9
Daniel e dalodalo i ana daangada
Darius tangada o Media, tama daane ni Xerxes, nogo king i Babylon. I lodo tahi ngadau o maa nogo dagi, gei au nogo kuulu gi di Beebaa Dabu, mo di hagabaubau gi nia ngadau e mada hidu ala bolo e dugu ai Jerusalem mooho, be nia helekai a Dimaadua ala gu hagi anga gi soukohp Jeremiah.* Jeremiah 25.11; 29.10 Au gu dalodalo hagamahi gi Tagi go God. Au e dangidangi hagamahi huoloo ge e noho hagaonge, ge e uluulu nia goloo lodo huaidu mo di nohonoho i lodo nia luaahi. Au e dalodalo gi Dimaadua go dogu God, e dangidangi i nia huaidu o agu daangada, e helekai boloo, “Meenei Tagi go God, Goe e aamua i nia mee huogodoo. Gimaadou e hagalaamua Goe. Goe e manawa dahi ang gi au hagababa, gei e haga modongoohia do aloho dee odi ang gi digau ala e aloho i di Goe ge e haga gila aga do hiihai. Gimaadou gu ihala, guu hai nia huaidu ge gu hai gee. Gimaadou gu de hagalongo ang gi au helekai. Gimaadou guu huli gi daha mo nia mee e donu ala ne hagi mai Kooe gi gimaadou. Gimaadou gu hagalee hagalongo gi au soukohp ala go au gau hai hegau ala e haga modongoohia i do ingoo ang gi madau king, madau dagi, madau maadua mmaadua, mo mai gi madau henua hagatau.
“Meenei di madau Dagi, nia madagoaa huogodoo gei Goe e donu, gei gimaadou e haga langaadia hua gimaadou. E hai go gimaadou ala e noho i Judea, Jerusalem, mo i lodo Israel hagatau, go digau ala gu duwweduwwe Kooe i lodo nia henua mogowaa mo nia gowaa hoohoo, mai i nadau de manawa dahi adu gi di Goe.
“Meenei Dimaadua, madau king mo madau maadua mmaadua guu hai nia hai haga langaadia dangada, guu hai hala adu gi di Goe. Goe e honu i di aloho mo tumaalia, ma e aha maa gimaadou gu hai baahi adu gi di Goe.
10 “Meenei Dimaadua go di madau God, gimaadou digi hagalongo gi au helekai ala ne hai mai bolo gimaadou gi daudalia au haganoho ala gu hagi mai go au gau hai hegau go nia soukohp gi gimaadou. 11 Digau Israel huogodoo gu hunahuna au haganoho, gu hagalee hagalongo gi au mee ne helekai ai. Gimaadou gu hala adu gi di Goe, deelaa laa gu dugu mai gi gimaadou di hagaduadua dela guu hihi i lodo Nnaganoho Moses, go dau dangada hai hegau. 12 Goe gu haga gila au mee ala gu helekai ai bolo e hai gii hai Kooe mai gi gimaadou mo madau dagi. Goe gu hagaduadua Jerusalem gi di hagaduadua koia e huaidu i nia hagaduadua o nia waahale ala i golo i henuailala. 13 Goe gu dugu mai nia hagaduadua huogodoo ala gu haga modongoohia i lodo Nnaganoho Moses.
“Meenei Dimaadua di madau God, dolomeenei hogi, gei gimaadou hagalee hagamahi e haga tenetene Goe i di madau huli gi daha mo madau huaidu be e daudali oo donu.
14 “Meenei Dimaadua go di madau God, goe gu hagatogomaalia e hagaduadua gimaadou, gei Goe guu hai gii gila, idimaa, Goe e hai nia mee ala e donu i nia madagoaa huogodoo. Gei gimaadou digi hagalongo adu gi di Goe.
15 “Meenei Tagi go di madau God, goe gu haga modongoohia o mogobuna i dau hai dela ne laha mai au dama gi daha mo Egypt. O mogobuna e langalangahia hua igolo. Gimaadou gu ihala. Gimaadou guu hai hala. 16 Goe nogo haga dagaloaha gimaadou anadilaangi, malaa, Goe hudee hagawelewele hua igolo gi Jerusalem, idimaa, ma di gonduu mo dono waahale haga madagu ni aau. Digau o nia guongo aanei i madau daha gu haga balumee Jerusalem, mo au daangada, idimaa go madau huaidu mo nia huaidu o madau maadua mmaadua ala ne hai.
