haganoho aalaa, gaa hidi iei au ga hagahuaidu nia nohongo dabu. Gei au hagalee hala i lodo dogu daudali nnaganoho gii donu.* Acts 8.3; 22.4; 26.9-11 Nia hagadilinga mee beelaa huogodoo ala nogo haga dahidamee ko au, dolomeenei, gei au guu dugu bolo ma nia balumee, idimaa, go Christ. Hagalee bolo go nia hagadilinga mee hua ala beenei. Au guu dugu hua nia mee huogodoo bolo nia balumee, di mee hua e dahi dela koia e dahidamee, ge hagalabagau, dela go di iloo a Jesus Christ, go dogu Dagi. Nia mee huogodoo guu kili ko au gi daha, idimaa, go Christ. Au guu dugu nia mee aanei bolo ma nia balumee, bolo gii mee au di kae a Christ, mo di buni gi Mee i nia mee huogodoo. Au ogu donu ai, tagadilinga donu dela e hai tangada gii donu i baahi nia haganoho. Malaa, dolomeenei, gei au gu hai mee gi di tonu dela ne gaamai go God i dogu hagadonu a Christ, di tonu dela e hanimoi i baahi o God idimaa go di hagadonu. 10 Dagu mee dela e hiihai ginai, la ko au belee hai gi iloo eau a Christ, ge gi longono mai gi ogu lodo nia mogobuna o dono hagamouli aga, mo di buni gi dono hagaduadua, gei au gii made gadoo be Mee, 11 mo di hagadagadagagee bolo au e mouli aga mai di made.
Lele gi tagageinga
12 Au hagalee hai bolo au guu gila be guu dohu. Au e hagamahi gii kumi di kisakis deelaa, idimaa, Jesus Christ guu hai au di mee ni aana gii mee au di kae di kisakis deelaa. 13 E donu, ogu duaahina nei, au hagalee loo e maanadu bolo au guu kumi di kisakis deelaa. Ma di mee hua e dahi dela e hai ko au, au e haga de langahia nia mee ala i ogu muli, e hai go agu mee ala e mee, gii mee au di dae gi nia mee ala i ogu mua. 14 Malaa, au e lele gii dae gi tagageinga, gii kumi di kisakis deelaa, dela go di gahigahi a God mai baahi o Jesus Christ ang gi di mouli dela i nua. 15 Malaa, gidaadou huogodoo ala guu mau i di hagataalunga, la gi hagamaanadu beenei. Maa iai digau i godou lodo e hagamaanadu hai gee mo di mee deenei, God ga haga modongoohia adu gi goodou di mee deelaa. 16 Malaa, gidaadou gi hagamahi hua gi mua e daudali nnangahaihai ala gu daudali mai i mua gaa tugi loo gi dolomeenei.
17 Goodou huogodoo go ogu duaahina, goodou gi kawe i agu hangaahai. Gimaadou guu hai di ada humalia belee daudali go goodou. Goodou la gii mmada gi digau ala e daudali nia mee ala e donu.* 1-Corinthians 4.16; 11.1 18 Nia mee aanei la guu lawa i dagu agoago haga logowaahee adu gi goodou mai i mua, gei dolomeenei, gei au e taanga labelaa nia maa mo ogu dangi. Digau dogologo guu dagi go nadau mouli gii hai ginaadou nia hagadaumee ni di made o Christ i hongo di loobuu. 19 Di hagaodi gi muli o nadau mouli, la go nadau hagaduadua idimaa, di god digaula la go nia hiihai o nadau huaidina. Digaula e haga hagaamu nia mee ala belee langaadia ai ginaadou. Digaula e manawa hua gi nia mee o henuailala. 20 Gei gidaadou digau donu o di langi, gidaadou e talitali di hanimoi o tadau Dangada Hagamouli, go Tagi go Jesus Christ. 21 I ono mogobuna dagi nia mee huogodoo, Mee gaa huli tadau huaidina ala e paagege ge e mee hua di mmade, gii hai be dono huaidina madamada.

*3.5: Acts 23.6; 26.5; Romans 11.1

*3.6: Acts 8.3; 22.4; 26.9-11

*3.17: 1-Corinthians 4.16; 11.1