11
Goodou gi kawe i di au, gadoo be au dela e kawe i Christ.* 1-Corinthians 4.16; Philippians 3.17
Di gahu di libogo i taumaha
Au e hagaamu goodou i di godou langahia au i nia madagoaa huogodoo, mo di daudali agu agoago adu gi goodou. Au bolo goodou gi iloo: Christ laa i mugi nua nia daangada, taane hai lodo laa i mugi nua dono lodo, gei God laa i mugi nua o Christ. Taane dela ma ga dalodalo be agoago i nnelekai a God i taumaha, ge e gahu i di goobai, e haga balumee hua a Christ. Di ahina dela ma ga dalodalo be agoago nnelekai a God i lodo digau dogologo, gei digi gahudia dono libogo, geia e hagabalumee dono lodo. Mee e hai hua be di ahina ne dahi dono libogo gi di ngadihole. Maa di ahina ga hagalee gahu dono libogo, e humalia hua di dahi dono libogo. Idimaa ma e haga langaadia ang gi di ahina di dahi dono libogo, gei mee gi gahu ina dono libogo. Hagalee e humalia bolo taane e gahu dono libogo, idimaa, go mee go di ada hagamodongoohia madamada o God, gei di ahina la di ada hagamodongoohia madamada o taane.* Genesis 1.26-27 Taane la hagalee ne hai mai i di ahina, di ahina ne hai mai i taane.* Genesis 2.18-23 Gei taane la hagalee ne hai ang gi di ahina, di ahina ne hai ang gi taane. 10 Mai tadinga deenei, idimaa go digau di langi, di ahina e hai loo gii gahu dono libogo gi modongoohia bolo ia i lala nia mogobuna o dono lodo. 11 I lodo tadau mouli buni anga gi Tagi, di ahina la hagalee mouli hua i daha mo taane, gei taane hagalee mouli labelaa i daha mo di ahina. 12 Idimaa, di ahina ne hai mai i taane, dela gadoo taane le e haanau mai go di ahina, gei nia mee huogodoo e hai mai i baahi o God.
13 Goodou hagamaanadu ina be di maa e humalia go di ahina ma gaa hai ana dalodalo i lodo di hai daumaha digau dogologo gei digi gahu dono libogo. 14 I lodo godou maanadu le e aago adu gi goodou bolo ma di mee haga langaadia daane ma gaa lloo nadau libogo. 15 Gei nia ngaahulu i hongo di libogo di ahina la di hagamadamada, ne haga lloo belee gahu dono libogo. 16 Maa tangada ga hai baahi ang gi di mee dela gu haga noho, geia gi iloo bolo deenei di mee dela gu haga noho, e hai hegau ai gimaadou mo nia nohongo dabu a God e daudali i di madagoaa hai daumaha.
Tagamiami Dabu o Tagi
(Matthew 26.26-29; Mark 14.22-25; Luke 22.14-20)
17 I lodo hua nia mee ala e haga noho dolomeenei, au hagalee hagaamu goodou, idimaa, godou dagabuli hai daumaha la dono hadinga ai, gei ne hagahuaidu hua goodou. 18 Kaedahi, au gu longono bolo goodou e dugudugu gee goodou, i di godou dagabuli nohongo dabu, malaa gei au e hagadonu di mee deenei. 19 Gei e donu, tee buni e hai gi i golo i godou mehanga bolo gi haga modongoohia be koai i goodou dela e donu. 20 Di godou dagabuli mai, goodou hagalee e miami Tagamiami o Tagi. 21 Di godou miami, tangada nei mo tangada nei guu bida miami hua digi taalia digau huogodoo ala i golo, gei hunu gau e noho hiigai, hunu gau gu libaliba. 22 Godou hale e miami be e inu goodou ai? Be goodou e hagabalumee di nohongo dabu a God ge haga langaadia digau ala hagaloale? Ma di aha dela belee helekai iei au adu gi goodou? Au belee hagaamu goodou? Deeai loo!
23 Agu agoago adu gi goodou ne gaamai i baahi o Tagi boloo: Tagi go Jesus, i di boo ne hagi anga a Mee, ne dahi aga dana palaawaa, 24 ga danggee ang gi God, ga ginigini, ga helekai, “Deenei la go dogu huaidina, dela e gowadu gi goodou. Heia di mee deenei, e haga langalangahia Au.” 25 Muli hua di nadau miami, Mee ga dahi aga dana ibu waini, ga helekai, “Di ibu waini deenei la di hagababa hoou a God dela ne hai gii donu gi ogu dodo. Goodou ga inu di maa, heia di mee e haga langahia Au.”* Exodus 24.6-8; Jeremiah 31.31-34
26 Nia madagoaa huogodoo goodou ma gaa gai di palaawaa deenei, gei e inu di ibu deenei, goodou ga hagadele di made o Tagi, gaa dae loo gi dono hanimoi. 27 Maa tangada gaa gai di palaawaa, mo di inu i di ibu o Tagi i di ala dela hagalee hagalaamua a Mee, geia gu ihala i di huaidu hai baahi gi tuaidina o Tagi mo ono dodo. 28 Malaa, goodou tei gii bida hagadina ina ia i mua, gaa gai laa di palaawaa mo di inu i di ibu. 29 Maa tangada gaa gai di palaawaa mo di inu di ibu gei e hagalee modongoohia tadinga o tuaidina o Tagi, geia e bida hagahuaidu ia i dono gai di palaawaa mo di inu di ibu. 30 Deelaa ne hidi mai goodou dogologo e magi mo e paagege, gei hunu gau guu mmade. 31 Maa gidaadou ga haga dina gidaadou i mua, gidaadou hagalee hagi aga go God. 32 Tadau hagi aga mai baahi o Dimaadua le e aago mai gidaadou, gi dee kili gidaadou gi daha dalia digau henuailala.
33 Ogu duaahina nei, di madagoaa goodou ma ga dagabuli mai belee miami Tagamiami o Tagi, hagadau taalia godou ihoo. 34 Maa tangada gu hiigai, geia gi miami i dono hale, gi dee dau hua goodou gi di hagi aga a God i di godou dagabuli gi di gowaa e dahi.
Gei nia mee ala i golo ga haga donu laa ko au i dogu madagoaa ma gaa dau i godou baahi.

*11.1: 1-Corinthians 4.16; Philippians 3.17

*11.7: Genesis 1.26-27

*11.8: Genesis 2.18-23

*11.25: Exodus 24.6-8; Jeremiah 31.31-34