3
Goodou gu mouli aga dalia a Christ, malaa, goodou gi haa manawa i nia mee o di langi i nua, di gowaa dela e noho ai a Christ i hongo dono lohongo king i baahi gau donu o God.* Pisalem 110.1 Goodou gi hagamaanadu ina hua nia mee o di langi, hagalee go nia mee o henuailala. Idimaa, goodou guu mmade gi di mouli dolomeenei, gei godou mouli la guu dugu hagammuni dalia a Christ i baahi o God. Di godou mouli donu la go Christ. Dono madagoaa ma ga hanimoi, goodou ga madalia a Mee labelaa, e hai mee gi ono madamada.
Di mouli namua mo di mouli hoou
Haga mmaa ina gi daha nia hiihai o henuailala ala i godou lodo: di mouli hai be di manu, hangaahai gulugulua, hiihai huaidu, hagamaanadu huaidu mo hagagailaa, idimaa di hagagailaa la di hai daumaha ang gi nia balu god. Idimaa go nia mee beenei, di hagawelewele a God gaa tale ang gi digau ala e de hagalongo. I mua, gei goodou nogo hai hegau gi nia hiihai beenei, i di madagoaa nogo mouli ai goodou i lodo nia huaidu beenei.
Gei dolomeenei, goodou e hai gii kili gi daha nia mee huogodoo aanei: Di hagawelewele, ahi ibu, mo di mouli hai baahi. Tamu tangada mo nnelekai huaidu gi de lloomoi i godou ngudu. Hudee hai kai tilikai i godou mehanga, idimaa, goodou guu kili gi daha di mouli namua mo ono hangahaihai huaidu,* Ephesians 4.22 10 gu hai tangada hoou. Deenei tangada hoou dela ne hai go God e haga hohoou go Mee i nia madagoaa huogodoo gii hai be Ia, gi iloo humalia goodou Ia.* Genesis 1.26; Ephesians 4.24 11 Deelaa laa, dei di hai geegee i mehanga digau tuadimee mo digau o Jew ai, be i mehanga nia daane gu sirkumsais mo digi sirkumsais, mouli llamu dauwa de iloo namua mo mouli iloo madammaa dolomeenei, digau hege mo digau moholo, gei Christ la hua go nia mee huogodoo. Christ la i lodo nia mee huogodoo.
12 Goodou nia daangada ni God. Mee ne aloho i goodou ge ne hili belee hai ana dama donu. Malaa, gi gahu ina goodou gi di aloho, tumaalia, hila gi lala, manawa balabala, mo manawa hagakono.* Ephesians 4.2 13 Goodou gi hagadau dumaalia i godou mehanga, gi dumaalia ang gi tangada dela ma ga helekai hagahuaidu i tangada. Gi dumaalia ang gi tangada be di hai a Tagi dela ne dumaalia adu gi goodou.* Ephesians 4.32 14 Goodou gi haga punia nia mee aanei gi di aloho, dela e daabui nia mee huogodoo gi di gowaa e dahi gii dahi hua. 15 Di noho i di aumaalia mai Christ gi dagia godou hai maanadu, idimaa, God ne gahigahi goodou gi di noho i di aumaalia deenei, gii hai tuaidina e dahi. Gi danggee ang gi Mee. 16 Di maluagina o nia helekai a Christ gii noho i godou lodo. Gi hagadau agoago ina goodou gi nia iloo mee huogodoo. Dadaahili ang gi God i nia daahili Pisalem, nia daahili hagaamu mo nia daahili mai di Hagataalunga i lodo godou manawa danggee.* Ephesians 5.19-20 17 Nia mee huogodoo ala e hai go goodou be e helekai ai, gi heia i di ingoo o Tagi go Jesus, gi hagaamuina God Tamana mai i Jesus.
Gi hagadaubuni i lodo di mouli hoou
18 Nia ahina, dugu anga goodou gi godou lodo, idimaa, deelaa di mee e tau anga e hai go nia dama a Christ.* Ephesians 5.22; 1-Peter 3.1
19 Nia daane, aaloho i godou lodo, gi manawa balabala ang gi digaula.* Ephesians 5.25; 1-Peter 3.7
20 Nia damagiigi, goodou gi hagalongo gi godou maadua i nia madagoaa huogodoo, idimaa, deenei di hiihai a God.* Ephesians 6.1
21 Nia maadua, goodou hudee heia godou damagiigi gi hagawelewele, gi de duugia hua nadau manawa.* Ephesians 6.4
22 Nia hege, goodou gi hagalongo gi godou dagi henuailala i nia mee huogodoo, hagalee go di madagoaa hua digaula e daumada goodou, bolo gi humalia goodou i baahi digaula, malaa, ngalua hua i lodo godou manawa donu, mai i godou hagalaamua Tagi.* Ephesians 6.5-8 23 Nia mee ma gaa hai go goodou, ngalua ginai aga i lodo godou manawa hagatau, be goodou e ngalua ang gi Tagi, hagalee ang gi tangada. 24 Gi langahia goodou bolo Tagi la ga gowadu dana hui dela ne hagatogomaalia ang gi ana dama, idimaa Christ la go Tagi donu dela e hai hegau ginai goodou. 25 Tangada dela e haihai nia mee huaidu e kae dono hui i ana huaidu ala nogo hai, idimaa, God e hagi aga nia daangada huogodoo i di ala hua e dahi.* Deuteronomy 10.17; Ephesians 6.9

*3.1: Pisalem 110.1

*3.9: Ephesians 4.22

*3.10: Genesis 1.26; Ephesians 4.24

*3.12: Ephesians 4.2

*3.13: Ephesians 4.32

*3.16: Ephesians 5.19-20

*3.18: Ephesians 5.22; 1-Peter 3.1

*3.19: Ephesians 5.25; 1-Peter 3.7

*3.20: Ephesians 6.1

*3.21: Ephesians 6.4

*3.22: Ephesians 6.5-8

*3.25: Deuteronomy 10.17; Ephesians 6.9