13
“Dolomaa dahi soukohp be tangada haga donu midi e hagababa adu gi goodou dana mogobuna, be go dana mee haga goboina, bolo gii dagi goodou gi daumaha gi nia god ala digi daumaha ginai goodou i mua. Ma e aha maa ana mee ala gu hagababa le e kila aga, goodou hudee hagalongo gi mee. Dimaadua di godou God e hai a mee belee hagamada goodou, gi iloo Ia be goodou e aloho i Dimaadua mai i lodo godou manawa hagatau. Daudalia hua Dimaadua, hagalaamua ina a Mee. Hagalongo gi Mee, ge gi daudalia ana helekai. Gi daumaha gi Mee, ge heia goodou gi manawa dahi ang gi Mee. Gei goodou gi daaligidia gii mmade nia daangada haga donu midi, be go nia soukohp ala e dagi goodou gi hai baahi gi Dimaadua, dela ne daa goodou gi daha mo Egypt, di gowaa nogo hagaduadua ai goodou. Nia daangada ala e hai beelaa, le e hai di huaidu, e hiihai e dagi goodou gi daha mo di mouli o Dimaadua dela ne hagi adu gi goodou bolo gi mouli ai. Digaula le e hai loo gi daaligi gii mmade, gii mmaa nia huaidu gi daha mo goodou.
“Dolomaa do duaahina daane, be go dau dama daane, be go dau dama ahina, be go doo lodo dela e aloho iei goe, be go do ehoo hagaaloho haga tenetene e hagamada e dagi goe hagammuni gi daumaha gi nia balu ieidu, nia god ala digi daumaha ginai goe mo o maadua mmaadua mai i mua. Dolomaa hunu ginaadou e hagamada e dagi goe gi daumaha gi nia god o nia daangada ala e noho i do baahi, be go nia god o nia daangada ala e noho mogowaa i di goe. Goe hudee heia dahi dangada i digaula gi halahalau ina goe. Goe hudee hagalongo gi mee. Goe hudee dumaalia gi mee, gei goe hudee benabena ina a mee. Daaligidia a mee gii made! Goe gi adamua di dilidili a mee, ga nomuli dugua ang gi digau huogodoo ala i golo gi dilidilia a mee labelaa. 10 Dilidilia a mee gii made, idimaa, mee gu hagamada guu dagi goe gi daha mo Dimaadua go doo God, dela ne daa goe gi daha mo do hagaduadua i Egypt. 11 Gei nia daangada huogodoo o Israel ga longono ginaadou di mee dela ne hai, gei digaula ga mmaadagu, ga deai tangada e hai nia mee huaidu beenei ai.
12 “Goodou ma gaa noho i lodo nia waahale ala e gowadu go Dimaadua di godou God, dolomaa goodou ga longono 13 bolo hunu balu daangada mai godou henua gu dagi gee nia daangada o nadau waahale gi daumaha gi nia god ala digi daumaha ginai ginaadou i mua. 14 Maa goodou ga hagalongo gi di longo hagaboo beelaa, halahalaina gii donu humalia. Ma gaa donu bolo di hai huaidu deenei la guu hai, 15 daaligidia nia daangada huogodoo ala i lodo di waahale deelaa, mo nadau manu labelaa. Ohaa ina di waahale deelaa gi mooho hagatau. 16 Hagabudu ina mai nia goloo huogodoo o nia daangada ala nogo noho i golo, hagabae ina gi nua i di gowaa maalama o di waahale deelaa, gaa dudu di waahale deelaa mono mee huogodoo i ono lodo, e hai ai tigidaumaha gi Dimaadua di godou God. Di waahale deelaa belee hai loo gii dugu mooho hua beelaa, hagalee hau labelaa. 17 Hudee hai mee gi di ingoo hua di mee dela gu hagahuaidu bolo e hunahuna gi daha, gei Dimaadua gaa huli gi daha mo dono hagawelewele damanaiee, ga dumaalia adu gi goodou. Mee ga dumaalia adu gi goodou ga hagadogologo goodou, be dana hagababa ne hai gi godou maadua mmaadua, 18 maa goodou ga daudali ana hagababa hagatau ala ne gowadu ko au gi goodou dangi nei, mo di hai ana mee ala bolo gi heia.