12
Tadau Damana go God
Mai gi gidaadou, iai digau hagadootonu dogologo deenei i tadau baahi, malaa, gidaadou gi kilia gi daha nia haga deaadee mo nia huaidu ala e lawalawa gidaadou. Gidaadou gii hai digau e llele hagamahi i di hoiaa i tadau mua. Gidaadou gi daumada ina hua a Jesus, go Mee dela go taamada mo di hagaodi o tadau hagadonu. Mee e de hei eia dono hagaduadua i di loobuu. Idimaa di tene dela e talitali a Mee, gei Mee e de hei eia dono haga langaadia i dono made i di loobuu. Dolomeenei gei Mee guu noho i di baahi dau donu di lohongo king o God.
Goodou gi hagamamaanadu ina dono hai ne hagaduadua ai, mo dono hagakono dono manawa i nia haganneennee digau huaidu! Malaa, hudee manawa paagege ge hudee kilia gi daha godou hagadonu. I di godou hai baahi gi di huaidu, gei goodou digi tale gi di made. Goodou gu de langahia nnelekai hagamaaloo a God ne hai adu gi goodou, be tangada e helekai gi ana dama? Mee ne helekai boloo,
“Dagu dama daane,
hagalongo ang gi Dimaadua ma gaa hai goe gii donu,
hudee manawa bagege gi ana aago goe.* Job 5.17; Proverbs 3.11-12
Idimaa, Dimaadua e haga donu
digau huogodoo ala e aloho ai,
gei e hagaduadua nia daangada huogodoo
ala guu hai ana dama.”
Goodou hagakono i di hagaduadua be di godou hagaduadua mai godou damana. Di godou hagaduadua e haga modongoohia bolo God guu hai goodou nia dama ni aana. Ma di tama i golo e hagalee daaligi go dono damana? Maa goodou digi kae di hagaduadua be ana dama huogodoo, malaa, goodou hagalee nia dama donu ni Mee. Di hai o tadau damana henuailala e hagaduadua gidaadou, gei gidaadou e hagalabagau digaula. E hai behee? Ma hagalee koia e humalia maa gidaadou gaa dugu gidaadou gi Tamana hagataalunga, ga mouli? 10 Tadau damana henuailala e hagaduadua gidaadou i di madagoaa bodobodo, di mee e donu ginai digaula e hai. Gei God e hagaduadua gidaadou belee hagahumalia gidaadou, bolo gii dabu gidaadou be Ia dela e dabu. 11 Di madagoaa gidaadou ma ga hagaduadua, gei gidaadou e hai bolo ma di mee e hai gidaadou gi manawa gee, hagalee tenetene. Di madagoaa maalia, ginaadou ala nogo aago gi di hagaduadua beelaa, gaa hagi di hui di aumaalia o di mouli e donu.
Nia agoago mono haga iloo
12 Malaa, dahi aga ina godou lima ala gu maanu, haga maaloo ina aga godou duli ala e bolebole.* Isaiah 35.3 13 Taele i hongo nia ala huudonu, gii hili nia wae ala e deemee di heehee gi haele.* Proverbs 4.26
14 Hagamada gii noho i di aumaalia i baahi nia daangada huogodoo, gi mouli i di mouli dela e dabu, idimaa, tangada e mee di mmada gi Tagi ai maa ia hagalee dabu i lodo dono mouli. 15 Gii pula i goodou, gi dee huli gi daha mo tumaalia o God. Hudee hai be di laagau mmala, dela e tomo aga, e hai nia haingadaa e logo i dono poisin.* Deuteronomy 29.18 16 Goodou hudee mouli milimilia, ge hudee de hiihai gi God be di hai o Esau, dela ne hui gi daha ono mogobuna dagi ulu madua gi di pileedi meegai.* Genesis 25.29-34 17 Goodou gu iloo di mee dela ne hai nomuli, mee gu hiihai e kae ono maluagina mai baahi dono damana, gei gu deemee, idimaa mee digi gidee di ala dela e huli dana mee dela ne hai, ma e aha mee nogo halidangi i dana halahala.* Genesis 27.30-40
18 Goodou digi lloomoi be digau Israel gi di Gonduu Sinai, gi longono goodou di ulaula, mo di bouli dongoeho mo dono madangi maaloo,* Exodus 19.16-22; 20.18-21; Deuteronomy 4.11-12; 5.22-27 19 mo di lee damana o di ‘trumpet’ mo di longono di lee gu gila aga. Di madagoaa nia daangada ne longono di lee deelaa, gei digaula gu tangitangi hagamahi, bolo gi de longono labelaa di lee deenei, 20 idimaa, digaula e deemee di kae nia helekai ala e hai boloo, “Di manu ma gaa tale gi di gonduu deenei, le e dilidili gii made.”* Exodus 19.12-13 21 Di ada deenei koia e hagamadagudagu dangada, ne hidi ai Moses ga helekai, “Au gu madagu huoloo, ge gu bolebole!”* Deuteronomy 9.19
22 Malaa, goodou ne loomoi gi di Gonduu Zion, di waahale o di God Mouli, go Jerusalem dela i di langi, e honu digau di langi dogologowaahee. 23 Goodou gu lloomoi gi di hagabuni hagatenetene o nia ulu mmaadua dama daane a God, ala guu lawa di hihi nadau ingoo i di langi. Goodou gu lloomoi gi baahi o God, tangada gabunga o nia daangada huogodoo, gi baahi labelaa nia hagataalunga daangada humalia ne hai gii dohu hagatau. 24 Goodou gu lloomoi gi Jesus dela ne haga noho di hagababa hoou, gu lloomoi labelaa gi nia dodo ala ne llingi anga, ala e hagababa nia mee koia e humalia i nia dodo o Abel.* Genesis 4.10
25 Deenei laa, goodou nei gi de haga balumee hua Tangada dela e helehelekai adu gi goodou. Idimaa, digau ala nogo haga balumee tangada dela nogo hagadonudonu nnelekai a God i henuailala, digaula digi dagaloaha. Malaa, gei gidaadou ga dagaloaha behee maa gidaadou ga haga balumee Tangada dela e helehelekai mai i di langi?* Exodus 20.22 26 Dono lee gu haga ngalua henuailala i di madagoaa deelaa. Dolomeenei ge Ia guu hai dana hagababa boloo,
“Au gaa hai labelaa di haga ngalua deenei,
hagalee go henuailala la hua,
mo di langi i nua labelaa.”* Haggai 2.6
27 Nnelekai bolo “Au gaa hai labelaa” e haga modongoohia madammaa bolo nia mee ala ne hai ga ngalungalua ga hagalee, gei nia mee ala e deemee di ngalungalua gaa dugu hua igolo.
28 Gidaadou gi danggee i gidaadou guu kae tenua dela e deemee di ngalungalua. Gidaadou gi hagaamuina God, mo di daumaha i di ala dela e hiihai ginai Mee i di hagamadagudia, 29 idimaa, tadau God lago di ahi dela e dudu gii wele.* Deuteronomy 4.24

*12.5: Job 5.17; Proverbs 3.11-12

*12.12: Isaiah 35.3

*12.13: Proverbs 4.26

*12.15: Deuteronomy 29.18

*12.16: Genesis 25.29-34

*12.17: Genesis 27.30-40

*12.18: Exodus 19.16-22; 20.18-21; Deuteronomy 4.11-12; 5.22-27

*12.20: Exodus 19.12-13

*12.21: Deuteronomy 9.19

*12.24: Genesis 4.10

*12.25: Exodus 20.22

*12.26: Haggai 2.6

*12.29: Deuteronomy 4.24