29
Nnelekai e hagadabu Aaron mo ana dama gii hai digau hai mee dabu
(Leviticus 8.1-36)
“Deenei dau hai e hai gi Aaron mo ana dama gii hai digau hai mee dabu e hai hegau mai gi di Au. Kaina tamaa kau daane e dahi ge lua dama siibi daane ala e humalia ge madammaa. Hai hegau gi nia palaawaa kaedahi humalia, hagalee wanga ginai nia ‘yeast’, heia hunu palaawaa gi nia lolo olib, hunu palaawaa hagalee hai gi nia lolo olib, hunu maa heia nia bagu lahilahi e hunu gi nia lolo olib. Haawa ina nia maa gi lodo di gada ga gaamai e tigidaumaha dalia tigidaumaha di kau daane mo nia siibi daane e lua.
“Laha mai Aaron mo ana dama gi di bontai o dogu Hale laa, gaugaulia digaula gi madammaa. Haga ulu ina Aaron gi ono gahu hai mee dabu; di gahu, di gahu looloo dela e hana gi baahi i lala di ‘ephod’, mo di ‘ephod’, di mee gahu hadahada, mo di tuu. Gahu ina a mee gi di gahu libogo, gaa nnoo gi di maa di ada hagailoo dabu hagalangahia, e maaga boloo ‘Hagadabu ang gi Dimaadua.’ Nomuli gaa kae di lolo hagatulu, gaa dui gi hongo di libogo o maa, ga hagatulu a mee.
“Laha mai nia dama a maa, ga hagaulu gi nia gahu. Heia nadau tuu nnoo gahu i nadau huaidina mo nnoodia nia goobai i hongo nadau libogo. Deenei di hai e hagadabu Aaron mo ana dama daane. Digaula mo nadau hagadili e hai digau hai mee dabu gaa hana hua beelaa.
10 “Gaamai di kau daane gi mua dogu Hale laa, hai gi Aaron mo ana dama daane gi dugua nadau lima gi hongo di libogo di maa. 11 Daaligidia di manu deelaa i ogu mua i di bontai di Hale laa. 12 Hagatiu ina do madaalima gi nia dodo o di kau, gaa wanga gi nia madaagoo gi nua i nia madaaduge di gowaa dudu tigidaumaha, gaa dui nia dodo ala e dubu gi taalinga tono di gowaa dudu tigidaumaha. 13 Nomuli, kaina nia kiliidi huogodoo ala e gahu nia manga o lodo tuaidina, di baahi dela e humalia huoloo i di ade, mo nia ‘kidney’ e lua mo nadau kiliidi, duduina nia maa i hongo di gowaa dudu tigidaumaha e tigidaumaha mai gi di Au. 14 Gei nia goneiga o di kau deelaa, mo dono gili, mo dono geiga duungia i tua di waahale laa e noho ai digaula. Deenei tigidaumaha dela e wwede nia hala o digau hai mee dabu.
15 “Kaina siibi daane e dahi, hai gi Aaron mo ana dama gi dugua nadau lima gi hongo di libogo di maa. 16 Daaligidia di maa gii made, kaina nia dodo ga magamaga gi di gili o nia baahi e haa o di gowaa dudu tigidaumaha. 17 Duduu dia tama siibi daane hagaligiligi, gaugaulia ono baahi mo ono wae, gaa dugu nia maa gi hongo di ulu dono libogo mo i hongo ono baahi ala i golo. 18 Duungia di manu dogomaalia i hongo di gowaa dudu tigidaumaha e hai ai tigidaumaha meegai. Di llamu tigidaumaha deenei le e hagatenetene Au.* Ephesians 5.2; Philippians 4.18
19 “Kaina tama siibi daane dela i golo, di manu dela e hai di hagadabu, helekai gi Aaron mo ana dama daane gi dugua nadau lima gi hongo di libogo di maa. 20 Daaligidia di manu deelaa gii made, kaina nia dodo o di maa, hunu ina gi hongo nia dalinga gau donu Aaron mo ana dama, mo i hongo nia madaalima mmaadua o nadau lima gau donu, mo i hongo nia madaawae mmaadua o nadau wae gau donu. Kaina nia dodo ala e dubu, ga magamaga gi di gili o nia baahi e haa o di gowaa dudu tigidaumaha. 21 Kae ina hunu dodo ala i hongo di gowaa dudu tigidaumaha mo hunu lolo hagatulu, haga tulu tulu ina gi hongo Aaron mo hongo ono gahu mo i hongo ana dama mo nadau gahu. Gei mee mo ana dama mo nadau gahu gu hagadabu mai gi di Au.