17 “Meenei di madau God, hagalongo gi dagu dalodalo mo dagu dangidangi. Haga duu aga ina hoou dau Hale Daumaha dela gu mooho, gi gidee ai nia daangada huogodoo bolo Goe go Tagi. 18 Goe gi longono gimaadou, gii mmada gi nia haingadaa ala iai gimaadou no lodo, mo di hagaduadua o di waahale dela e haga ingoo adu gi di Goe. Gei gimaadou e tangi adu gi di Goe, idimaa, Goe e honu i di aloho, ma hagalee go gimaadou ala e donu.
19 “Meenei Tagi, Goe gi longono gimaadou. Meenei Tagi, dumaalia mai gi gimaadou. Meenei Tagi, Goe hagalongo mai gi gimaadou! Heia hua nia mee ala e hai digau huogodoo gi iloo bolo ma Kooe dela go God, hudee heia gi duai! Di waahale deenei mo nia daangada aanei la digau ni aau.”
Gabriel e haga modongoohia di kokohp
20 Au e hai dalodalo hua igolo, mo di haagi ogu huaidu mo nia huaidu digau Israel, gei e dangidangi labelaa gi Dimaadua go dogu God bolo gi haga duu aga ina hoou dono Hale Daumaha dabu. 21 Dogu madagoaa hua dela e dalodalo iei au, gei tangada di langi go Gabriel dela ne mmada ginai au i lodo dagu midi i di matagidagi, ga maangi mai gi di gowaa dela iei au. Di madagoaa deelaa la go di madagoaa hai tigidaumaha o di hiahi.* Luke 1.19,26 22 Mee ga helekai mai gi di au, “Daniel, au ne hanimoi belee hagamaamaa goe, gi iloo e goe di kokohp. 23 Di madagoaa hua dela ne daamada iei goe belee dangi gi God, gei Mee guu lawa di hui dau dangidangi, idimaa, Mee e aloho i di goe. Malaa, deenei ne hanimoi iei au belee hagi adu. Hagalongo mai gi humalia gi dagu haga modongoohia dau midi deenei:
24 “Nia ngadau e mada hidu hagalagolago ina gi di hidu, deenei di waalooloo o di madagoaa dela e dugu adu go God gi di goe mo au daangada mo di godou waahale dabu, e lawa mai goodou gi daha mo godou hai huaidu. Nomuli, gei godou huaidu la ga maahede, gei ogo di tonu dee odi la dela ga haga duu aga. Gei dau midi mo di kokohp deenei la gaa gila. Di hagadabu hoou o di Hale Daumaha gaa hai. 25 Malaa, goe gi iloo ge gi modongoohia e goe: Tugi i di madagoaa dela gu hagawaalanga bolo e hau haga hoou ai Jerusalem, gaa dae gi di hanimoi ai di Tagi dela gu hilihili aga go God, gei ogo nia ngadau e hidu hagalagolago gi di hidu la gaa too gi daha. Jerusalem la ga haga duu aga hoou ngaadahi mo nia ala mono abaaba maaloo dangihi. Gaa duu i golo i nia ngadau e hidu hagalagolago gi di modoono maa lua ngadau. Deelaa hogi di madagoaa o nia haingadaa llauehe. 26 Di hagaodi gi muli o di madagoaa deelaa, di Tagi dela ne hilihili aga go God, la ga daaligi gii made gei di mee ne hai ai. Di waahale mo di Hale Daumaha la gaa oho go di buini dauwa o tagi aamua. Di hagaodi la gaa hai gadoo be toloo, ga gaamai tauwa mo nia hagadilinga haingadaa a God ala gu hagatogomaalia. 27 Di tagi aamua deelaa gaa hai dana hagababa maaloo dangihi gi digau dogologo, di hagababa e hai hegau i nia ngadau e hidu. Di wae lua di madagoaa deenei gaa doo gi daha, gei mee ga haga lawa nia tigidaumaha mo nia wanga dehuia. Mee gaa dugu di ada mee huaidu haga manawa gee dangada gi di gowaa dela e kaedahi i nua loo o di Hale Daumaha, gaa dugu beelaa, gaa dae loo gi di madagoaa a God dela e hagalawa ai tangada dela ne dugu di maa gi golo.”* Daniel 11.31; 12.11; Matthew 24.15; Mark 13.14

*9.2: Jeremiah 25.11; 29.10

*9.21: Luke 1.19,26

*9.27: Daniel 11.31; 12.11; Matthew 24.15; Mark 13.14