11
Ma go mee hua dela e hagamaamaa mo di abaaba au. Dagu mee ga hagi adu dolomeenei le e donu.”
Nnenua Egypt mo Syria
Tangada di langi ga helekai, “Nia king dogodolu gaa dagi Persia, nomuli togohaa king le e maluagina i digaula huogodoo. Dono hai mee gi nia mogobuna dagi huogodoo, mee ga hai baahi gi tenua go Greece.
“Di king maaloo ga gila aga. Mee gaa dagi ana henua e logowaahee, gaa hai di ingoo hua di mee dela e hiihai ginai. Dono madagoaa e hai mee gi ono mogobuna huogodoo, tenua dagi o maa ga mooho gaa hai nia baahi e haa. Nnuai king ala hagalee nia hagadili ni mee gaa pono di lohongo o maa, ge hagalee maaloo be mee.
“Di king o Egypt la ga maaloo. Tagi dauwa e dahi o maa ga maaloo i mee, gaa dagi tenua damana. I muli hua hunu ngadau, di king o Egypt gaa hai dana hagababa gi di king o Syria, gaa wanga dana dama ahina e lodo ginai mee. Di hagababa la digi waalooloo. Di ahina, dono lodo, mo dana dama, mo ana gau hai hegau ne hula dalia di ahina deelaa, la gu daaligi huogodoo gii mmade.
“Digi duai nomuli, tangada o di ahina deelaa gaa hai di king. Mee ga heebagi gi digau dauwa o di king Syria, ga ulu gi lodo di abaaba digau dauwa, ga haga magedaa digaula. Mee gaa kae nia ada o nadau god mo nia goolo mono silber ala ne haga ingoo gi nia god aalaa gi Egypt. I muli hua hunu ngadau o di noho di aumaalia, di king o Syria belee heebagi gi Egypt, gei digi heebagi, guu hana gi muli.
10 “Nia dama daane o di king Syria ga hagatogomaalia e hai tauwa, guu hai nadau buini dauwa damana. Di buini dauwa e dahi ga hanadu be di labagee, e heebagi gi di abaaba gau dauwa o ono hagadaumee. 11 Di king o Egypt ga hagawelewele huoloo, ga heebagi gaa kumi di buini dauwa damana o Syria. 12 Mee ga hagaamu ia i dono maaloo mo dana daaligi ana gau dauwa dogologo, gei mee hagalee mamaaloo hua beelaa.
13 “Di king o Syria gaa hana gi muli ga hagabudu ana gau dauwa mada dogologo i ana gau i mua. Di madagoaa ma ga dau mai, gei mee ga hanimoi mo ana gau dauwa dogologo gu togomaalia humalia. 14 Digau dogologo ga hai baahi gi di king o Egypt. Digau llamu dauwa mai do henua, go Daniel, ga hai baahi gi mee, idimaa digaula ne mmada gi di moe, gei digaula ga haga magedaa. 15 Di king o Syria ga duuli di waahale dela gu abaaba maaloo, gaa kumi di maa. Digau dauwa Egypt ga hagalee heebagi, nadau gau dauwa ala e maaloo i digaula gu nadau mahi ai. 16 Di king o Syria gaa hai ana mee ala e hiihai ginai ang gi digaula, gei tangada e hai baahi gi mee ai. Mee gaa duu i lodo Tenua o di Hagababa, ga hai henua gi di maa hagatau i lala dono mogobuna.
17 “Di king o Syria gaa hai ana hagamaanadu e hai hegau gi ana gau dauwa huogodoo. Mee gaa hai dana hagababa gi di king Egypt, gaa dugu anga dana dama ahina e lodo ginai mee. Mee gaa hai beenei belee oho tenua o dono hagadaumee, ge di hagamaanadu a maa ga hagalee gila. 18 Nomuli gei mee ga heebagi gi nia henua i hongo di tai, gaa kumi ana henua e logo. Gei di tagi henua mai i daha ga haga magedaa a mee ga hagalawa di hagamuamua o maa. Mee gaa huli di hagamuamua di king o Syria gii hai di mee ni aana e hai. 19 Di king gaa hana gi muli gi dono henua donu, geia ga haga magedaa, ge deelaa go di hagalawa o dono mouli.
20 “Tuai king ga gila aga ga hagau dana dangada oobidi e hai nia daangada gi dagitedi e haga menege aga di maluagina o dono henua. I lodo di madagoaa bodobodo, di king deelaa ga daaligi gii made, hagalee i mua nia daangada be i lodo tauwa.”
Di king huaidu o Syria
21 Tangada di langi ga duudagi adu ana helekai, “Di king o Syria nomuli la tangada huaidu huoloo. Mee ono mogobuna belee hai di king ai, gei mee ga hanimoi ge tangada ne iloo ai, gaa kae dono mogobuna dagi mai di halahalau dangada. 22 Di ingoo hua tangada be go tagi aamua hai mee dabu Dimaadua ma ga hai baahi gi mee le e haga mmaa gi daha mo tenua. 23 Dana hai ana hagababa gi nia henua ala i golo, mee e halahalau nnenua aalaa, ma e aha maa mee e dagi hua dana henua dulii. 24 Mee ga heebagi gi nia guongo maluagina ge digi haga iloo, e hai nia mee hagalee nogo hai go ono maadua i mua, gaa duhe nia goloo ne kumi i lodo nia dauwa i ono ehoo. Mee ga hagamaanadu belee heebagi gi nnenua gu abaaba mau dangihi, ge dono madagoaa king la gu dee dohu.
