7
Nia tigidaumaha e haga donu nia mee hala
Aanei nia haganoho di hai nia tigidaumaha ala koia e dabu e hui nia mee hala. Di manu dela e tigidaumaha, le e daaligi i baahi ngeia di gowaa dudu tigidaumaha, i di gowaa dela e daaligi ai nia manu ala e hai tigidaumaha dudu, gei nia dodo le e llingi gi nia baahi e haa o di gowaa dudu tigidaumaha. Nia kiliidi huogodoo o di manu le e daa gi daha ga tigidaumaha i hongo di gowaa dudu tigidaumaha deelaa, ala go nia kiliidi o di hugu, mo nia kiliidi ala i di gili nia mee ala i lodo, mo nia ‘kidney’ mo nia kiliidi ala i di gili nia maa, mo nia gowaa ala koia e humalia i di gili di ade. Tangada hai mee dabu gaa dudu nia kiliidi huogodoo aanei i hongo di gowaa dudu tigidaumaha e hai tigidaumaha meegai ang gi Dimaadua. Deenei di hai o tigidaumaha e haga donu. Nia daane huogodoo ala e dau gi di madahaanau o tangada hai mee dabu le e mee di gai nia mee tigidaumaha aanei, malaa e gai hua i lodo di gowaa dela e dabu, idimaa ma nia mee e dabuaahia huoloo aanei.
Taganoho o tigidaumaha wwede nia huaidu mo tigidaumaha e haga donu le e hai hua be di mee e dahi: nia goneiga o di manu deelaa la nia mee ni tangada hai mee dabu dela ne hai tigidaumaha deelaa. Di gili o di manu dela ne hai tigidaumaha dudu la di mee ni tangada hai mee dabu dela ne hai tigidaumaha deenei. Nia tigidaumaha huwa laagau huogodoo ala ne daa be ne dunu i hongo di mee baabaa, be i hongo di mee pilain mee la nia mee ni tangada hai mee dabu dela ne tigidaumaha nia maa gi Dimaadua. 10 Gei nia tigidaumaha huwa laagau huogodoo ala e mada, ala gu unugi gi nia lolo be e maangoo hua, nia mee aanei la nia mee ni digau hai mee dabu huogodoo di madawaawa Aaron, nia mee aanei le e duhe ngaadahi i digaula.
Tigidaumaha hagadaubuni
11 Deenei di hai o tigidaumaha hagadaubuni ma gaa hai ang gi Dimaadua: 12 Maa tangada ga hai tigidaumaha deenei belee danggee ang gi Dimaadua, malaa e hai gi tigidaumaha dana manu, ngaadahi mo nia palaawaa ala digi wanga ginai nia ‘yeast’. Nia palaawaa aanei le e mee hua di hai nia palaawaa maadolu ala ne hai gi nia palaawaa ne unugi gi nia lolo olib, be nia bagu baabaa ala ne hunu gi nia lolo olib, be nia bagu ala ne hai gi nia palaawaa ne unugi gi nia lolo olib. 13 E hagapuni labelaa gi nia palaawaa ala ne unugi gi nia ‘yeast’. 14 Mee ga daa mai ana mee i nia hagadilinga palaawaa huogodoo aanei e hai dana wanga dehuia ang gi Dimaadua, nia mee aanei le e hai di mee ni tangada hai mee dabu dela ne llingi nia dodo o di manu dela ne tigidaumaha gi hongo di gowaa dudu tigidaumaha. 15 Nia goneiga o di manu deelaa le e gai hua i di laangi dela ne tigidaumaha iei di maa, hagalee hai gii dubu nia mee gi dono daiaa.
16 Maa tangada ga gaamai dana mee e hai dana tigidaumaha hagadaubuni gi haga donu ai dana hagababa dela ne hai, be mai hua i dono hiihai, malaa nia mee aalaa le e gai hua i di laangi ne hai tigidaumaha. Ma guu dubu nia mee le e mee hua di gai dono daiaa. 17 Ma gaa dubu nia mee gaa dolu ono laangi le e hai gii dudu. 18 Nia goneiga ma gaa dubu gaa dolu ono laangi, gei tangada deelaa la gaa gai nia maa, gei Dimaadua la hagalee manawa tene gi tigidaumaha a maa. Tangada deelaa la hagalee kae dono humalia i dana tigidaumaha deelaa, ma gu milimilia, gei tangada dela ma gaa gai di maa le e kae di hagaduadua o di huaidu o maa. 19 Maa di mee milimilia ang gi di hai daumaha gaa tale gi nia goneiga aalaa, gei nia goneiga la hagalee gai, e dudu.
