4
Di hagadaubuni o tuaidina
Au tangada galabudi idimaa au e hai hegau gi Tagi, au e hagamahimahi goodou gi mouli i di mouli dela ne dugu adu go God i dono madagoaa ne gahi mai goodou. Nia madagoaa huogodoo goodou gi manawa balabala, hila gi lala, mo di hagakono di manawa. Haga modongoohia ina godou aloho i di godou hagadau buni. * Colossians 3.12-13 Hagamahi daahia hua beelaa di hagadaubuni dela e gowadu go di Hagataalunga mai i di aumaalia dela e hagabuni goodou gi di gowaa e dahi. Ma tuaidina hua e dahi, di Hagataalunga hua e dahi, gadoo be di hagadagadagagee hua e dahi dela ne gahi ginai goodou go God. Tagi hua e dahi, di hagadonu hua e dahi, mo di babdais hua e dahi, di God hua e dahi, Tamana o nia daangada huogodoo, Tagi o nia daangada huogodoo, e hagangalua i lodo nia daangada huogodoo, gei e noho i lodo nia daangada huogodoo.
Tangada nei mo tangada nei la guu kae di wanga dehuia gii tau ang gi di mee a Christ ne dugu anga, gii hai be nia helekai di Beebaa Dabu dela e helekai,
“Di madagoaa o Mee ne hana gi di gowaa dela i nua loo,
Mee ne lahi ana gau galabudi dogologo madalia Ia,
gaa wanga nia wanga dehuia gi nia daangada.”* Pisalem 68.18
“Mee ne hana gi nua” e hai dono hadinga bolo aha? E hai dono hadinga boloo: matagidagi Mee ne haneia gi di gowaa koia mugi lala loo i henuailala. 10 Deelaa laa, Tangada dela ne haneia gi lala, la go Mee hua dela ne hana gi baahi nua nia langi, belee haga honu di langi hagatau. 11 Ma go Mee dela “ne wanga ana wanga dehuia gi nia daangada,” gaa dongo hunu gau belee hai digau agoago hagau, nia soukohp, digau kae di Longo Humalia, digau agoago, mo nia tintei. 12 Mee ne hai di mee deenei belee hagatogomaalia nia daangada a God huogodoo gi nia hegau daumaha, gii mee di haga duu aga tuaidina o Christ. 13 Gei gidaadou huogodoo ga buni mai gi lodo di hagadonu e dahi, mo di iloo di Tama a God. Gidaadou gaa hai digau e mmaadua i lodo tadau hagadonu, gaa dohu be Christ. 14 Gei gidaadou ga hagalee hai be nia damagiigi lligi, ma ga daahee i nia beau, ge iliili go di madangi hulihuli o nadau agoago halahalau dangada, ala e dagi digau ala i golo gi nadau haihai gee mo nadau halahalau dangada ala e hai. 15 Malaa, gidaadou gi tomo aga i nia ala huogodoo gii hai be Christ, dela go di libogo, mai i tadau helehelekai i di tonu mo di aloho. 16 I lala ono mogobuna dagi, nia dudaginga huogodoo o tuaidina guu tau gi di gowaa dahi, gei tuaidina hagatau le e daahi go nia dudaginga huogodoo o tuaidina. Maa tudaginga nei mo tudaginga nei gaa hai dana hegau, gei tuaidina hagatau ga tomo aga, gaa bida haga duu aga ia mai i di aloho.* Colossians 2.19
Di mouli hoou i baahi o Christ
17 Au e bule goodou i di ingoo o Tagi, gi hudee mouli i di bouli, gadoo be digau ala e balumee nadau maanadu, ono hadinga ai, 18 nadau hagabaubau la i lodo di bouli. Digaula hagalee dau gi di mouli o God, i nadau noho hua i di haga longoduli mo di hiinoho. 19 Digaula gu de longono nia manuu o di langaadia, guu bida wanga nadau huaidina gi heia nia huaidu, gei e hai nadau hangaahai huaidu huogodoo.
20 Hagalee deelaa di godou mee ne kabe i Christ! 21 E donu goodou gu longono a Mee, gu daudali a Mee, gu aago ginai di tonu dela i baahi o Jesus. 22 Kilia gi daha godou mouli namua. Di mouli namua la gu hagahuaidu go nia hiihai haga boiboi dangada.* Colossians 3.9 23 Godou manawa, mo godou hagabaubau gi haga hoou ina hagatau. 24 Goodou e hai loo gi huli hoou gii hai be di ada o God, dela gu haga modongoohia aga bolo di mouli e donu, hai donu ge e dabuaahia.* Genesis 1.26; Colossians 3.10
25 Deelaa laa, hudee helekai kai tilikai. Huogodoo gi helekai donu i godou mehanga, idimaa, gidaadou huogodoo guu dahi i tuaidina o Christ.* Zechariah 8.16 26 Maa goodou ga hagawelewele, hudee heia di hagawelewele gi dagi ina goodou gi lodo di huaidu, ge hudee noho hagawelewele i di laangi dogomaalia.* Pisalem 4.4 27 Hudee dugu anga gi Setan dono madagoaa humalia e hai ana hai adu gi goodou. 28 Maa goodou e gaiaa, gii lawa gi daha, daamada ngalua e hagahumalia goodou, gii mee goodou di hagamaamaa digau hagaloale. 29 Hudee helehelekai i nia helekai haga huaidu daangada, gei helehelekai hua nia helekai hagamaamaa humalia, nia helekai haga tomo aga, ge haga haingoohia nadau mee ala e hiihai bolo gi i golo. Gei godou helekai ga hagahumalia digau ala e longono godou helekai. 30 Goodou hudee heia di Hagataalunga Dabu a God gi manawa gee, idimaa, di Hagataalunga la di maaga ni God i godou nua, dono hadinga bolo goodou ni aana, gei e haga modongoohia bolo di laangi gaa dae mai, ge Ia ga haga mehede goodou. 31 Kilia gi daha nia hagadugina, hiihai huaidu ge hagawelewele. Gii lawa gi daha mo nia haga hooho, mo di helekai hai baahi i godou mehanga, nia hagadugina lodo huaidu hagadilinga e logo. 32 Gei gi dumaalia, manawa balabala, ge hagadau wwede i godou mehanga, gadoo be God dela ne dumaalia adu gi goodou mai i Christ.* Colossians 3.13

*4.2: Colossians 3.12-13

*4.8: Pisalem 68.18

*4.16: Colossians 2.19

*4.22: Colossians 3.9

*4.24: Genesis 1.26; Colossians 3.10

*4.25: Zechariah 8.16

*4.26: Pisalem 4.4

*4.32: Colossians 3.13