41
Talodalo i di magi* Taahili ni David
E maluagina go digau ala e de nnoomaalia i digau hagaloale.
Dimaadua ga hagamaamaa digaula i nadau madagoaa ma ga haingadaa.
Dimaadua ga abaaba digaula mo di benebene nadau mouli.
Mee gaa hai digaula gi tenetene i tenua deelaa,
ge hagalee diiagi digaula gi lodo nia mogobuna o nadau hagadaumee.
Dimaadua ga hagamaamaa digaula ma gaa magi, gaa hai digaula gi maaloo.
 
Gei au ga helekai,
“Meenei Dimaadua, au guu hai dagu ihala adu gi di Goe.
Dumaalia mai gi di au, hagahili ina au.”
Ogu hagadaumee e helekai huaidu i di au.
Digaula e hiihai bolo au gii made gi daha gi de langahia.
Digau ala e lloomoi e heetugi mai gi di au
la hagalee hai nadau mee donu mai gi di au.
Digaula e halahala hua nadau helekai huaidu i di au,
gaa hula ga hagadele gi nia madagowaa huogodoo.
Digau ala e hagadugina e ginaadou au
le e leelee hagamoolee i nadau mehanga i di au.
Digaula e hagamamaanadu nadau mee huaidu i di au.
Digaula e helekai boloo, “Mee guu magi pale huoloo.
Mee e deemee di hana gi daha mo dono moenge labelaa.”
Dogu ihoo hagaaloho dela gu hagadagadagagee huoloo ginai au,
gei e miami gimaua ngaadahi, guu huli e hai baahi labelaa mai gi di au.* Matthew 26.23; Mark 14.18; Luke 22.21; John 13.18
 
10 Meenei Dimaadua, Goe dumaalia mai gi di au,
hagamaaloo ina aga au, gei au gaa tala di hui gi ogu hagadaumee.
11 Digaula ga hagalee maaloo i di au,
gei au ga iloo bolo Goe e manawa tenetene mai gi di au.
12 Goe ga hagamaamaa au, idimaa au dela e hai nia mee ala e donu,
gei Goe ga benebene au i doo baahi gaa hana hua beelaa.
 
13 Hagaamu ina Dimaadua, di God o Israel!
Hagaamu ina a Mee dolomeenei ga hana hua dono hagaodi ai!* Pisalem 106.48
 
Amen! Amen!
DI LUA BEEBAA
(Pisalem 42—72)

*^ Taahili ni David

*41.9: Matthew 26.23; Mark 14.18; Luke 22.21; John 13.18

*41.13: Pisalem 106.48