26
Isaac e noho i Gerar
Taumagamaga ne hai labelaa i hongo tenua i muli taumagamaga ne hai i di madagoaa Abraham. Malaa Isaac gaa hana gi Abimelech, di king o digau Philistia i Gerar. Dimaadua ne hagagida gi Isaac ga helekai, “Hudee hana gi Egypt, noho hua i tenua deenei, i di gowaa dela ga hagi adu e noho ai. Noho i kinei, gei Au ga madalia goe ga hagahumalia goe. Au ga gowadu gi di goe mo o hagadili tenua deenei hagatau. Au ga haga gila dagu hagababa ne hai gi do damana Abraham.* Genesis 22.16-18 Au ga gowadu o hagadili e logo be nia heduu i di langi, gaa wanga gi digaula tenua deenei hagatau. Nnenua huogodoo ga dangidangi mai bolo gi haga humalia ina ginaadou be dagu hagahumalia o hagadili. Au ga hagahumalia goe idimaa Abraham gu hagalongo mai gu hagakila agu haganoho mo agu helekai.” Gei Isaac guu noho i Gerar.
Di madagoaa nia daane o tenua ne heeu gi mee i di lodo o maa, gei mee ga helekai bolo mee tuaahina ahina ni oono. Mee hagalee helekai bolo mee di lodo ni oono, idimaa mee e madagu bolo nia daane aalaa ga daaligi ia e lahi a Rebecca dela e madanga huoloo.* Genesis 12.13; 20.2 Isaac guu noho waalooloo i golo, gei di King Abimelech ga mmada ia i dono bontai dulii gi Isaac mo Rebecca e hai di hiihai o tagahailodo. Abimelech ga gahi mai a Isaac, ga helekai, “E donu! Mee di lodo ni oou! Goe e aha ne helekai bolo mee tuaahina ahina ni oou?”
Isaac ga helekai, “Au ne hagabau bolo au ga daaligi, maa au ga helekai bolo mee di lodo ni oogu.”
10 Abimelech ga helekai, “Goe ne hai dau aha mai gi gimaadou? Dahi dangada i agu daane gu haingoohia hua di kii i baahi doo lodo, gei goe ga hai mee gi di madau ihala deelaa.” 11 Abimelech ga aago ana daangada huogodoo, “Di ingoo hua tangada ma ga hagahuaidu taane deenei be go dono lodo le e daaligi gii made.”
12 Isaac gaa dogi ana laagau huwa meegai i hongo tenua deelaa, malaa, i lodo di ngadau deelaa mee ne hadi ana huwa laagau nnolongo e lau laa hongo ana mee ala ne dogi, idimaa Dimaadua gu haga maluagina a mee. 13 Mee ne hagamaluagina hua igolo gaa hai tangada maluagina. 14 Gei digau Philistia gu dubua gi mee, idimaa mee nogo ana siibi mono kau e logo mo ana gau hai hegau e dogologo. 15 Malaa, digau Philistia gaa danu nia monowai digau hai hegau Abraham ne geli i dono madagoaa nogo mouli.
16 Abimelech ga helekai gi Isaac, “Hana gi daha mo tenua deenei. Goe gu maaloo i gimaadou.” 17 Isaac ga hagatanga gaa hana, ga hagaduu aga dono waahale laa i di gowaa mehanga gonduu i Gerar, ga noho ai. 18 Gei mee gaa geli labelaa nia monowai ne geli i di madagoaa Abraham, ala ne danu go digau Philistia i muli di made Abraham. Isaac ga haga ingoo nia maa gi nia ingoo Abraham ne gahi.
19 Digau hai hegau Isaac gaa geli di monowai i golo, ga gidee nia wai i lodo di maa. 20 Gei digau hagaloohi siibi o Gerar gu lagamaaloo gi digau hagaloohi siibi Isaac, ga helekai, “Nia wai aanei la nia wai ni gimaadou.” Gei Isaac gaa gahi di monowai deenei Esek, (dono hadinga bolo ‘Lagamaaloo’).
21 Digau hai hegau Isaac gaa geli labelaa tuai monowai, gei di lagamaaloo guu hai labelaa i di maa, gei Isaac gaa gahi di maa bolo Sitnah, (dono hadinga bolo “Hai baahi”). 22 Mee ga menege gi daha mo di gowaa deelaa, gaa geli labelaa dana monowai. Nia lagamaaloo ne hai ai, gei mee ga hagaingoo di maa bolo Rehoboth, (dono hadinga bolo ‘Moholo’). Mee ga helekai, “Dolomeenei Dimaadua gu gaamai tadau moholo e noho i hongo tenua deenei, gei gidaadou ga maluagina.”
23 Isaac ga hagatanga gaa hana gi Beersheba. 24 Di boo hua deelaa, gei Dimaadua ga hagagida gi mee ga helekai, “Au go di God o do damana go Abraham. Hudee madagu, Au e madalia goe. Au ga hagahumalia goe, ga gowadu o hagadili gi dogologo, idimaa i dagu hagababa gi dagu dangada hai hegau go Abraham.” 25 Isaac gaa hai dana gowaa hai tigidaumaha, ga daumaha gi Dimaadua, ga haga duu aga dana waahale laa i golo, gei ana gau hai hegau gaa geli labelaa tuai monowai.
Di hagababa mehanga Isaac mo Abimelech
26 Abimelech ga hanimoi i Gerar mo dana dangada hagamaamaa go Ahuzzath, mo Phicol, tagi dauwa o dana buini dauwa, belee heetugi gi Isaac. 27 Isaac ga heeu, “Goodou hagalee nogo hagadau ihoo mai gi di au i mua, guu hai au gii hana gi daha mo di godou henua. Gei dolomeenei, goodou e loomoi e heetugi mai gi di au eiaha?”
28 Digaula ga helekai, “Dolomeenei gimaadou gu iloo bolo Dimaadua la i do baahi, malaa, gimaadou e hagabaubau bolo di hagababa humalia e hai gii hai i tadau mehanga. Gimaadou e hiihai bolo goe gi hagababa mai 29 bolo goe hagalee haga huaidu gimaadou, e hai be gimaadou ala digi haga huaidu goe. Gimaadou nogo humalia adu gaa dugu goe gii hana haga humalia. Dolomeenei la gu modongoohia bolo Dimaadua la gu haga humalia goe.” 30 Isaac guu hai dana hagamiami gi digaula, gu miami gu inuinu. 31 Luada loo dono daiaa, gei meemaa gaa hai nau hagababa hagamodudahi. Isaac gaa hai dana hagamaewae gi digaula, gei digaula ga hagatanga be nia hoo hagaaloho.
32 Di laangi hua deelaa, digau hai hegau Isaac ga loomoi ga hagi anga gi Isaac di monowai ne geli go ginaadou. Digaula e helekai boloo, “Gimaadou gu gidee nia wai.” 33 Gei Isaac gaa gahi di monowai bolo ‘Beersheba’, (dono hadinga bolo ‘Di Monowai di Hagamodu’). Deelaa di hai di waahale Beersheba ne hai dono ingoo.
Nia lodo henua gee a Esau
34 Esau gu madahaa ono ngadau, gei mee gaa lodo gi nia ahina Hittite dogolua go Judith tama ahina a Beeri, mo Basemath tama ahina a Elon. 35 Meemaa e hagahuaidu di mouli Isaac mo Rebecca.

*26.3: Genesis 22.16-18

*26.7: Genesis 12.13; 20.2