26
Di hagamaluagina digau ala e hagalongo
(Deuteronomy 7.12-24; 28.1-14)
Dimaadua ga helekai, “Goodou hudee heia nia ada dangada, be nia ada i di gili nia duludulu, be nia ada i di gili nia hadu belee daumaha ginai goodou. Au go Dimaadua, go di godou God.* Exodus 20.4; Leviticus 19.4; Deuteronomy 5.8; 16.21-22; 27.1 Hagagila ina aga di hai daumaha, gei gi hagalabagau ina aga di gowaa dela e daumaha iei nia daangada mai gi di Au. Au dela go Dimaadua.
“Maa goodou ga mouli gii hai be agu haganoho, ga hagagila aga agu mee ala ne hagababa, gei au ga gowadu gi goodou nia uwa i di madagoaa dela e humalia, bolo gii mee di godou henua gi gowadu nia huwa laagau humalia, gei nia laagau gi gowadu gi goodou nia golee laagau. Godou huwa laagau ga logowaahee gei goodou ga hadihadi godou huwa ‘wheat’, gaa dae loo gi di madagoaa e hadi ai nia golee waini. Goodou ga hadihadi godou golee waini gaa dae loo gi di madagoaa e haga nonnono ai godou hadu ‘wheat’. Goodou ga hai mee gi nia mee ala e hiihai ginai goodou e gai, gei goodou ga mouli humalia i lodo di godou lohongo.* Deuteronomy 11.13-15; 28.1-14
“Au ga gowadu gi goodou di noho i di aumaalia i lodo di godou henua, gei goodou gaa kii ge hagalee mmaadagu i nia daangada. Au ga daa gi daha nia manu hagalliga gi daha mo di godou henua, gei nia dauwa ga hagalee hai i golo. Goodou ga maaloo i godou hagadaumee. Digau dogolima i goodou e mee hua di haga magedaa nadau daangada e lau i digaula, gei digau e lau i goodou e mee hua di haga magedaa nadau daangada e mana. Au ga haga maluagina goodou ga gowadu gi goodou godou dama gi dogologowaahee. Au ga haga gila aga dagu hagababa dela ne hai adu gi goodou. 10 Nia huwa laagau ala ma gaa hadi go goodou la ga logowaahee huoloo. Goodou ga miami i nia maa i lodo di ngadau e dahi, gei goodou gaa kili hunu maa gi daha bolo gii pono go nia mee hoou. 11 Au ga noho i lodo dogu Hale laa dabu i godou baahi, Au hagalee loo e huli gi daha mo goodou. 12 Au ga madalia goodou, gei Au gaa hai di God ni goodou, gei goodou gaa hai nia daangada ni aagu.* 2-Corinthians 6.16 13 Au go Dimaadua, go di godou God, dela ne laha mai goodou gi daha mo Egypt bolo gi hagalee hai goodou nia hege. Au gu oho gi daha nia mogobuna ala nogo daahi goodou, gaa hai goodou gi taele huudonu.”
Di hagaduadua o tee hagalongo
(Deuteronomy 28.15-68)
14 Dimaadua ga helekai, “Maa goodou ga hagalee daudali agu haganoho, gei goodou ga hagaduadua. 15 Maa goodou gaa buhi di daudali agu haganoho mo agu mee ala ne haganoho, gaa oho agu hagababa ala ne hai adu gi goodou, 16 gei Au ga hagaduadua goodou. Au ga gowadu gi goodou nia hagaduadua ala be nia magi hili ngadaa, mo nia magi welengina ala e hai goodou gi dee gida gaa podo godou mouli. Goodou gaa dogi godou hagadili, gei nia maa ono humalia adu gi goodou ai, idimaa, godou hagadaumee ga haga magedaa goodou, gaa gai nia huwa o godou mee ala ne dogi. 17 Au gaa huli gi daha mo goodou, bolo gi magedaa goodou, gei digau ala e de hiihai adu gi goodou la gaa dagi goodou. Goodou ga mmaadagu huoloo gaa llele, gei di maa tangada ne waluwalu goodou ai.
18 “Gei i muli nia mee aanei huogodoo, goodou hagalee hagalongo hua igolo mai gi di Au, gei Au ga haga uda gi nonua godou hagaduadua i nia holongo e hidu. 19 Au gaa oho godou de hagalongo mo godou hagamuamua, nia uwa ga hagalee monnono, godou henua ga maangoo ga hamaaloo gadoo be di baalanga. 20 Goodou ngalua hagamadabouli huogodoo ga ono hadinga adu gi goodou ai, idimaa di godou henua la ga hagalee huwa, gei nia laagau ga hagalee hai ono huwa.
21 “Maa goodou ga daahi maaloo hua beelaa godou manawa hagamuamua ga hagalee hagalongo mai gi di Au, gei Au ga haga uda labelaa gi nonua godou hagaduadua i nia holongo e hidu. 22 Au ga hagau adu gi goodou nia manu haga madagudagu dangada e daaligi godou dama, ga haga huaidu godou manu, gei goodou ga hogoohi, nia daangada e taele i hongo godou ala ai.
