27
Di gowaa dudu tigidaumaha
(Exodus 38.1-7)
“Heia di gowaa dudu tigidaumaha gi di laagau ‘acacia’, gi looloo nia piidi e hidu mo di baahi, ge palaha nia piidi e hidu mo di baahi, ge duuduu i nua nia piidi e haa mo di baahi. Heia nia madaagoo gi nua i nia madaaduge e haa. Nia maa e hau hua gi di laagau e dahi mo di gowaa dudu tigidaumaha, e hii hagatau gi di baalanga mmee. Heia nia baalanga dunu meegai ang gi nia luaahi kiliidi, heia nia daawolo, nia boolo, nia poogi, mo nia mee dugu ahi. Nia goloo huogodoo aanei le e hai gi nia baalanga mmee. Hagataulia nia amu e hai di hada baalanga mmee, wanga ina nia buulei baalanga mmee e haa i nia madaaduge e haa. Hagaulu ina di hada gii tugi gii duu lua i baahi gi lala taalinga di gowaa dudu tigidaumaha. Heia nia laagau aamo mee gi nia laagau ‘acacia’, hii ina nia maa gi nia baalanga mmee. Daalo ina nia maa gi lodo nia buulei ala i nia baahi, i di madagoaa di maa ga aamo. Heia di gowaa dudu tigidaumaha gi nia laubaba, heia di maa gi bongoo laa lodo gii hai be dagu bilaan ne hagi adu i hongo di gonduu.
Di abaaba e duuli di Hale laa Dimaadua
(Exodus 38.9-20)
“Heia di abaaba e duuli di Hale laa dela e noho iei Au, gahudia gi nia gahu duuli lenge humalia. I di baahi gi ngaaga di Hale laa, nia gahu duuli le e hai gii lloo nia ‘yard’ e 50, 10 e daahi go nia duludulu baalanga mmee e 20 ala e haganoho gi lodo nadau lohongo duludulu baalanga mmee e 20, dalia nia maadau mono amu daahi ne hai gi nia silber. 11 Heia di hai la hua gi di baahi gi ngeia. 12 I di baahi gi dai, nia gahu duuli e looloo nia ‘yard’ e 25, ono waduu e 10 ge 10 lohongo waduu. 13 I di baahi gi dua, i di gowaa dela iai di bontai, di abaaba e hai labelaa nia ‘yard’ e 25. 14-15 I nia baahi e lua o di bontai, nia ‘yard’ e hidu mo di baahi o di gahu duuli, e daahi go nia waduu e dolu mo nadau lohongo waduu e dolu. 16 Ang gi di bontai, llanga ina di gahu habuihabula duuli e looloo nia ‘yard’ e 10 ne dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee, ge guu humu gi nia duain. Tuuli deenei e daudau gi nia waduu e haa ala e tuu i hongo nia lohongo waduu e haa. 17 Nia waduu huogodoo e haganiga di malae e hai gi duudagi ang gi nia amu silber mo nadau lohongo waduu baalanga mmee. 18 Di abaaba e duuli di Hale laa le e looloo nia ‘yard’ e 50, 25 ‘yard’ palaha, ge lua mo di baahi ‘yard’ tuuduu i nua. Nia gahu duuli le e hai gi nia gahu humalia, ge dono baba e hai gi nia baalanga mmee. 19 Nia goloo huogodoo nogo hai hegau i lodo di Hale laa mo nia daula di Hale laa mo nia daula o di abaaba le e hai gi nia baalanga mmee.
Benebene di malama
(Leviticus 24.1-4)
20 “Helekai gi digau Israel gi gaamai nia lolo humalia gii mee di dudu di malama i nia hiahi huogodoo. 21 Aaron mo ana dama e haganoho di malama i lodo dogu Hale laa i tua di gahu duuli dela i mua Tebedebe di Hagababa. Di malama e hai gi ulaula i ogu mua mai di hiahi gaa tugi di luada. Telekai deenei e daahi go digau Israel mo nadau hagadili gaa hana hua beelaa.