Digau i goodou ala e madammaa ang gi di hai daumaha, aalaa go digau e mee hua di gai nia goneiga aalaa. 20 Maa tangada dela e milimilia geia gaa gai nia goneiga aalaa, gei mee gu hagalee dau bolo ia tangada ni Dimaadua. 21 E hai labelaa beenei, maa tangada gaa gai nia goneiga ala ne hai tigidaumaha deenei i muli dono bili gi di mee dela e milimilia ang gi di hai daumaha, di ingoo hua di mee mai i tangada be mai i di manu, geia gu hagalee dau bolo ia tangada ni Dimaadua.
22 Dimaadua gaa wanga gi Moses nia haganoho aanei 23 bolo gi hagi anga ina gi digau Israel: Tangada e gai nia kiliidi kau, kiliidi siibi be nia kiliidi kuudi ai. 24 Tangada e gai nia kiliidi di manu dela ne made hua i deia be ne daaligi go di manu lodo geinga ai, e mee hua di haga hai hegau gi nia hagadilinga mee ala i golo. 25 Tangada dela ma gaa gai nia kiliidi o di manu dela e mee di hai tigidaumaha meegai ang gi Dimaadua la hagalee dau bolo ia tangada ni Dimaadua. 26 Digau Israel la hagalee gai nia dodo o nia manu mamaangi be nia dodo o nia manu dolodolo i di ingoo hua di gowaa dela ma gaa noho ai digaula. 27 Tangada ma gaa oho taganoho deenei la hagalee dau bolo ia tangada ni Dimaadua.* Genesis 9.4; Leviticus 17.10-14; 19.26; Deuteronomy 12.16,23; 15.23
28 Dimaadua gaa wanga gi Moses nia haganoho aanei 29 bolo gi hagi anga ina gi digau Israel: Tangada ma gaa hai dana tigidaumaha hagadaubuni le e hai gi gaamai nia mee dulii i di tigidaumaha deenei e hai dana huai wanga dehuia ang gi Dimaadua, 30 e gaamai gi ono lima e hai tigidaumaha meegai. Mee e gaamai nia kiliidi o di manu mo tadahada e hai dana huai wanga dehuia ang gi Dimaadua. 31 Tangada hai mee dabu gaa dudu nia kiliidi i hongo di gowaa dudu tigidaumaha, gei tadahada gaa hai nia mee ni digau hai mee dabu. 32 Tangada deelaa la gi wanga di wae gau donu o di manu e hai dana wanga dehuia hagalabagau 33 ang gi tangada hai mee dabu dela e tigidaumaha nia dodo mo nia kiliidi o tigidaumaha hagadaubuni. 34 Tadahada o di manu la di wanga dehuia hagalabagau, mo di wae gau donu o di manu la di wanga dehuia hagalabagau ala ne daa go Dimaadua i digau Israel gaa wanga gi digau hai mee dabu. Deenei di mee digau Israel e hai gi wanga gi digau hai mee dabu i nia madagoaa huogodoo ala ga lloomoi. 35 Deenei tuhongo Aaron mo ana dama daane mai i tigidaumaha dudu ang gi Dimaadua, i di laangi dela ne haga dabu iei digaula gi tegau o digau hai mee dabu. 36 I di laangi deenei dela ne helekai iei Dimaadua gi digau Israel bolo gi wanga ina gi digaula di baahi tigidaumaha deenei. Deenei taganoho dela e daudali go digau Israel i nia madagoaa huogodoo ala ga lloomoi.
37 Aanei nia haganoho di hai o nia tigidaumaha dudu, mo tigidaumaha huwa laagau, mo tigidaumaha wwede nia huaidu, mo nia tigidaumaha e haga donu, mo nia tigidaumaha haga dabu, mo nia tigidaumaha hagadaubuni. 38 Dimaadua ne wanga gi Moses nia haganoho aanei i tomo di gonduu Sinai i di laangi dela ne helekai iei mee gi digau Israel bolo gi heia nadau tigidaumaha.

*7.27: Genesis 9.4; Leviticus 17.10-14; 19.26; Deuteronomy 12.16,23; 15.23