22 “Duudia gi daha nia kiliidi o tama siibi daane, kiliidi di hugu, nia kiliidi ala e gahu nia dudaginga laa lodo, di gowaa humalia huoloo o di ade, nia ‘kidney’ e lua ala ono kiliidi ono gili, mo di gadawae baahi gau donu. 23 Mai di gada palaawaa dela ne tigidaumaha mai gi di Au, daawaa ina gi daha tagadilinga palaawaa e dahi mai nia palaawaa aalaa: di palaawaa e dahi ne hai gi nia lolo olib, di palaawaa e dahi digi wanga ginai nia lolo olib, mo di bagu baabaa e dahi. 24 Wanga ina nia meegai huogodoo aanei gi lodo nia lima o Aaron mo ana dama daane e hagadabu mai gi di Au, e hai ai di wanga dehuia hagalabagau. 25 Nomuli, kaina nia maa mai nadau lima, duungia i hongo di gowaa dudu tigidaumaha, e hagapuni ang gi tigidaumaha dudu, e hai ai tigidaumaha meegai mai gi di Au. Di hauiha o tigidaumaha deenei e hagatenetene Au.
26 “Kaina tadahada o tama siibi daane ga hagadabu mai be tigidaumaha hagalabagau. Di baahi o di manu deenei la ni goodou.
27 “Di madagoaa tangada hai mee dabu ga hagadabu, tadahada mo di gadawae o tama siibi dela nogo hai hegau gi di hagadabu e tigidaumaha mai gi di Au e hai ai tigidaumaha hagalabagau, gei e dugu gi daha gi digau hai mee dabu. 28 Ma go dagu hilihili e deemee di huli dela e hai bolo di madagoaa agu daangada ma gaa hai nadau tigidaumaha hagadaubuni, tadahada mo di gadawae gau donu la nia mee ni digau hai mee dabu. Deenei di wanga dehuia o nia daangada mai gi di Au, go Dimaadua.
29 “Nia gahu hai hegau dabu Aaron e wanga gi ana dama i muli dono made, e ulu digaula ma ga hagadabu gi digau hai mee dabu. 30 Tama daane Aaron dela e pono dono lohongo e ulu gi lodo dogu Hale laa e hai hegau i lodo di Gowaa Dabu e ulu nia gahu aanei i nia laangi e hidu.
31 “Kaina nia goneiga o tama siibi daane dela nogo hai di hagadabu a Aaron mo ana dama daane, gaa dunu i lodo di gowaa dabu. 32 Digaula e gai nia maa mo nia palaawaa ala ne dubu i lodo di gada i di ngudu di bontai o dogu Hale laa. 33 Digaula e gai nia meegai ala nogo hai hegau ai i di nadau hegau o tumaalia ang gi di nadau hagadabu. Digau hai mee dabu la hua e mee di gai nia meegai aanei, idimaa nia maa le e dabuaahia. 34 Maa hunu goneiga be hunu palaawaa gaa dubu gi dono daiaa, nia maa le e dudu, nia maa e hagalee gai, idimaa nia maa le e dabu.
35 “Heia di hagadabu a Aaron mo ana dama daane i lodo nia laangi e hidu dogomaalia be dagu hai ne hagamodongoohia adu. 36 I nia laangi huogodoo, goe e hai loo gi tigidaumaha dau kau daane e hagamehede ai nia hala. Di mee deenei e hagamadammaa di gowaa dudu tigidaumaha. Nomuli, hagatulu ina di maa gi di lolo olib e hai di maa gii dabu. 37 Heia beenei i nia laangi huogodoo i lodo nia laangi e hidu. Di gowaa dudu tigidaumaha ga hagahuaidu hagatau, tangada be dahi mee ma gaa bili gi di maa la ga hagamadagu go nia mogobuna o dono hagamadagu.
Tigidaumaha i nia laangi huogodoo
38 “Nia laangi huogodoo gi muli, tigidaumaha ina i hongo di gowaa dudu tigidaumaha nia dama siibi e lua e dagi dahi nau ngadau. 39 Tigidaumaha ina tama siibi e dahi luada, ge tama siibi i golo i di hiahi. 40 Tigidaumaha ina dalia tama siibi matagidagi nia pauna palaawaa ‘wheat’ e lua e unugi gi dahi baahi e haa galon waini. 41 Tigidaumaha ina togolua dama siibi i di hiahi dalia nia palaawaa, lolo olib, mono waini gii hai be di hai dela ne hai i di luada. Deenei tigidaumaha humalia mai gi di Au, ge dono hauiha e hagatenetene Au. 42 I nia madagoaa huogodoo ala ga loomoi, tigidaumaha dudu deenei e hai i ogu mua i di bontai o dogu Hale laa. Deelaa di gowaa e heetugi iei Au gi agu daangada ge ga helekai adu. 43 Au ga heetugi gi digau Israel i di gowaa deelaa, gei dogu maahina maaloo gaa hai di gowaa gi hagamadagu. 44 Au gaa hai di Hale laa mo di gowaa dudu tigidaumaha gi hagamadagu, gei Au gaa dugu gi daha Aaron mo ana dama e hai nadau hegau be digau hai mee dabu. 45 Au gaa noho i lodo digau Israel e hai di nadau God. 46 Digaula ga iloo laa bolo Au go Dimaadua go di nadau God dela ne laha mai ginaadou gi daha mo Egypt, bolo gii noho Au i nadau baahi. Au go Dimaadua di nadau God.

*29.18: Ephesians 5.2; Philippians 4.18