5
Mouli i lodo di maalama
Idimaa goodou guu hai nia dama hagalabagau ni God, goodou hagamahi gii hai be Mee. Godou mouli gi dagia go di aloho, gii hai be Christ dela ne aloho i gidaadou, ga gaamai dono mouli be tigidaumaha kala mo di wanga dehuia dela e haga tenetene a God.* Exodus 29.18; Pisalem 40.6 Nia haihai huaidu be di manu, mouli milimilia, mo di mouli hagagailaa la hagalee humalia ma ga helehelekai ai i godou mehanga, idimaa, goodou la nia daangada ni God. Gei e dee duudanga bolo goodou e hai hegau gi nia helekai huaidu, helekai dadaagala huaidu, be nia helekai dadaulia. Goodou belee danggee ang gi God. Goodou gi iloo bolo tangada dela e mouli be di manu, mouli milimilia, be e hagagailaa la hagalee kae dono duhongo i Teenua King o Christ mo God, idimaa, di hagagailaa la tagadilinga hai daumaha ang gi nia balu god.
Goodou gi de halahalau hua go dahi dangada gi nia balu helekai, idimaa, nia mee aanei le e hai a God gi hagawelewele ang gi digau ala e de hagalongo ang gi de Ia. Malaa, goodou hudee buni anga gi digau beelaa. Goodou digau nogo noho i lodo di bouli i mua, malaa, goodou guu hai nia daangada ni Tagi, gei goodou gu i lodo di maalama. Malaa, goodou gi mouli be digau ni di maalama. Idimaa, di maalama dela e hidi mai ai nia humalia, nia mee hai donu mo nia donu huogodoo. 10 Goodou hagamahi gi kaabee nia mee ala e haga tene di manawa o Tagi. 11 Hudee heia nia balumee o di bouli ala e hai go nia daangada. Gaamai nia maa gi lodo di maalama. 12 (Gei di maa e haga langaadia huoloo ma ga helehelekai nia mee ala e hai hagammuni go digaula.) 13 Di madagoaa nia mee huogodoo ga haga modongoohia go di maalama, gei nadau hangaahai donu la ga kila mai. 14 Di maalama dela e hai nia mee huogodoo gi kila mai, dela gu helekai ai boloo,
“Aala aga go tangada dela e kii,
duu i nua gi daha mo di made,
gei Christ ga haga maalama goe.”
15 Deelaa laa, goodou gii pula i godou mouli. Hudee mouli be digau de kabemee, gei gi mouli be digau kabemee. 16 Heia gi dahidamee nia madagoaa huogodoo ala gu dugu adu gi goodou, idimaa, aanei la nia laangi huaidu.* Colossians 4.5 17 Goodou hudee dadaulia, hagamahi halahala ina nia mee a Tagi ala e hiihai ginai bolo gi heia.
18 Hudee heia goodou gi libaliba i nia waini ala e hagahuaidu goodou, haga honu ina goodou gi di Hagataalunga. 19 Helehelekai i godou mehanga i nia helekai o nia daahili Pisalem, nia daahili hagaamu, mo nia daahili ang gi God. Daahili i nia daahili hagaamu mono Pisalem ang gi Tagi mo di hagaamu i lodo godou manawa.* Colossians 3.16-17 20 Danggee i nia mee huogodoo gi God Tamana i di ingoo tadau Dagi go Jesus Christ i nia madagoaa huogodoo.
Nia ahina mono daane hai lodo
(Colossians 3.18-19; 1 Peter 3.1-7)
21 Goodou gi hagadau dugu anga i goodou, idimaa, goodou e hagalaamua a Christ.
22 Nia ahina, dugu anga goodou gi godou lodo, gii hai be di godou hai ang gi Tagi.* Colossians 3.18; 1 Peter 3.1 23 Idimaa, go taane dela e mogobuna di dagi dono lodo, gadoo be Christ dela e mogobuna di dagi di nohongo dabu. Mee Tangada Hagamouli ni di nohongo dabu dela go dono huaidina. 24 Malaa, nia ahina gi dugu anga ginaadou hagatau gi nadau lodo, be di nohongo dabu dela e dugu anga ia gi Christ.
25 Nia daane, aloho i godou lodo, gadoo be Christ dela ne aloho i di nohongo dabu ge ne dugu anga dono mouli ginai.* Colossians 3.19; 1 Peter 3.7 26 Mee ne hai di mee deenei belee hagadabu di nohongo dabu ang gi God gi ana helekai, i muli dana haga madammaa di maa gi nia wai, 27 bolo gi dugu anga gi de Ia dana nohongo dabu madamada, gei e madammaa, deai ono mee hala ai, ono gowaa dogolia ai, be ono gowaa huaidu ai.
28 Nia daane gi aloho i nadau lodo be nadau aloho i nadau huaidina. Taane dela e aloho i dono lodo, le e aloho i dono huaidina. 29 (Gidaadou hagalee de hiihai gi tadau huaidina. Gei gidaadou e haangai di maa ge e benebene, gadoo be di hai a Christ dela e hai gi di nohongo dabu, 30 idimaa, gidaadou nia dudaginga ni tuaidina o Maa.) 31 E hai gadoo be nia helekai di Beebaa Dabu e helekai boloo,
“Tadinga deenei dela taane gaa tanga gi daha
mo dono damana mo dono dinana,
ga buni anga gi dono lodo,
gaa hai tuaidina e dahi.”* Genesis 2.24
32 Tadinga hagalabagau hagammuni gei e donu dela gu haga modongoohia mai go nia helekai aanei, ala gu iloo eau bolo e helekai i Christ mo di nohongo dabu. 33 Gei di maa e dau adu labelaa gi goodou: nia daane huogodoo gi aloho i godou lodo, be godou aloho i godou huaidina, gei nia ahina gi hagalabagau ina nadau lodo.

*5.2: Exodus 29.18; Pisalem 40.6

*5.16: Colossians 4.5

*5.19: Colossians 3.16-17

*5.22: Colossians 3.18; 1 Peter 3.1

*5.25: Colossians 3.19; 1 Peter 3.7

*5.31: Genesis 2.24