2
Au e hiihai bolo goodou gi iloo dogu hai hegau hagamahi adu gi goodou mo nia daangada o Laodicea, mo huogodoo ala e de iloo ginaadou au. Au e hai hegau beenei belee hagamaaloo aga nia manawa digaula, gii buni digaula gi di hagadau aaloho, gi modongoohia nia mee huogodoo mai di iloo dela e donu. Maa gaa hai beenei, gei digaula ga iloo di mee hagammuni i baahi o God, deelaa go Mee go Christ. Go Mee go di gii dela e huge nia maluagina nngala huogodoo o di kabemee mo di iloo mee a God.
Malaa, au e helekai adu gi goodou, bolo gii pula i goodou gi de halahalau hua go nia daangada i nadau lagalagamaaloo dilikai, ma e aha maa nadau helekai le e hai bolo ginaadou le e humalia. Ma e aha maa au e de igolo i godou baahi, gei au e madalia goodou i di hagataalunga, gei au e tenetene huoloo i dogu longono bolo goodou e manawa maaloo i lodo godou hagadaubuni hagadonu a Christ.
Di mouli hagatau o Christ
Idimaa goodou guu kae Jesus Christ di Tagi ni goodou, goodou gi mouli buni anga gi Mee. Haga mau ina goodou gi Mee, gi tomo aga i di ala o dono mouli. Haga maaloo aga ina godou hagadonu, gii hai be di hai dela ne aago adu gi goodou. Gi haga honu ina goodou gi tanggee. Gii pula i goodou gi de haga hai hege hua go digau ala e halahalau goodou gi nadau iloo balumee, ala nogo hagadau mai baahi nia adu daangada mai i mua, mo i nia hagataalunga o di ahiaalangi ala e dagi henuailala, ge hagalee mai baahi o Christ. Di mouli hagatau o God le e noho i lodo o Christ i dono madagoaa ne hai tangada. 10 Di mouli hagatau la guu lawa di gowadu gi goodou i di godou buni anga gi Mee. Go Mee e aamua i nia dagi o digau di langi mo nia mogobuna huogodoo.
11 Goodou guu lawa di sirkumsais mai i di godou buni anga gi Christ, hagalee ne sirkumsais mai baahi o nia daangada, gei ne sirkumsais mai baahi o Christ, di sirkumsais dela e haga maahede ai goodou gi daha mo di mogobuna o godou haihai huaidu. 12 Idimaa, goodou ala gu babdais, guu danu madalia a Christ. Malaa, goodou ala gu babdais, gu mouli aga labelaa madalia a Christ mai di godou hagadonu di mogobuna o God dela ne haga mouli aga a Mee gi daha mo di made.* Romans 6.4 13 I mua gei goodou digau guu mmade, idimaa, goodou nogo hai digau tuadimee, nogo haihai nia mee hala, godou haganoho ai. Malaa dolomeenei, gei God guu hai goodou gi mouli madalia a Christ. God gu dumaalia mai gi gidaadou i tadau huaidu huogodoo.* Ephesians 2.1-5 14 Mee guu tono gi daha tadau boibana mo nia haganoho ala nogo lawalawa gidaadou. Mee guu kili nia maa huogodoo gi daha i di daudau o Christ i di loobuu.* Ephesians 2.15 15 I hongo di loobuu deelaa, Christ gu hagamehede Ia gi daha mo nia mogobuna o nia dagi hagataalunga mono dagi aamua, gei Mee gu hagammada digaula i mua digau dogologo, i dana hai ne dagi digaula be digau lawalawa i lodo dono aali mai di loobuu.
16 Malaa, hudee dugu anga gi tangada e dahi gi heia ana haganoho be nia maa nia aha ala e gai be e inu, be nia laangi llauehe behee ala e budu, be nia daumaha o di Malama Hoou, be di Laangi Sabad.* Romans 14.1-6 17 Nia haganoho huogodoo beenei, la nia ada mee hua o nia mee ala e kila mai maalia. Di mee dela e donu, la go Christ. 18 Goodou gii pula i goodou gi de halahalau hua go tangada, dela bolo ia e aamua mai i ana moe, gei e hila gi lala tilikai, ge e daumaha ang gi digau di langi. Tagadilinga dangada beenei, le e bida hagalaamua ia mai i ana hagamaanadu oono. 19 Gei mee gu hagalee dogi ang gi Christ, dela go di libogo o tuaidina. I lala nia mogobuna o Christ, tuaidina hagatau le e mouli gei e daahi go nia dudaginga mo nia galawa gi di gowaa e dahi, ge tuaidina le e tomo aga be di hiihai a God.* Ephesians 4.16
Di made mo di mouli madalia a Christ
20 Goodou guu mmade dalia a Christ, gu maahede gi daha mo nia hagataalunga ala e dagi henuailala. Gei goodou e aha ala e mouli hua igolo be digau henuailala? Goodou e aha ala e daudali hua igolo nia haganoho beenei: 21 “Hudee heia di mee deenei, hudee momia, be hudee bili gi di mee dela i golo”? 22 Huogodoo la nia mee hua balumee ma ga hai hegau ai; nia maa la nia haganoho mo nia agoago mai baahi nia daangada. 23 Nia haganoho beenei le hai be nia haganoho ala ne hau go nadau iloo kabemee i lodo nadau hagamaaloo aga nia daumaha ang gi digau di langi ne bida hai go ginaadou, nadau hagahuaidu tilikai, mo nadau hagammaemmae nadau huaidina. Malaa, nia haganoho beenei e deemee di duuli tangada gi daha mo di hiihai huaidu.

*2.12: Romans 6.4

*2.13: Ephesians 2.1-5

*2.14: Ephesians 2.15

*2.16: Romans 14.1-6

*2.19: Ephesians 4.16