40
Taahili hagaamu* Taahili ni David
Au e talitali dogu hagamaamaa mai i baahi o Dimaadua,
gei Mee gu hagalongo mai, gu longono Ia dagu dangi.
Mee ne hudi aga au gi daha mo di bongoo hagalliga dangada,
gi daha mo di gelegele waiwai llala.
Mee ne dugu au gi hongo di hadugalaa, guu hai au gii duu hagahumalia.
Mee ne aago mai gi di au dana daahili hoou, taahili e hagaamu ai tadau God.
Digau dogologo ala gaa mmada gi di mee deenei,
ga mmaadagu ga hagadagadagagee gi Dimaadua.
 
E maluagina go tangada dela e hagadagadagagee gi Dimaadua,
mee hagalee huli gi nia balu god,
ge hagalee madalia digau ala e daumaha gi nia balu god tilikai.
Meenei Dimaadua, go di madau God,
Goe guu hai au mee haga goboina e logowaahee huoloo mai gi gimaadou!
Ma deai tangada e hai be Goe ai!
Goe guu hai au haganoho e logowaahee gei e humalia huoloo mai gi gimaadou!
Au e deemee di hai bolo e helekai nia maa huogodoo,
di hulu nia maa e logowaahee e deemee di dau!
 
Goe hagalee hiihai gi nia tigidaumaha mono wanga dehuia,
gei Goe e de hei e Goe nia manu ala e dudu hagadogomaalia
i hongo di gowaa dudu tigidaumaha,
be go nia tigidaumaha ala e wwede nia huaidu.
Gei deeai, Goe ne gaamai ogu dalinga aanei
belee hagalongo iei au adu gi di Goe.
Malaa, gei au ga helekai,
“Deenei au, dau hai dela e aago au la i lodo di beebaa haganoho.
Meenei dogu God, au e hiihai huoloo e hai do manawa!
Au e dadaahi au agoago i lodo dogu manawa.”* Hebrews 10.5-7
 
Meenei Dimaadua, i lodo nia madagoaa
ala e dagadagabuli ai au daangada huogodoo,
gei au e hagadele di longo humalia o dau hai dela ne hagamouli gimaadou.
Goe e iloo hua bolo au hagalee loo e noho di hagihagi anga au helekai.
10 Au hagalee hagammuni i ogu lodo di longo humalia hagamouli deelaa.
Nia madagoaa huogodoo,
gei au gu hagadele do manawa dahi mo dau hagamaamaa.
Au gu hagalee noho deemuu i lodo au daangada ala ma ga dagabuli,
gei au gu helehelekai aga i di hai o do manawa dahi mo do aloho dee modu.
 
11 Meenei Dimaadua, au e iloo bolo Goe
hagalee dugu do dumaalia huoloo mai gi di au.
Do aloho mo do manawa dahi ga benebene laa au i nia madagoaa huogodoo.
Talodalo i di hagamaamaa
(Pisalem 70)
12 Nia huaidu e logowaahee e haganiga mai i dogu gili,
e logowaahee e deemee di dau!
Ogu huaidu guu kumi au, gei au gu deemee di mmada gi daha,
ma koia e logowaahee i nia ngaahulu o dogu libogo,
ogu lodo gu manawa bagege.
13 Meenei Dimaadua, haga dagaloaha ina au!
Hagamaamaa ina mai au dolomeenei!
14 Digau ala bolo ginaadou e daaligi au gii made, la gi paagege mo di hinihini.
Digau ala e tenetene gi ogu haingadaa, la gii hula gi muli gi langaadia.
15 Digau ala e haganneennee au, la gi uli nadau gai i nadau paagege.
 
16 Gei ogo digau ala e lloomoi gi di Goe, la gi manawa lamalia mo di tenetene.
Digau huogodoo ala e danggee adu gi di Goe i dau hagamouli,
la gi helehelekai i nia madagoaa huogodoo boloo, “Dimaadua la koia e aamua!”
 
17 Meenei dogu Dagi, au e bagege ge e hagaloale, gei Goe digi de langahia au.
Goe go dogu God mo dogu Dangada Hagamouli.
Hagalimalima mai, hagamaamaa ina au!

*^ Taahili ni David

*40.8: Hebrews 10.5-7