15
Di Hidu Ngadau
(Leviticus 25.1-7)
“Di hagaodi nia ngadau dagi hidu huogodoo, gei goodou gaa kili gi daha nia boibana bahi hadu o nia daangada adu gi goodou. Deenei di godou hai di mee deenei: Digau huogodoo ala ne dumaalia gi tei dangada Israel gi boibana ana bahi hadu, la gi hagalawa ina di boibana deelaa, ge gi hudee hai loo bolo goodou e hagabudu mai nia boibana aalaa. Go Dimaadua la hua ne helekai bolo di boibana deenei la gi hunahuna gi daha. Goodou e mee di hagabudu mai di boibana o tangada henua gee dela e boibana adu gi goodou, gei goodou hagalee hagabudu mai di boibana o tei goodou ne boibana adu.
“Dimaadua di godou God, ga hagahumalia laa goodou i tenua dela e gowadu go Mee gi goodou. Deai tangada i goodou bolo ga hagaloale ai, maa goodou ga hagalongo gi Mee, gaa pula i di godou daudali ana haganoho huogodoo ala e hai ko au adu gi goodou dangi nei. Dimaadua la ga hagahumalia goodou be dana helekai dela ne hai. Goodou gaa wanga godou bahi hadu e boibana go nnenua e logo, gei goodou hagalee hai gi boibana bahi hadu mai tei henua. Goodou gaa mee di dagi nia henua e logo, gei tenua e mee di dagi goodou ai.
“Maa iai tangada Israel i lodo di gowaa dela e gowadu go Dimaadua di godou God e dee dohu ana mee, hudee dumaanga, ge hudee buhi di hagamaamaa a mee.* Leviticus 25.35 Di godou mee belee hai, la gi dumaalia wanga ina gi mee ana mee ala e dee dohu ai. Hudee de hiihai di wanga nia mee gi mee, idimaa di ngadau dela e hagalawa gi daha nia boibana la dela gu hoohoo mai. Hudee heia nia maanadu huaidu beelaa gi ulu gi lodo godou libogo. Maa goodou ga de hiihai gi mee e boibana, gei mee gaa dangi gi Dimaadua e hai baahi adu gi goodou, gei goodou gaa too gi di hala. 10 Wanga ina gi mee dehuia mai i lodo di manawa dumaalia, gei Dimaadua ga hagahumalia goodou i godou mee huogodoo ala e hai. 11 Nia madagoaa huogodoo, hunu gau Israel i golo e hagaloale, e dee dohu nadau mee, gei au e hagababa adu gi goodou bolo goodou gi dumaalia gi digaula.* Matthew 26.11; Mark 14.7; John 12.8
Di haga hai hegau o nia hege
(Exodus 21.1-11)
12 “Ma tei digau Israel, taane be di ahina, ma gaa hui eia adu be di hege, gei goodou hagau ina a mee gii hana i muli dono ngalua adu gi goodou i nia ngadau e ono. Di hidu ngadau ma ga dau mai, gei goodou heia a mee loo gi mehede ang gi deia.* Leviticus 25.39-46 13 Goodou ma ga hagamehede a mee, hudee hagau ina a mee beelaa ana mee ai, 14 wanga ina gi mee hunu mee i nia mee a Dimaadua ne hagahumalia goodou, nia mee be nia siibi, golee laagau, mono waini. 15 Hagamaanadu ina bolo goodou nogo hai nia hege i Egypt, ge Dimaadua di godou God ne hagamehede goodou, ga hidi mai ai iei au ga gowadu taganoho deenei gi daudalia go goodou.
16 “Holongo di hege ga hagalee hiihai e hana gi daha mo goe, mee e aloho i di goe mo digau doo hale, ga hiihai hua bolo e noho i godou baahi. 17 Gei goe gaa lahi a mee gi di bontai doo hale, ga haga bongoo dono dalinga i golo, gei mee gaa hai dau hege di waalooloo o dono mouli. Heia au hege ahina beelaa. 18 Hudee lodo hagawelewele maa goe ga hagamehede dau hege, mee ne ngalua adu gi di goe i nia ngadau e ono, e hui kooe gi di baahi di hui o oo gau ngalua. Heia beenei, gei Dimaadua go doo God, ga hagahumalia goe i au mee huogodoo ala e hai.
Nia ulu mmaadua o nia kau mono siibi
19 “Dugu ina gee godou ulu mmaadua kau daane mono siibi huogodoo ang gi Dimaadua di godou God. Hudee haga hai hegau ina nia kau aanei, hudee dahia nia gili o nia siibi aanei.* Exodus 13.12 20 I lodo di ngadau e dahi, goodou mo digau godou hale, gi geina nia manu aanei i mua Dimaadua, i di gowaa hai daumaha dela ga hilihili go Dimaadua. 21 Maa ga iai nia mee hala i di gili nia manu aalaa, be nia maa e habehabe, be deegida, be dee dohu nadau gowaa i golo, la hudee tigidaumaha ina gi Dimaadua di godou God. 22 Goodou e mee di gai nia manu beenei i godou hale. Goodou huogodoo, be goodou e madammaa be hagalee madammaa, e mee di gai nia maa, be di godou gai nia ee mo nia ‘antelope’. 23 Gei hudee hai hegau gi nia dodo nia maa e hai nia meegai, goodou gi duia nia maa gi hongo nia gelegele be nia wai.* Genesis 9.4; Leviticus 7.26-27; 17.10-14; 19.26; Deuteronomy 12.16,23

*15.7: Leviticus 25.35

*15.11: Matthew 26.11; Mark 14.7; John 12.8

*15.12: Leviticus 25.39-46

*15.19: Exodus 13.12

*15.23: Genesis 9.4; Leviticus 7.26-27; 17.10-14; 19.26; Deuteronomy 12.16,23