25 “Mee gaa hai dana buini dauwa damana e heebagi gi di king o Egypt dela ga hagatogomaalia dana buini damana maaloo e heebagi. Gei di king o Egypt ga halahalau ga hagalee gila. 26 Ana gau hagamaamaa gaa hai a mee gi huaidu. Nia gau dauwa dogologo a maa ga daaligi gii mmade, ge di buini dauwa a maa ga hagalee. 27 Nia king dogolua aalaa gaa noho gi lala i teebele e dahi e miami, gei nau hiihai la nia maanadu huaidu, gaa hai nau kai dilikai i nau mehanga. Meemaa ga hagalee kae nau mee ala e hiihai ginai, idimaa di madagoaa e kae ai digi dau mai. 28 Di king o Syria gaa hana gi dono henua mo ana goloo ne kumi, e hagamaanadu maaloo bolo e oho gi daha taumaha o nia daangada a God. Mee gaa hai anga ma ni aha ala e hiihai ginai, gaa hana gi muli gi dono henua.
29 “Nomuli mai, gei mee ga heebagi gi Egypt labelaa, tolongo nei nia mee ga kila mai hai gee. 30 Digau Rome ga loomoi i nadau wagabaalii ga hai baahi gi mee, gei mee ga madagu.
“Mee ga hagawelewele huoloo, gaa huli belee oho taumaha nia daangada a God. Mee ga daudali nia helekai hagamaamaa digau ne diiagi taumaha deelaa. 31 Hunu gau i ana gau dauwa gaa hai di Hale Daumaha gi gulugulua ang gi taumaha. Digaula gaa dugu nia tigidaumaha o nia laangi gi de haihai, ga haga duu aga di ada mee huaidu haga manawa gee dangada.* Daniel 9.27; 12.11; Matthew 24.15; Mark 13.14 32 Di king ga wiini mai nia hagamaamaa digau ala ne diiagi nadau daumaha mai i ana halahalau dangada, ge digau ala e manawa dahi gi God ga hai baahi gi digaula. 33 Nia dagi kabemee o nia daangada ga dumaalia nadau kabemee gi digau dogologo. Di gowaa bodobodo hunu ginaadou gaa mmade i tauwa be e dudu gii mmade, ge hunu gau e gaiaa gaa hai digau galabudi. 34 Di madagoaa tauwa nogo hai, gei nia daangada a God gaa kae nadau hagamaamaa dulii, ma e aha maa digau dogologo la ne madalia digaula anga hua gi nadau hagahumalia. 35 Hunu dagi kabemee la ga daaligi gii mmade. Mai di hai deenei, nia daangada la ga madammaa ang gi taumaha. Di hai deenei e haihai hua beenei, gaa dae loo gi di hagaodi, go di madagoaa dela ne haganoho go God.
36 “Di king o Syria gaa hai dana hai dela e tene ginai. Mee ga hagaamu ia gaa hai bolo ia e aamua i di ingoo hua di god, bolo ia i hongo hogi di God Muginua. Mee gaa mee di hai beenei gaa dae loo gi dono hagaduadua go God. God gaa hai hua gii hai be dana hai dela gu hagamaanadu.* 2 Thessalonians 2.3-4; Hagagida 13.5-6 37 Di king ga haga de iloo ia di god nogo hai hegau ginai ono maadua mmaadua, mo di god nia ahina nogo aloho ai. Mee ga haga de iloo nia god huogodoo, i mee e maanadu bolo ia e aamua i tei digaula. 38 Mee ga haga laamua hua di god dela e madamada humalia nia abaaba gowaa dauwa. Mee gaa wanga nia goolo, silber, nia hadu hagalaagei, mono wanga dehuia maluagina gi di god digi daumaha ginai ono maadua mmaadua. 39 Mee ga hai hegau gi nia daangada nogo daumaha gi di god mai i daha belee abaaba ana gowaa dauwa. Mee ga hagalaamua digau ala e hai bolo ia di tagi, ga haga ngalua digaula i nia moomee mugi nua, gaa wanga nadau gowaa.
40 “Di madagoaa hagamuliagina o di king o Syria ma ga hoohoo mai, di king o Egypt ga heebagi gi mee, gei di king o Syria ga heebagi, e hai hegau gi nia waga dauwa hongo henua, nia hoodo, mono wagabaalii e logo. Mee gaa kumi ana henua e logo, e hai be nia wai o di labagee. 41 Mee ga heebagi hogi gi Tenua o di Hagababa, ga daaligi nia madangaholu mana, gei nia henua go Edom, Moab mo nia guongo e dubu i Ammon gaa llele gi daha. 42 Mee ga heebagi gi nnenua huogodoo, Egypt hogi hagalee dugu. 43 Mee gaa kae nia goloo hagalabagau Egypt ala ne hai gi nia goolo mo silber, mo nia goloo hui ngadaa ala i golo. Mee gaa kumi Libya mo Ethiopia. 44 Nia longo ala e loomoi i dua mo ngaaga gaa hai a mee gi madagu, gei mee ga heebagi giibeni ga daaligi nia daangada dogologo. 45 Mee ga haga duu aga hogi ono hale laa llauehe i mehanga di tai mo di gonduu dela e duu di Hale Daumaha nonua. Mee gaa made, gei deai tangada e hagamaamaa a mee ai.”

*11.31: Daniel 9.27; 12.11; Matthew 24.15; Mark 13.14

*11.36: 2 Thessalonians 2.3-4; Hagagida 13.5-6