9
Di hagababa a God ang gi Noah
God ne haga maluagina a Noah mo ana dama daane, ga helekai, “Heia godou dama gii logo, gei godou hagadili ga mouli i hongo henuailala hagatau.* Genesis 1.28 Nia manu dolodolo huogodoo mono manu mamaangi mono iga ga mouli ga mmaadagu i goodou. Digaula huogodoo la gaa noho i lala godou mogobuna. Dolomeenei goodou guu mee hua di gai nia maa ngaadahi mono laagau gai. Au e gowadu nia mee huogodoo e hai godou meegai. Di mee dahi dela hagalee hai gii gai go goodou, la go nia goneiga manu ala ono dodo i ono lodo. Au e bule di mee deenei, idimaa, di mouli la i lodo nia dodo.* Leviticus 7.26-27; 17.10-14; 19.26; Deuteronomy 12.16,23; 15.23 Maa tangada gaa daa di mouli o dahi dangada, tangada deelaa le e hagaduadua. Gei Au e hagaduadua di manu dela ma gaa daa di mouli o tangada, e hagaduadua gi di made. Nia daangada la ne hai gii hai be God, malaa, tangada ma ga daaligi dana dangada gii made, geia e daaligi labelaa go tuai dangada gii made.* Genesis 1.26; Exodus 20.13
“Goodou heia godou dama gii logo, gei godou hagadili ga mouli i hongo henuailala hagatau.”* Genesis 1.28
God ga helekai gi Noah mo ana dama daane, “Dolomeenei, gei Au gaa hai dagu hagababa adu gi goodou mo godou hagadili, 10 mono mee huogodoo ala e mouli: nia manu mamaangi mono manu dolodolo mono mee huogodoo ala ne ulu mai madalia goodou gi daha mo di boodi. 11 Au e hai dagu hagababa adu gi goodou gi nia helekai aanei: Au e hagababa bolo Au ga hagalee daaligi labelaa nia mee ala e mouli gi toloo, ge deai toloo labelaa e hagahuaidu henuailala ai. 12 Di haga modongoohia o di hagababa dono hagaodi ai, dela e hai adu ko Au gi goodou mono mee ala e mouli huogodoo, la deenei: 13 Au ga haga duu dagu umada i di gili nia gololangi, e hai di haga modongoohia o dagu hagababa ang gi henuailala. 14 Dogu madagoaa ma gaa gahu di langi la gi nia gololangi, gei di umada ga gila aga, 15 gei Au e mamaanadu dagu hagababa adu gi goodou mo nia manu dolodolo huogodoo, bolo toloo la ga hagalee daaligi labelaa nia manu ala e mouli huogodoo. 16 Di madagoaa di umada ma ga gila mai i lodo nia gololangi, gei Au e mmada gi di maa, gei Au e langahia e Au di hagababa mau dangihi i mehanga gimaadou mo nia mee ala e mouli i henuailala. 17 Deelaa di haga modongoohia o di hagababa dela e hai ko Au gi nia mee ala e mouli huogodoo i henuailala.”
Noah mo ana dama daane
18 Nia dama daane a Noah ala ne ulu mai gi daha mo di boodi la go Shem, Ham mo Japheth. (Ham la go tamana o Canaan). 19 Nia dama daane dogodolu a Noah aanei la go nia maadua mmaadua o digau huogodoo o henuailala. 20 Noah la tangada hai hadagee deelaa go tangada ne daamada ne dogi dana hadagee waini matagidagi. 21 Muli o mee ne inu ana waini, gei mee ga libaliba gaa daa ono goloo gi daha, gaa moe ono goloo ai i lodo dono hale laa. 22 Di madagoaa Ham dela go tamana o Canaan ne mmada bolo dono damana gu deai ono goloo i dono gili ai, gei mee gaa hana ga hagi anga gi ono duaahina daane dogolua. 23 Gei Shem mo Japheth gaa kae di nau heelua looloo, ga daahi i nau dua i hongo nau bakau. Meemaa ga taele dua gi di hale laa, gaa gahu di nau damana, ge nau golomada e huli gi daha gi dee mmada hua ginaua gi mee ono goloo i dono gili ai. 24 Di madagoaa Noah ne ala aga ga iloo ia di hai a dana dama daane dulii dela ne hai ang gi deia, 25 mee ga helekai, “Di halauwa gu i hongo Canaan, mee gaa hai di hege ni ono duaahina daane. 26 Hagaamuina Dimaadua go di God o Shem. Canaan gaa hai di hege ni Shem. 27 God gi heia a Japheth gii logo ana gowaa,* Japheth, di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, hai gii logo dono hagadili gii noho i baahi nia dama a Shem, gei Canaan gii hai di hege ni Japheth.”
28 Muli toloo damana ne hai, gei Noah ne mouli nia ngadau labelaa e dolu lau madalima (350), 29 gei mee gaa made, gei mee guu hiwa lau madalima (950) ono ngadau.

*9.1: Genesis 1.28

*9.4: Leviticus 7.26-27; 17.10-14; 19.26; Deuteronomy 12.16,23; 15.23

*9.6: Genesis 1.26; Exodus 20.13

*9.7: Genesis 1.28

*9.27: Japheth, di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, hai gii logo