27
Isaac e haga maluagina a Jacob
Di madagoaa Isaac ne madua gei gu dee gida, gei mee ga gahi mai dana dama madua go Esau, ga helekai, “Dagu dama daane!”
Esau ga helekai, “Deenei au.”
Isaac ga helekai, “Goe gu iloo hua bolo au gu madua, gei gu hoohoo gaa made. Kae ina dau maalei mo ono daalo, hana gi lodo henua, puugia dau manu, goweia e gai ko au. Duna ina gii kala gii hai be dogu hiihai, gaamai gi di au. I muli hua dogu gai nia maa, gei au gaa hai adu gi di goe dagu boloagi i mua dogu made.”
Di madagoaa hua Isaac dela e leelee gi Esau, gei Rebecca e hagalongo. I muli hua Esau dela ne hana gi lodo henua, gei Rebecca ga helekai gi Jacob, “Au gu hagalongo gi do damana e helekai gi Esau boloo, ‘Hana, goweia dau manu, duna ina mai gi di au. I muli hua dogu gai di maa, gei au gaa hai adu gi di goe dagu boloagi i mua nia hadumada o Dimaadua i mua dogu made.’ ” Rebecca ga helekai adu labelaa, “Dagu dama daane, hagalongo mai gi di au: Heia agu mee ala ga hagi adu gi di goe gi heia. Hana gi baahi nia kuudi, goweia au kuudi pedi e lua, gaamai gi di au, gei au gaa dunu gii kala gii hai be di hiihai o do damana. 10 Gaa kae kooe gi mee gi geina, gei mee gaa hai adu gi di goe dana boloagi i mua dono made.”
11 Jacob ga helekai gi dono dinana, “Goe e iloo hua bolo Esau la tangada huluhulu, gei au la tangada hua malallali dogu gili. 12 Dolomaa dogu damana gaa bili mai gi di au, ga iloo ia bolo au e halahalau ia, gei mee ga haga halauwa au, ga hagalee haga maluagina au.”
13 Tinana o maa ga helekai gi mee, “Dagu dama daane, o haga halauwa la gi lloomoi gi di au. Hagalongo mai hua gi agu mee ala e hai adu, hana goweia nia kuudi gi di au.” 14 Gei Jacob gaa hana ga goweia nia kuudi gi dono dinana, gei dono dinana gaa dunu nia maa gii kala huoloo gii hai be di hiihai o Isaac. 15 Gei Rebecca ga gaamai nia gahu humalia o Esau ala nogo benebene go mee i lodo di hale, ga haga ulu ginai Jacob, 16 ga gaamai nia gili kuudi gaa hii nia lima o maa mo di uwa o maa. 17 Rebecca gaa wanga gi mee taga ngudu kala huoloo mono palaawaa dulii ala ne dunu go mee.
18 Jacob gaa hana gaa kae nia maa gi dono damana, ga helekai, “Tamana!”
Isaac ga helekai, “Deenei au. Goe go dagu dama daane behee deenaa?”
19 Jacob ga helekai anga, “Ko au go dau dama daane madua go Esau. Au guu hai au mee huogodoo ala bolo gi heia. Nnoinua gii gai au mee mada goneiga ala ne gaamai ko au belee gai kooe, gi heia mai dau boloagi mai gi di au.”
20 Isaac ga helekai, “Dagu dama daane, goe ne limalima ne gida dau manu behee?”
Jacob ga helekai, “Dimaadua go doo God ne hagamaamaa mai au.”
21 Isaac ga helekai gi Jacob, “Menege mai mua gi bili adu au gi di goe be di maa e donu bolo goe go Esau.” 22 Jacob ga menege adu gi hoohoo gi dono damana, gei Isaac gaa bili adu gi Jacob ga helekai, “Doo lee le e hai gadoo be di lee o Jacob, gei oo lima le e hai gadoo be nia lima o Esau.” 23 Mee digi maanadu loo bolo ma go Jacob deelaa, idimaa, nia lima o maa e huluhulu gadoo be nia lima o Esau. Malaa, Isaac belee haga maluagina a mee, 24 geia ga heeu adu labelaa, “Ma e donu bolo goe go Esau?”
Jacob ga helekai, “Uaa, ma ko au deenei.”
25 Isaac ga helekai, “Gaamai laa nia meegai. I muli hua dogu miami, gei au gaa hai adu gi di goe dagu boloagi.” Jacob ga gaamai nia meegai gi mee, ga gaamai labelaa ana waini belee inu go mee.
26 Gei tamana o maa ga helekai gi mee, “Menege mai, hongia dogu uhi, dagu dama daane.” 27 Di madagoaa hua Jacob ne menege adu belee hongi adu a mee, gei Isaac ga longono ia di hauiha kala o nia gahu o maa, gei mee gaa hai ang gi mee dana boloagi, ga helekai, “Di hauiha kala o dagu dama daane le e kala gadoo be tenua o Dimaadua dela gu haga maluagina.* Hebrews 11.20 28 God gi dugu adu gi di goe di magalillili o lala di langi, ga haga logowaahee nia hagahonu o do henua, ga dugu adu gi di goe taugai huwa laagau mono waini. 29 Nia henua huogodoo gi hege adu gi di goe, gei nia daangada gi pala adu gi di goe, gei goe gaa dagi do madawaawa, gei nia madawaawa o do dinana gi pala adu gi di goe. Digau huogodoo ala ma ga hagahuaidu goe, ginaadou e kae di halauwa, gei digau huogodoo ala ma ga hagahumalia goe, ginaadou e kae di haadanga lamalia.”* Genesis 12.3