23 “Gei i muli nia hagaduadua aanei, goodou e de hagalongo hua igolo mai gi di Au, e daahi hua beelaa di godou hai baahi mai gi di Au, 24 gei Au ga huli adu gi goodou ga hagaduadua goodou i nia holongo e hidu gi nonua i nia holongo mai i mua. 25 Au ga hagau adu gi goodou nia dauwa e hagaduadua goodou idimaa goodou la gu oho tadau hagababa, gei goodou ma ga dagabuli i lodo godou waahale belee pala hagammuni i di Au, gei Au ga hagau adu gi goodou di magi dela e hili ngadaa, gei goodou ga tangi anga gi godou hagadaumee bolo goodou gu magedaa. 26 Au gaa hai godou meegai gi hagalee, gei nia ahina dilongoholu ga hai hegau hua di mee dunu palaawaa e dahi e dunu nia palaawaa huogodoo ala i nadau baahi. Digaula gaa duhe adu nia maa gi goodou, gei goodou gaa gai nia maa huogodoo, ga nomuli gei goodou e hiigai hua igolo.
27 “Gei i muli nia mee aanei huogodoo, goodou e daahi hua beelaa di godou hai baahi mai gi di Au ge hagalee hiihai e hagalongo mai gi di Au, 28 malaa, i lodo dogu hagawelewele, Au ga huli adu gi goodou ga hagaduadua labelaa goodou gi huaidu gi nonua i nia holongo e hidu i nia holongo mai i mua. 29 Goodou koia ga hiigai gi nonua, gaa gai godou dama. 30 Au gaa oho gi daha godou gowaa dudu tigidaumaha ala i hongo nia gonduu, gaa oho gi daha godou gowaa dudu tigidaumaha lolo kala, gaa kili godou huaidina ala guu mmade gi hongo godou ada god ala guu mmoe i hongo di gelegele. I lodo dogu dee hiihai huoloo adu gi goodou, 31 gei Au gaa oho godou waahale, gaa oho godou gowaa hai daumaha, ga hagalee hila gi godou tigidaumaha. 32 Au gaa oho di godou henua gi huaidu, gei godou hagadaumee ala ma ga hai henua ginai ga goboina e ginaadou di mooho deenei. 33 Au ga hagau adu gi goodou nia dauwa, gaa hai goodou gi mooho adu gi lodo nia henua ala i daha. Di godou henua gaa dugu ono daangada ai, gei godou waahale gaa dugu mooho. 34-35 Gei tenua deelaa ga tenetene i dono hagamolooloo i nia ngadau aalaa, di hagamolooloo dela hagalee ne wanga go goodou gi di maa. Tenua deelaa ga diiagi ga hagamolooloo i lodo di madagoaa dela goodou guu lahi guu noho i lodo nia henua o godou hagadaumee.
36 “Au gaa hai goodou ala ne lahi gi daha gi mmaadagu ngoohia gaa llele gi daha i di godou madagoaa ma ga hagalongo gi nia lee o nia lau laagau ala ma ga iliili go di madangi. Goodou gaa llele gadoo be goodou ala ma gaa llele gi daha mo godou hagadaumee i lodo tauwa, gei goodou ga tingatinga gei godou hagadaumee la hagalee i godou baahi. 37 Goodou ga dugidugi i godou mehanga gei di maa digau e waluwalu goodou ai, gei goodou e deemee di heebagi gi godou hagadaumee. 38 Goodou ga mmade hua i lodo nia henua ala ne hagabagi ginai goodou, gaa danu i lodo nia henua o godou hagadaumee. 39 Digau hua dulii i goodou ala ga mouli i lodo tenua o godou hagadaumee, gei digaula ga hagalee, idimaa i godou huaidu mo nia huaidu o godou maadua mmaadua.
40 “Gei godou madawaawa ga haagi nadau ihala mo nia hala o nadau maadua mmaadua, ala nogo hai baahi mai gi di Au ge de hagalongo mai gi di Au, 41 gaa hai Au gi hai baahi ang gi digaula, ga hagabagi digaula gi lodo nia henua o nadau hagadaumee. Ga nomuli, godou madawaawa ga manawa hila gi lala gaa donu ang gi ginaadou, gaa hui di hui ang gi nadau huaidu mo nadau de hagalongo, 42 gei Au ga langahia dagu hagababa ang gi Jacob, mo Isaac mo Abraham, gei Au ga haga hoou dagu hagababa bolo Au gaa wanga tenua deelaa gi digaula.* Genesis 17.7-8; 26.3-4; 28.13-14 43 Matagidagi, digau o tenua deelaa le e hai gi daa gi daha, gii mee di hagamolooloo tenua deelaa, gei digaula e kae di hagaduadua i di nadau kili gi daha agu haganoho mo agu mee ala ne hagi anga gi digaula. 44 Malaa, i di madagoaa dela e noho iei digaula i lodo tenua o nadau hagadaumee, gei Au hagalee bolo gu diiagi hua digaula be e hagahuaidu digaula. Ma gaa hai beenei gei deenei di hagalawa o dagu hagababa ang gi digaula. Au go Dimaadua, go di God digaula. 45 Au ga haga hoou dagu hagababa dela ne hai ko Au gi nadau maadua mmaadua, i dogu madagoaa ne haga modongoohia ai Au ang gi nia henua ogu mahi i dogu laha mai agu daangada gi daha mo Egypt, idimaa, bolo Au dela go Dimaadua, le e hai di God ni digaula.”
46 Nia mee aanei huogodoo la go nia haganoho mo nia hagababa ala ne wanga go Dimaadua gi Moses i hongo di Gonduu Sinai bolo gi hagi anga ina gi digau Israel.

*26.1: Exodus 20.4; Leviticus 19.4; Deuteronomy 5.8; 16.21-22; 27.1

*26.5: Deuteronomy 11.13-15; 28.1-14

*26.12: 2-Corinthians 6.16

*26.42: Genesis 17.7-8; 26.3-4; 28.13-14