14
Hudee hagi aga ina do duaahina
Benebene ina tangada dela e bagege dono hagadonu. Hudee hai baahi gi nia maanadu a maa.* Colossians 2.16 Di hagadonu o tangada e hai a mee gi miami noo, gei tangada dela e bagege dono hagadonu, le e gai hua nia huwa laagau. Tangada dela e miami noo, hudee de hiihai gi tangada dela e hilihili ana mee gai. Tangada dela e gai hua nia huwa laagau, hudee hagi aga ina tangada dela e miami hua noo idimaa, God e donu hua gi mee. Goe koai dela bolo goe e hagi aga di hege o tuai dangada? Di tagi donu o maa dela e iloo be mee e gila be hagalee gila. Gei mee ga gila laa, idimaa, Tagi le e mee di hai a mee gii gila.
Dahi dangada e hagamaanadu bolo di laangi i golo e mada hagalabagau i hunu laangi. Tuai dangada i golo e hagamaanadu bolo nia laangi huogodoo le e hai be di mee e dahi. Tangada nei mo tangada nei gii bida hagamaanadu ina di mee dela e humalia, ga daudali. Tangada dela e hagalabagau di laangi e dahi laa hongo nia laangi ala i golo, le e hagalaamua Tagi. Tangada dela e miami hua noo, le e hagalaamua Tagi, idimaa, mee e danggee ang gi God i nia meegai. Tangada dela e hilihili meegai, le e hagalaamua Tagi, mee e danggee ang gi God. Deai tangada i gidaadou e bida mouli i deia ai, ge deai tangada i gidaadou e bida made hua ang gi deia ai. Maa gidaadou e mouli, go Tagi dela e mouli ginai gidaadou. Maa gidaadou e mmade, go Tagi dela e mmade ginai gidaadou. Maa gidaadou e mouli be e mmade, gidaadou nia daangada ni Tagi. Idimaa, Christ ne made, ga mouli aga belee hai di Tagi ni digau mouli mo digau mmade. 10 Goodou ala e gai hua nia huwa laagau, goodou e aha ala e hagi aga godou duaahina? Gei goodou ala e gai nia mee huogodoo, goodou e aha ala e hagahuaidu godou duaahina? Gidaadou huogodoo la gaa tuu i mua o God e hagi aga go Mee.* 2 Corinthians 5.10 11 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,
“Dimaadua e helekai boloo:
‘Au go di God Mouli,
nia daangada huogodoo ga dogoduli i ogu mua,
ga haga modongoohia aga bolo Au go God.’ ”* Isaiah 45.23
 
12 Deenei laa, tangada nei mo tangada nei i gidaadou le e hai gi hagi aga gi God di hai o dono mouli.
Hudee heia godou duaahina gii tinga
13 Malaa gidaadou gaa dugu tadau hagadau hagi aga gidaadou. Goodou hilihilia di mee dela e hagalee hai godou duaahina gii tinga, be gii too gi lodo di huaidu. 14 Dogu buni anga gi tadau Dagi go Jesus Christ, le e hai au gi iloo bolo nia meegai e gulugulua ai, gei maa iai tangada i golo e hai bolo nia meegai aanei e gulugulua, nia meegai aanei le e gulugulua hua ang gi tangada deelaa. 15 Maa goe ga haga manawa gee do duaahina i au mee ala e gai, malaa, goe guu hai be tangada do aloho ai. Goe hudee dumaalia gi au mee ala e gai gi hagahuaidu ina tangada dela ne made ginai a Christ. 16 Goodou hudee haga ingoo ina di humalia gi di huaidu. 17 Idimaa, Teenua King o God la hagalee go nia mee e gai mono mee ala e inu, gei go di tonu, di aumaalia mo di tenetene mai di Hagataalunga Dabu. 18 Maa tangada e hai hegau gi Christ i di ala beenei, geia e haga tenetene di manawa o God, gei e donu ginai nia daangada ala i golo.
19 Malaa, gidaadou gi hagamahi i nia madagoaa huogodoo gi nia mee ala e hai gidaadou gii noho i di aumaalia, gei e hagadau hagamaaloo aga gidaadou. 20 Goodou hudee oho ina nia mee a God ne hai i di gili nia meegai. Gidaadou e humalia e gai nia mee huogodoo, malaa e huaidu go tangada dela ma gaa gai nia mee ala e hai ono ehoo gii too gi lodo di hala. 21 Di mee dela e donu di hai le hagalee gai nia goneiga, hagalee inu nia waini, hagalee hai di ingoo hua di mee dela e hai godou duaahina gii too gi lodo di huaidu. 22 Daahia hua au mee ala ne hagadonu i di gili nia mee aanei i gulu mehanga mo God. E maluagina go tangada dela hagalee hagahuaidu ia gi ana mee ala e hai bolo e donu. 23 Maa tangada e manawa lua i ana mee e gai, God ga hagi aga a mee, idimaa, di haihai o tangada deelaa la hagalee ne mau mai i di hagadonu. Nia mee huogodoo ala hagalee mau mai i di hagadonu, la di huaidu.

*14.1: Colossians 2.16

*14.10: 2 Corinthians 5.10

*14.11: Isaiah 45.23