16
Di Pasoobaa
(Exodus 12.1-20)
“Hagalaamua ina Dimaadua di godou God i di godou budu di Pasoobaa i lodo di malama go Abib. Go di malama deelaa, i di boo, dela ne laha mai goodou go Mee gi daha mo di haingadaa o Egypt.* Leviticus 23.5-8; Numbers 28.16-25 Hula gi di gowaa a Dimaadua dela ga hilihili belee hai di gowaa e hagalaamua ai dono ingoo, daaligidia dahi siibi be dahi kau ang gi tagamiami Pasoobaa, e hagalaamua Dimaadua, go di godou God. Goodou ma ga miami tagamiami deenei, hudee geina nia palaawaa ne hai gi nia ‘yeast’. Nia laangi e hidu, gei goodou e gai godou palaawaa ono ‘yeast’ ai, gadoo be di godou hagatanga i Egypt hagallebullebu. Di palaawaa deenei ga hagaingoo bolo di palaawaa o di hagaduadua. Geina di palaawaa deenei gi langahia goodou i di waalooloo godou mouli di godou lloomoi i Egypt, dela go di gowaa hagaduadua. I lodo nia laangi e hidu, deai tangada i hongo di godou henua e hai mee gi di ‘yeast’ i lodo dono hale ai, gei nia goneiga di manu dela ne daaligi hiahi di laangi matagidagi, le e gai hua i di boo deelaa. 5-6 Daaligidia nia manu o di Pasoobaa i di gowaa a Dimaadua dela ga hilihili belee hai di gowaa e hagalaamua ai dono ingoo, ge deai di gowaa i golo i hongo tenua e gowadu go Dimaadua di godou God gi goodou ai. Heia di mee deenei i di ulu di laa, di madagoaa o di laangi ne hagatanga ai goodou i Egypt. Dunu ina nia goneiga, geina i di gowaa daumaha dela ga hilihili go Dimaadua, gei di luada dono daiaa gaa hula gi muli gi godou guongo. Nia laangi e ono ala nomuli, gei goodou e gai nia palaawaa ala hagalee ne hai gi nia ‘yeast’, ge di hidu laangi, dagabuli e daumaha gi Dimaadua di godou God, ge hudee hai moomee i di laangi deelaa.
Taumaha o di Hagadogodo o nia Huwa laagau
(Exodus 34.22; Leviticus 23.15-21)
“Daulia nia dabu e hidu, mai di godou madagoaa ne daamada ne hadi nia huwa laagau ‘wheat’, 10 gaa budu Taumaha o di Hagadogodo o nia Huwa laagau, e hagalaamua Dimaadua di godou God, e wanga dehuia gi Mee tigidaumaha dela e hagatau gii hai be di hagahumalia a Mee ne hai adu gi goodou. 11 Gi tenetene i mua Dimaadua, ngaadahi mo godou dama, godou gau hai hegau, digau Levi, digau henua gee, nia dama guu mmade nadau maadua, mo nia ahina guu mmade nadau lodo ala e noho i godou waahale. Deenei di godou hai e hai i di gowaa a Dimaadua dela ga hilihili belee hai di gowaa e hagalaamua ai dono ingoo. 12 Goodou e hai gi daudali nnaganoho aanei, hudee de langahia bolo goodou nogo hai nia hege i Egypt.
Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili
(Leviticus 23.33-43)
13 “I muli godou hagamadammaa godou huwa laagau, mo di tau godou waini huogodoo, goodou gaa budu Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili i lodo nia laangi e hidu.* Numbers 29.12-38 14 Tenetene gi di maa, mo godou dama, godou gau hai hegau, digau Levi, digau henua gee, nia dama guu mmade nadau maadua, mo nia ahina guu mmade nadau lodo ala e noho i godou guongo. 15 Hagalaamua ina Dimaadua di godou God gi di godou budu di laangi deenei i nia laangi e hidu i di gowaa hai daumaha dela ga hilihili go Dimaadua. Gi tenetene, i Dimaadua gu hagahumalia di hadi godou huwa laagau mo godou moomee.
16 “Nia daane huogodoo o godou henua, gi lloomoi e daumaha gi Dimaadua hagadolu i di ngadau e dahi, i di gowaa hai daumaha dela ga hilihili go Dimaadua: i di Laangi Pasoobaa, i Taumaha o di Hagadogodo o nia Huwa laagau, mo Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili. Taane e dahi e gaamai dana wanga dehuia 17 dela e mee dana hai, e hagatau gi nia hagahumalia Dimaadua di godou God, ne wanga gi deia.
Di haga hai hegau o di tonu
18 “Dongo ina nia gau hai gabunga, mono dagi ala i golo, i lodo nia waahale huogodoo ala e gowadu go Dimaadua di godou God. Nia daane aanei le e hai nia daangada hagahumalia be di mee e dahi. 19 Digaula hagalee e hai nia daangada geegee, be e hagamodongoohia di nadau hai dangada i nadau hagadonu mehanga dangada. Digaula hagalee e kae nia hui halahalau, idimaa nia wanga dehuia le e haga de gidee nia golomada digau kabemee, mo digau hai mee donu, gaa hai digaula gii hai nadau hagamodu hai gee.* Exodus 23.6-8; Leviticus 19.15 20 Nia madagoaa huogodoo, goodou gi heia nia daangada be di mee e dahi, i godou mee ala e hai, gei goodou gaa noho beelaa gi muli, i hongo tenua Dimaadua di godou God, dela e gowadu gi goodou.
21 “Goodou ma gaa hai di godou gowaa hai tigidaumaha ang gi Dimaadua di godou God, hudee dugu ina di ada laagau o di god ahina, dela go Asherah, i dono baahi. 22 Ge hudee hagaduu aga dahi waduu hadu, ang gi di hai daumaha gi nia ada mee. Dimaadua e ginagina nia maa.* Leviticus 26.1

*16.1: Leviticus 23.5-8; Numbers 28.16-25

*16.13: Numbers 29.12-38

*16.19: Exodus 23.6-8; Leviticus 19.15

*16.22: Leviticus 26.1