6
Dimaadua gaa wanga gi Moses nia haganoho aanei: Tigidaumaha le e hai gii hai, maa tangada i goodou gu ihala ang gi Dimaadua i dono dee hiihai e wanga gi muli di mee dono duaahina Israel ne dugu i dono baahi, be e gaiaa dana mee i baahi o mee, be e halahalau a mee gaa kae di mee a maa, be e hai dana kai dilikai i di mee dela ne ngala gaa hai dana hagamodu bolo ia digi gidee ia di maa. 4-5 Maa tangada ga ihala i nia hala aanei, gei mee e hai gii hui di mee deelaa, idimaa mee gu kai dilikai. Di laangi dela ga modongoohia dana hala dela ne hai, gei mee e hai gii hui gi muli gi dono duaahina Israel nia goloo huogodoo aalaa, e hagapuni labelaa ginai dahi baahi e lima nia maa. Gei mee e hai gi gaamai gi tangada hai mee dabu dana siibi daane be di kuudi daane dela ono milimilia ai, e hai dana tigidaumaha e haga donu ang gi Dimaadua. Di hui o di manu deelaa le e daudali hua di mee dela gu haganoho. Tangada hai mee dabu ga tigidaumaha di maa e hai tigidaumaha wwede nia huaidu o maa, gei ono huaidu ga maahede.* Numbers 5.5-8
Nia tigidaumaha dudu
Dimaadua ga helekai gi Moses bolo gi hagi anga ina gi Aaron mo ana dama daane nia haganoho di hai tigidaumaha dudu. Tigidaumaha dudu le e dugu hua i hongo di gowaa dudu tigidaumaha i di boo dogomaalia, gei di ahi le e hai hua gii gaa. 10 Gei tangada hai mee dabu le e ulu di gahu lloo ‘linen’ mo dono bida gahu wae ‘linen’, ga daa gi daha nia luaahi ala i hongo di gowaa dudu tigidaumaha gaa dugu nia maa i baahi di gowaa dudu tigidaumaha. 11 Nomuli gei mee ga ulu ono huai goloo, gaa kae nia luaahi aalaa gi daha mo di waahale gi di gowaa dela e madammaa ang gi di hai daumaha. 12 Di ahi dela i hongo di gowaa dudu tigidaumaha le e hai hua gi gaagaa, hagalee hai gii made. I nia luada huogodoo, gei tangada hai mee dabu le e hai gi wanga ana dohomu gi di maa, ga hagatau gi hongo di maa nia tigidaumaha dudu, gaa dudu nia kiliidi o di tigidaumaha hagadaubuni. 13 Di ahi dela i hongo di gowaa dudu tigidaumaha le e hai hua gi gaagaa i nia madagoaa huogodoo, hagalee hai gii made.
Tigidaumaha huwa laagau
14 Aanei nia haganoho o di hai tigidaumaha huwa laagau. Tangada hai mee dabu mai di madawaawa Aaron e hai gi wanga gi Dimaadua tigidaumaha huwa laagau i mua di gowaa dudu tigidaumaha. 15 Gei mee gaa kae ana palaawaa i hongo dono babaalima mono lolo, mo nia ‘incense’ e wanga gi hongo di maa, gaa dudu i hongo di gowaa dudu tigidaumaha, e hai di hagamodongoohia bolo nia mee huogodoo gu tigidaumaha ang gi Dimaadua. Di hauiha o tigidaumaha deenei le e haga tenetene di manawa o Dimaadua. 16-17 Digau hai mee dabu gaa gai nia palaawaa ala ne dubu. E hai gii hai nia palaawaa ne daa malaa hagalee wanga ginai nia ‘yeast’, gaa gai i lodo di gowaa dabu, i lodo di abaaba di Hale laa dela e noho Dimaadua no lodo. Dimaadua guu wanga gi digau hai mee dabu tigidaumaha deenei e hai nadau duhongo i tigidaumaha meegai. Tigidaumaha deenei le e dabuaahia huoloo, e hai gadoo be tigidaumaha wwede nia huaidu mo tigidaumaha haga donu. 18 I di waalooloo o di madagoaa dela ga dau mai, gei nia daane huogodoo di madawaawa Aaron le e mee hua di gai nia palaawaa aanei, idimaa ma tuhongo ni digaula mai i nia meegai ala ne tigidaumaha ang gi Dimaadua. Maa tangada i daha mo digau aanei gaa bili gi tigidaumaha meegai deenei, le e huaidu ang gi deia, idimaa tigidaumaha deelaa le e dabuaahia.
19 Dimaadua gaa wanga gi Moses nia haganoho aanei 20 i di hai o di hagadabu tangada hai mee dabu mai di madawaawa Aaron: I di laangi dela e hagadabu iei mee, gei mee e tigidaumaha ang gi Dimaadua ana pauna palaawaa e lua (e logo be nia mee ala e hai tigidaumaha huwa laagau i nia laangi huogodoo), di baahi e dahi luada, di hoo di baahi la hiahi. 21 Di palaawaa deenei le e unugi gi nia lolo gaa dunu i hongo di mee pilain mee. Nomuli gei mee ga ginigini di maa ga tigidaumaha gadoo be tigidaumaha huwa laagau. Di hauiha o di maa le e haga tenetene di manawa o Dimaadua. 22 Digau huogodoo di madawaawa Aaron ala ma gaa hai nnegau o tagi aamua hai mee dabu le e hai gii hai tigidaumaha deenei i nia madagoaa huogodoo. Nia mee aanei le e hai gii dudu hagatau e hai tigidaumaha ang gi Dimaadua. 23 Tangada e gai dana mee i tigidaumaha huwa laagau dela ma ga tigidaumaha go tangada hai mee dabu ai, huogodoo e hai gii dudu.
Tigidaumaha wwede nia huaidu
24 Dimaadua ga helekai gi Moses, 25 bolo gi hagi anga ina gi Aaron mo ana dama daane nia haganoho aanei i di hai o tigidaumaha wwede nia huaidu: Di manu dela e hai di mee e tigidaumaha wwede nia huaidu, le e daaligi i baahi ngeia di gowaa dudu tigidaumaha, i di gowaa dela e daaligi ai nia manu ang gi tigidaumaha dudu. Tigidaumaha deenei le e dabuaahia huoloo. 26 Tangada hai mee dabu dela ma ga tigidaumaha di manu deenei le e hai gii gai nia goneiga di manu i lodo di gowaa dabu, i lodo di abaaba di Hale laa Dimaadua. 27 Tangada, be dahi mee dela ma gaa bili gi nia goneiga o di manu deelaa, le e huaidu ang gi deia, idimaa di manu deelaa le e dabu. Ma nia dodo o di manu gaa tale gi di ingoo hua di gahu, gei di gahu deelaa e hai gi nnogu i lodo di gowaa dabu. 28 Nia goneiga di manu gaa dunu i lodo di boolo dela ne hai gi nia gelegele, gei nomuli, ohoina di boolo deelaa. Gei di maa gaa dunu i lodo di boolo ne hai gi nia baalanga, gei di maa e hai gii olo ga gaugau gi nia wai. 29 Nia daane huogodoo di madahaanau o tangada hai mee dabu le e mee hua di gai tigidaumaha deenei. Tigidaumaha deenei le e dabuaahia huoloo. 30 Maa digaula gaa kae nia dodo o di manu deelaa gi lodo di Hale laa e hai hegau i taumaha e tigidaumaha e wwede nia huaidu, nia goneiga o di manu deelaa la hagalee gai, e hai gii dudu.

*6.7: Numbers 5.5-8