Esau e dangi ang gi Isaac gi haga maluagina ina ia
30 Isaac gaa lawa loo dana haga maluagina a Jacob, gei Jacob ga hagatanga gaa hana. Digi duai hua, gei dono duaahina go Esau gaa dau i dono haneia i lodo henua. 31 Gaa dunu dana manu la gii kala ga gaamai gi dono damana, ga helekai anga, “Tamana, nnoinua, miami i agu goneiga ala ne gaamai gi di goe, gei goe ga hai mai dau boloagi gi di au.”
32 Isaac ga heeu adu, “Goe ko ai?”
Gei mee ga helekai, “Ko au go dau dama daane madua go Esau.”
33 Isaac ga bolebole huoloo dono huaidina hagatau, ga heeu, “Malaa ko ai laa dela ne daaligi dana manu ga gaamai gi di au? Guu gai ko au i mua hua do haneia. Gei au guu wanga gi mee dogu maluagina hagatau, gu hai hua di mee ni mee gaa hana hua beelaa.”
34 Esau ga iloo ia bolo ma guu hai beelaa, geia ga daamada gaa dangi, gaa dangi loo gi nua loo mo di wawwawe huoloo, mo di helekai, “Tamana, gaamai labelaa gi di au do maluagina!”
35 Isaac ga helekai, “Do duaahina daane gu hanimoi gu halahalau au, guu kae do maluagina!”
36 Esau ga helekai, “Deenei di holongo lua a mee ne halahalau au. Deelaa guu tau gi dono ingoo go Jacob.* Jacob: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Halahalau” Mee guu kae di mogobuna o tama madua. Dolomeenei gei mee guu kae dogu maluagina. E hai behee tamana, goe digi dugua mai dahi maluagina gi di au i golo?”* Genesis 25.29-34
37 Isaac ga helekai, “Au guu hai a mee e dagi goe. Au guu hai ono duaahina huogodoo bolo gii hai nia hege ni mee. Au guu wanga gi mee taugai o nia huwa laagau mo nia waini, malaa dolomeenei gei au gu deai dagu mee e mee di hai adu gi di goe ai, dagu dama daane!”
38 Esau ga hagamahi ga heeu, “Tamana, ma di maluagina hua e dahi i do baahi? Gaamai labelaa gi di au!” mo di dangi labelaa.* Hebrews 12.17
39 Isaac ga helekai gi mee,
“Do gowaa dela ga noho iei goe,
gu deai di hagahumalia mai
i henuailala ai,
gei deai hogi di haga magalillili iha
i di langi ang gi au gowaa dogi mee ai.* Hebrews 11.20
40 Gei goe e mouli hua
i dau hulumanu dauwa,
gei goe e hege gi do duaahina daane.
Do madagoaa hua dela ga hai baahi
ang gi do duaahina daane,
gei goe gu hagalee di hege ni mee.”* Genesis 36.8; 2 Kings 8.20
41 Esau gu de hiihai huoloo gi Jacob, idimaa dono damana dela ne wanga di maluagina gi Jacob, gei mee ga helekai ang gi deia boloo, “Tangihangi o di made o dogu damana la gu hoohoo mai loo, gei au ga daaligi Jacob i di madagoaa deelaa.”
42 Rebecca ga longono ia nia helekai o Esau, gei mee ga gahi mai a Jacob, ga helekai gi mee, “Do duaahina daane go Esau la guu hai dana helekai bolo ia ga daaligi goe. 43 Deenei laa, dagu dama daane, hagalongo mai gi agu helekai: Goe hana dolomeenei gi baahi dogu duaahina daane go Laban i Haran. 44 Noho i baahi o mee gi hili loo di hagawelewele o do duaahina daane, 45 gei mee ga de langahia ia dau mee dela ne hai ang gi deia. Gei au ga hagau adu dagu dangada e laha mai goe. Ma e aha goolua gaa hula gi daha mo au i di laangi hua e dahi?”
Isaac ga hagau Jacob gi baahi o Laban
46 Rebecca ga helekai gi Isaac, “Au gu de hiihai huoloo gi nia lodo tuadimee o Esau. Maa nei bolo Jacob e lodo labelaa gi tei ahina Hittite, malaa e humalia hua au gii made dolomeenei.”

*27.27: Hebrews 11.20

*27.29: Genesis 12.3

*27.36: Jacob: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Halahalau”

*27.36: Genesis 25.29-34

*27.38: Hebrews 12.17

*27.39: Hebrews 11.20

*27.40: Genesis 36.8; 2 Kings 8.20