4
Digau agoago hagau a Christ
Goodou duguina gimaadou be digau hai hegau ni Christ, ala e hai mee gi nia agoago nngala a God. Deenei di mee humalia e hai gii hai go digau hai hegau: digaula e hai gi manawa dahi ang gi nadau dagi. Au e de hei eau maa goodou be di gowaa hai gabunga ga hagi aga au, gei au hogi hagalee hagi aga au. Dagu maanadu le e madammaa, gei di mee deenei hagalee hagamodongoohia bolo au ogu huaidu ai, go Dimaadua hua dela e hagi aga au. Malaa, goodou hudee hagi aga ina tangada i mua di madagoaa donu o di hagi aga. Di madagoaa o Tagi ma ga hanimoi, deelaa di madagoaa e huge nia mee huogodoo ala e nngala i lodo di bouli, mo di haga modongoohia aga nia hagamaanadu nngala ala i lodo nia daangada. Deelaa hogi di madagoaa o tangada nei mo tangada nei e kae dono hagaamu mai baahi o God.
Ogu duaahina nei, gimaua mo Apollos gu hai hegau i nia mee aanei bolo gi iloo goodou tadinga nia helekai aanei: “Daudalia nnaganoho ala e donu.” Goodou hudee hilihili dangada, bolo ga hagahumalia tangada e dahi, ge e hagahuaidu tangada dela i golo. Ma koai ne hai goe gi aamua i digau ala i golo? Ma hagalee go God dela ne gowadu gi di goe nia mee huogodoo? Goe e mee di hagapuu gi nia mee ala ne gowadu dehuia behee?
Goodou gu hai mee gi godou mee ala nogo hiihai ginai? Goodou gu maluagina? Goodou guu hai nia king, ma e aha maa gimaadou digi hai nia king? Au bolo goodou gii hai nia king donu, gii mee labelaa gimaadou di hai nia king dalia goodou! Au e hagamaanadu bolo God guu dugu gimaadou digau agoago hagau gi mugi muli loo, gadoo be digau gu hagahuaidu belee daaligi gii mmade i mua nia daangada, belee hai di mee haga mmada i mua digau di langi mo henuailala huogodoo. 10 Nia daangada bolo gimaadou digau gu dadaulia idimaa, go Christ, gei goodou digau kabemee i baahi o Christ! Gimaadou digau paagege, gei goodou e maaloo! Gimaadou nia balu daangada hua, gei goodou digau hagalabagau! 11 Gaa dae mai gi dolomeenei, gei gimaadou e hihiigai gei e hieinu, e gahu i nia goloo mahaahaa, e dadaaligi, madau gowaa e noho gimaadou ai. 12 Gimaadou e ngalua hagamahi gi madau lima ge e duadua. Di madagoaa gimaadou ma ga hagahuaidu, gei gimaadou e hagahumalia digaula. Digaula ma ga dadaaligi gimaadou, gei gimaadou e hagakono madau manawa.* Acts 18.3 13 Gimaadou ma ga hagatee, gei gimaadou e helekai humalia gi digaula. Dangi nei gei gimaadou guu hai gadoo be tagabae geinga dela koia e huaidu i hongo henuailala, mo nia mee huogodoo o nia daangada ala e ginagina ai.
14 Au e hihi adu nia mee aanei, hagalee bolo e haga langaadia goodou. Au e hiihai hua e aago goodou be agu dama hagaaloho. 15 Ma e aha maa goodou godou gau madangaholu mana (10,000) e madamada humalia godou mouli ang gi Christ, di godou damana le e dahi hua. Idimaa i lodo godou mouli buni anga gi Jesus Christ, au guu hai di godou damana i dagu dugu adu di Longo Humalia. 16 Deenei laa, au e dangi adu gi goodou bolo goodou gi kawe i di au.* 1-Corinthians 11.1; Philippians 3.17 17 I di hadinga deenei, au e hagau adu a Timothy gi godou baahi. Mee go dagu dama hagaaloho, gei e manawa dahi gi Christ. Go mee dela ga haga langahia adu gi goodou dogu ala mouli buni anga gi Jesus Christ dela e hai be agu agoago i lodo nia nohongo dabu huogodoo.
18 Hunu gau i godou baahi guu hai digau hagamuamua, idimaa goodou gu hagamaanadu bolo au e hagalee gila adu. 19 Maa Dimaadua ga hiihai, gei au ga limalima dogu hanadu, e halahala be ma nia mogobuna aha, ala e hai mee ginai digaula, mo nia helekai digaula ala e helekai ai. 20 Idimaa, Teenua King o God la hagalee go nnelekai, gei go nia mogobuna maaloo. 21 Dehee di godou mee dela e hiihai ginai? Au ne belee hanadu gi goodou mo dagu mee daaligi dangada, be hanadu i di hagataalunga o di aloho mo di hila gi lala?

*4.12: Acts 18.3

*4.16: 1-Corinthians 11.1; Philippians 3.17