5
“Job, wolo malaa be di maa tangada i golo e longono ia goe.
Ma iai tangada di langi i golo e huli ginai goe?
Di manawa logo gaa made iei goe,
mo tee hiihai la nia mee dadaulia, ono hadinga ai ma gaa hai.
Au gu gidee bolo ma go digau boiboi ala hagalee mmaadagu i di mee,
gei au gu limalima hua guu dangi ang gi God
gi hagahuaidu ina nia lohongo digaula.
Nia dama digaula e noho i lodo di haingadaa i nia madagoaa huogodoo,
idimaa, tangada e hagamaamaa digaula i nia gowaa hai gabunga ai.
Digau hiigai gaa gai nia huwa laagau o digau ala boiboi,
mono golee laagau labelaa ala e tomo aga mehanga nia geinga duduia,
gei ogo digau ala e hieinu ga hiihai gi nia goloo digaula.
Di huaidu la hagalee tomo i lodo di gelegele,
ge di haingadaa la hagalee tomo aga i lodo di gelegele.
Deeai! Tangada e gaamai ono haingadaa gi deia,
gadoo be nia mada gologolo ala e baehabaeha aga i di ahi dela e ulaula.
Maa nei bolo au kooe, au e huli hua gi God
mo di hagi anga gi Mee dogu haingadaa.
Gidaua e de iloo nia mee haga goboina a Maa ala e hai,
gei ono mogobuna haga goboina deai ono hagaodi ai.
10 Mee e haga doo dana uwa gi hongo tenua, gei Mee e haga tiu nia hadagee.
11 E donu, ma go God dela e haga duu aga digau humalia hila gi lala,
ge e wanga di tenetene gi digau ala e manawa gee.
12-13 Go Mee dela e haga ihala nia hagamamaanadu huaidu digau kabemee,
ge e kumi digau kabemee i lodo nadau hegau
gi deemee di humalia nadau hegau.* 1 Corinthians 3.19
14 Gei di maa le e oodee, gei digaula e haahaa nadau ala
be digau i lodo di bouli dongoeho.
15 Gei God e duuli digau hagaloale gi daha mo nadau mmade,
e duuli digaula gi daha mo digau ala e haga daamaha digaula.
16 Mee e wanga di hagadagadagagee gi digau hagaloale,
ge e pono nia ngudu o digau huaidu.
 
17 “E maluagina go tangada dela e haga donu go God gii donu!
Hudee hagawelewele maa God Mogobuna ga haga donu goe gii donu.* Agoago Podo 3.11; Hebrews 12.5-6
18 God e hagahili nia moholehole ala ne hai go Mee,
ono lima e haga mmae goe, gei ono lima e hagahili.* Hosea 6.1
19 Nia madagoaa e hagadau gi muli,
gei Mee e benebene goe gi daha mo di huaidu.
20 Di madagoaa hiigai ma ga dau mai, gei Mee e benebene do mouli,
gei i lodo nia dauwa, gei Mee e duuli goe gi dee made.
21 God ga daa mai goe gi daha mo nia hai kai tilikai ala e hagahuaidu goe,
gei Mee ga benebene goe gi daha mo di madagoaa huaidu ma ga dau mai.
22 Goe ga gadagada i di madagoaa huaidu mo hiigai,
ge hagalee madagu i nia manu lodo geinga.
23 Dau hadagee ne hagamaluu ga deai ono hadu ai,
gei nia manu lodo geinga ga hagalee daaligi goe.
24 Goe gaa noho i di aumaalia i lodo do hale laa.
Do madagoaa dela gaa mmada gi au siibi,
gei goe ga gidee bolo au siibi la gu benebene hagahumalia.
25 Goe gaa hai au dama dogologowaahee
gadoo be nia lau geinga tolo i lodo di gowaa geinga tolo.
26 Goe ga mouli gaa dae loo gi do madagoaa e madua,
e hai gadoo be nia ‘wheat’ lleu e tomo aga gaa dae loo gi tau hagi.
27 Job, gimaadou gu iloo di mee deenei
i lodo di waalooloo madau hai hegau, gei di maa e donu,
deelaa laa, goe dolomeenei gii donu adu gi oo lodo bolo ma e hai beenei.”

*5.12-13: 1 Corinthians 3.19

*5.17: Agoago Podo 3.11; Hebrews 12.5-6

*5.18: Hosea 6.1