14
Di manawa gee dela ne bule
“Goodou nia daangada ni Dimaadua di godou God. Goodou ma gaa lodo huaidu gi tangada made, goodou hudee duuduu ina godou gili be e dahi gi daha nia ngaahulu ala i hongo godou lae, be di hai digau ala i golo.* Leviticus 19.28; 21.5 Goodou nia daangada ni Dimaadua di godou God. Mee ne hilihili goodou belee hai ana daangada mai i lodo nia daangada huogodoo ala e noho i hongo henuailala.* Exodus 19.5-6; Deuteronomy 4.20; 7.6; 26.18; Titus 2.14; 1-Peter 2.9
Nia manu madammaa mo nia manu hagalee madammaa
(Leviticus 11.1-47)
“Hudee geina di ingoo hua di mee dela gu helekai ai Dimaadua bolo hagalee mada mmaa. Aanei nia manu e gai go goodou: nia kau, siibi, nia kuudi, nia ee, nia siibi lodo geinga, kuudi lodo geinga, be nia ‘antelope’, di ingoo hua nia manu ala nadau babaawae e manga lua gei e gowaga nadau meegai i lodo nadau dinae gaa mama labelaa. Malaa, deai nia manu e gai ai, go nia manu hua ala nadau babaawae e manga lua, ge e mama nadau meegai. Goodou hagalee gai nia ‘camel’, ‘rabbit’ be nia ‘badger’. Nia manu aanei la hagalee madammaa, digaula e mama nadau meegai, gei nadau babaawae hagalee manga lua. Hudee geina nia biigi. Dugua nia biigi bolo hagalee madammaa, nia wae digaula e manga lua, gei e hagalee mama nadau meegai. Hudee geina nia manu aanei, ge hudee bili hogi gi nadau huaidina mmade.
“Goodou e mee di gai di ingoo hua di iga dela ono hiwahiwa be ono una i golo, 10 gei di ingoo hua di mee dela e mouli i lodo nia wai, dela ono hiwahiwa be ono una ai, la hagalee gai, dugu ina bolo ma hagalee madammaa.
11 “Goodou e mee di gai di ingoo hua di manu dela e madammaa. 12-18 Gei aanei nnagadilinga manu ala hagalee gai: nia ‘eagle’, ‘owl’, ‘hawk’, ‘falcon’, ‘buzzard’, ‘vulture’, ‘crow’, ‘ostrich’, ‘seagull’, ‘stork’, ‘heron’, ‘pelican’, ‘gormorant’, ‘hoopoe’, mo nia koomoli.
19 “Nia lamu huogodoo ala nadau bakau i golo, la hagalee madammaa, hudee geina nia maa. 20 Goodou e mee di gai nia lamu ala e madammaa.
21 “Hudee geina di manu dela ne made. Goodou e mee di hai digau henua gee ala e noho i godou mehanga gi gai di maa, be goodou e mee di hui di maa gi digau henua gee ala i golo. Gei goodou digau ni Dimaadua di godou God, goodou nia daangada ni Mee.* Exodus 23.19; 34.26
“Hudee dunu ina tama siibi be tamaa kuudi i lodo nia milugu dono dinana.
Taganoho o dahi baahi madangaholu
22 “Dugua gi daha dahi baahi madangaholu o nia mee huogodoo ala gaa hai go goodou mai i godou hadagee i lodo di ngadau e dahi.* Leviticus 27.30-33; Numbers 18.21 23 Gei goodou hula gi di gowaa Dimaadua di godou God ga hilihili belee hagalaamua ai di ingoo o Maa, gaa gai i ono mua godou taiaga dahi baahi madangaholu o godou huwa laagau, waini mo nia lolo olib, mo nia ulu mmaadua o godou kau mo godou siibi. Heia di hai deenei, gei goodou gaa kabe di hagalaamua Dimaadua di godou God, i nia madagoaa huogodoo. 24 Maa di gowaa belee hagalaamua ai goodou di ingoo Dimaadua le e mogowaa balua di kae godou dahi baahi madangaholu o godou huwa laagau ala ne hagahumalia goodou go Dimaadua, gei goodou gaa hai beenei: 25 Huia gi daha godou huwa laagau, gaa kae nia bahi hadu dalia goodou gi di gowaa hai daumaha dela ga hilihili go Dimaadua. 26 Huihuia godou mee ala e hiihai ginai, nia goneiga kau, dama siibi, waini, mono dagaao, ge goodou mo godou madahaanau ga miami ge tenetene i mua o Dimaadua di godou God, i di gowaa deelaa.
27 “Goodou hudee de langahia di godou hagamaamaa digau Levi ala e noho i lodo godou waahale. Digaula nadau henua donu ai. 28 Di hagaodi nia ngadau dagi dolu huogodoo, goodou gi gaamai dahi baahi madangaholu o godou meegai hadagee, ga benebene i lodo godou waahale. 29 Nia meegai aanei la anga gi digau Levi, idimaa digaula nadau henua donu ai, ge anga labelaa gi digau henua gee, digau guu mmade nadau maadua, mo nia ahina guu mmade nadau lodo ala e noho i lodo godou waahale. Digaula belee lloomoi e kae nadau mee huogodoo ala e dee dohu i nadau baahi. Heia di hai deenei, gei Dimaadua di godou God, ga hagahumalia goodou i godou mee huogodoo ala ma gaa hai.

*14.1: Leviticus 19.28; 21.5

*14.2: Exodus 19.5-6; Deuteronomy 4.20; 7.6; 26.18; Titus 2.14; 1-Peter 2.9

*14.21: Exodus 23.19; 34.26

*14.22: Leviticus 27.30-33; Numbers 18.21