20
Abraham mo Abimelech
Abraham ne hagatanga i Mamre gaa hana gi bahi i ngaaga Canaan, gaa noho i mehanga Kadesh mo Shur. Mai gi nomuli i dono noho i Gerar, mee ga helekai bolo dono lodo go Sarah la tuaahina ahina ni oono. Deelaa laa King Abimelech o Gerar gaa hai a Sarah gi laha mai gi deia.* Genesis 12.13; 26.7 Dahi boo hua, God ne hagagida gi mee i lodo di midi ga helekai, “Goe gaa made, idimaa goe guu lahi di ahina gei mee dono lodo i golo.”
Gei Abimelech digi hanimoi gi hoohoo gi mee, gei mee ga helekai, “Meenei Tagi, au e hai donu hua! Goe ga daaligi au mo agu daangada? Ma go Abraham la hua dela ne helekai bolo mee tuaahina ahina ni oono, gei di ahina gu helekai labelaa beelaa. Au ne hai di hai deenei i lodo agu hagabaubau madammaa, au digi hai dagu mee hai gee.”
God ga helekai gi mee i lodo di midi, “Uaa, Au e iloo bolo goe ne hai di maa i lodo au hagabaubau madammaa, gei Au ne hai goe gi dee hala mai gi di Au ge digi dugu goe gii bili gi di ahina deelaa. Malaa, dolomeenei, wanga ina di ahina gi muli gi dono lodo. Mee di soukohp, ga dalodalo laa gi hagalee made goe. Maa goe ga hagalee wanga a mee gi muli, Au e helekai gi iloo e goe bolo goe gaa made mo au daangada huogodoo.”
Luada loo dono daiaa, Abimelech ga gahi mai ana dagi moomee huogodoo, ga hagi anga gi digaula di mee dela ne hai, gei digaula gu mmaadagu huoloo. Gei Abimelech ga gahi mai a Abraham ga heeu, “Ma di aha dela ne hai kooe mai gi gimaadou? Ma di mee hala aha ne hai adu ko au gaa hai goe gi gaamai di haingadaa gi di au mo dogu henua? Goe guu hai di mee dela hagalee belee hai mai gi di au. 10 Goe ne hai di maa eimaha?”
11 Abraham ga helekai, “Au ne hagabaubau bolo ma tangada i kinei e madagu i God ai, gei digaula ga daaligi au ga kae dogu lodo. 12 E donu au gu helekai bolo mee tuaahina ni oogu. Mee tama ahina ni dogu damana, hagalee ni dogu dinana, gei au ne lodo gi mee. 13 Malaa, di madagoaa a God ne hagau au mai di hale dogu damana gi lodo nnenua digau tuadimee, au ne helekai gi di ahina deenei boloo, ‘Goe gi haga laamua ina au i au helekai gi nia daangada huogodoo bolo au tuaahina daane ni oou.’ ”
14 Abimelech gaa wanga Sarah gi Abraham mono siibi, nia kau, mono hege. 15 Gei mee ga helekai gi Abraham, “Deenei dogu henua hagatau, noho i di ingoo hua di gowaa dela e hiihai ginai goe.” 16 Mee ga helekai gi Sarah, “Au e wanga nia silber e mana gi do duaahina daane e haga donu gi digau huogodoo ala e madalia goe bolo goe e donu. Nia daangada huogodoo ga iloo laa bolo goe digi hai di hala.”
17-18 Mai di hai dela ne hai gi Sarah di lodo o Abraham, Dimaadua guu hai di ingoo hua di ahina i lodo di madahaanau Abimelech gi deemee di hai nadau dama. Malaa, Abraham ga dalodalo i Abimelech, gei God gu haga humalia Abimelech. God gu haga humalia labelaa dono lodo mo ana hege ahina, gei digaula guu mee di hai nadau dama.

*20.2: Genesis 12.13; 26.7