13
Tuhongo hegau nia dagi tenua
Nia daangada huogodoo e hai gi daudali nia dagi tenua, idimaa, nia mogobuna dagi laa daha mo tumaalia o God ai. Gei nia dagi dolomeenei, la nia dagi ni God ne dugu gi golo. Be koai e hai baahi gi tagi tenua, geia e hai baahi gi di mee a God ne haga noho. Gei digau ala e hai baahi gi tagi tenua, e bida hagi aga nadau ihala. Digau ala e hai di humalia, la hagalee mmaadagu i tagi, gei digau ala e hai di huaidu le e mmaadagu. Maa goe e hiihai bolo gi de madagu i di tagi, heia nia mee ala e humalia, gei mee ga hagaamu goe, idimaa, mee tangada hai hegau ni God belee hagahumalia goe. Malaa, maa goe gaa hai di huaidu, goe gi madagu i mee, idimaa, ono mogobuna hagaduadua dangada le e donu. Mee tangada hai hegau ni God, gei ono mogobuna i golo e hagaduadua digau ala e hai di huaidu. Deenei tadinga goodou e hai loo gi hagalongo gi tagi tenua, idimaa hagalee mai di hagaduadua a God, gei mai i godou manawa madammaa.
Deenei tadinga labelaa di godou hui nia dagitedi, idimaa, nia waawa o nia dagi le e ngalua gi God.* Matthew 22.21; Mark 12.17; Luke 20.25 Huia laa godou boibana gi digaula. Huia gi digaula godou dagitedi donu mono dagitedi goloo, hagalabagau ina mo di hagalaamua digaula huogodoo.
Nnegau mehanga daangada
Hudee hai boibana ang gi dahi dangada, di boibana hua e dahi dela gi heia, gi hagadau aaloho i godou mehanga. Be koai e hai beenei, la gu daudali nnaganoho. Nia haganoho e helekai boloo,
“Hudee mouli hai be di manu,
hudee daaligi tangada gii made,
hudee gaiaa,
hudee hagagailaa.”
Nnaganoho huogodoo aanei mono haganoho ala i golo, le e daabui mai go taganoho e dahi:
“Aloho i tangada dela i do baahi,
gii hai be do aloho i di goe.”* Exodus 20.13-15,17; Deuteronomy 5.17-19,21; Leviticus 19.18
10 Maa goe e aloho i tangada, dau hala e hai gi mee ai. Tangada ma ga aloho, la gu daudali nnaganoho hagatau.
11 Goodou e hai gii hai di mee deenei, idimaa, goodou e iloo bolo di madagoaa belee aala aga iei goodou, la deenei gu dau mai. Idimaa, dolomeenei tadau haga mouli la gu mada hoohoo mai i tadau hagadonu matagidagi. 12 Di boo gu hoohoo gaa lawa, di aa la gu hoohoo mai. Gidaadou gaa dugu nia mee o di bouli, ga dahi aga nia goloo e heebagi ai gidaadou i lodo di maalama. 13 Heia gidaadou gi ngalungalua humalia, gadoo be nia daangada e noho i lodo di maalama o di aa, hagalee gai tagaao, hagalee mouli huaidu be di mouli hai be di manu, hagalee heheebagi, be e dubua. 14 Gei goodou dahi aga ina nia goloo heebagi o tadau Dagi go Jesus Christ, dugu ina godou manawa huaidu i di godou daudali di hiihai o tuaidina.

*13.6: Matthew 22.21; Mark 12.17; Luke 20.25

*13.9: Exodus 20.13-15,17; Deuteronomy 5.17-19,21; Leviticus 19.18