3
Nnaganoho be hagadonu
Digau Galatia! Ma koai dela ne haga dadaulia goodou? Goodou gu modongoohia humalia di made o Jesus Christ i di loobuu! Hagia mai be goodou ne kae di Hagataalunga o God mai di godou haga kila aga Nnaganoho, be mai di godou hagalongo gi di Longo Humalia, ga hagadonu di maa. E hai behee go di godou dadaulia? Goodou ne daamada mai i di Hagataalunga o God, gei dolomeenei goodou e hagalawa gi godou mahi? Goodou e hagamaanadu bolo nia mee ala ne tale adu gi goodou la ono hadinga ai? Deeai, ono hadinga i golo! God la ne gowadu gi goodou di Hagataalunga ge hai ana mogobuna i godou baahi, idimaa go di godou haga kila aga Nnaganoho, be go di godou longono mo hagadonu di Longo Humalia?
E hai gadoo be di Beebaa Dabu dela e helekai i Abraham,
“Mee ne hagadonu a God,
gei God guu hila gi mee,
idimaa go dono hagadonu.”* Genesis 15.6; Romans 4.3
Goodou gi iloo humalia bolo digau ala gu hagadonu, aanei go di hagadili donu o Abraham.* Romans 4.16 Di Beebaa Dabu ne helekai kokohp bolo God gaa hai digau tuadimee gii donu i dono baahi mai nadau hagadonu. Malaa di Beebaa Dabu ne hagi anga di Longo Humalia gi Abraham boloo,
“Mai i di goe,
God ga haga maluagina digau huogodoo i henuailala.”* Genesis 12.3
Abraham gu hagadonu, gei God gu haga maluagina a mee, malaa digau huogodoo ala ma ga hagadonu, God e haga maluagina digaula be Abraham.
10 Digau huogodoo ala e hagadagadagagee gi nadau haga gila aga Nnaganoho, le e noho i lodo di halauwa. Di Beebaa Dabu e helekai,
“Tangada dela hagalee haga gila aga
nia mee huogodoo ala guu hihi
gi lodo di Beebaa Haganoho le e halauwa!”* Deuteronomy 27.26
11 Malaa, gu modongoohia humalia bolo tangada e dahi e donu i baahi o God mai Nnaganoho ai, idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,
“Tangada dela e donu i baahi o God
la ga mouli mai i dono hagadonu!”* Habakkuk 2.4 * “Tangada dela e donu i baahi o God la ga mouli mai i dono hagadonu!” be: “Tangada dela e donu i baahi o God mai i dono hagadonu, go mee dela e mouli!”
12 Malaa Nnaganoho la hagalee hagamau mai di hagadonu. Gei di Beebaa Dabu e helekai,
“Be goai hua e daudali Nnaganoho
la ga mouli.”* Leviticus 18.5
13 Malaa, Christ gu haga dagaloaha gidaadou gi daha mo di halauwa o Nnaganoho, guu hai di halauwa ni gidaadou, idimaa, di Beebaa Dabu e helekai, “Tangada dela e daudau i tomo di laagau, la gu i lala di halauwa a God.”* Deuteronomy 21.23 14 Christ ne hai di mee deenei bolo di maluagina a God dela ne hagababa ang gi Abraham, e kae labelaa go digau tuadimee mai Jesus Christ, bolo gidaadou e mee di kae mai tadau hagadonu di Hagataalunga Dabu dela guu lawa di hagababa go God.
Nnaganoho mo di hagababa
15 Ogu duaahina nei, au e helekai i di ala haga tautau: Maa nia daangada dogolua gaa hai di nau hagababa i dahi mee, ga sain di hagababa deelaa, malaa, tei meemaa e mee di oho di hagababa deelaa ai, be e haga puni anga dana mee gi di maa ai. 16 Malaa, God ne hai ana hagababa gi Abraham mo dono hagadili. Nnelekai dabu hagalee ne helekai bolo “o” hagadili, dono hadinga bolo digau dogologo. Mee ne helekai bolo “do” hagadili, dono hadinga bolo tangada hua e dahi dela go Christ.* Genesis 12.7 17 Au e helekai bolo God guu hai dana hagababa gi Abraham, gu hagababa bolo Ia ga daahi di maa. Malaa Nnaganoho ala ne wanga i muli nia ngadau e haa lau motolu, e deemee di oho di hagababa aamua a God deelaa.* Exodus 12.40 18 Maa nei bolo di wanga dehuia a God le e huwahuwa go Nnaganoho, gei di maa gu hagalee huwahuwa go dana hagababa. Malaa, idimaa go dana hagababa, God ne wanga di wanga dehuia deelaa gi Abraham.* Romans 4.14
19 Malaa, Nnaganoho la ne hai eimaha? Nnaganoho ne haga puni ang gi di hagababa deelaa belee haga modongoohia aga di hala, gaa dae loo gi di dau mai di hagadili o Abraham dela ne hai ginai di hagababa deenei. God ne wanga gi digau di langi Nnaganoho aanei bolo gi wanga ina gi Moses, tangada dela e hagadae di hiihai a God gi nia daangada. 20 Malaa, God le modogoia hua, God le modogoia, be God e hai ana hegau modogoia, hagalee hiihai gi tangada hagadae.
Tadinga o Nnaganoho
21 Deenei le e hagamodongoohia bolo Nnaganoho le e hai baahi gi nia hagababa a God? Deeai! Maa nei bolo taganoho i golo e mee di haga mouli tangada, nia daangada e mee di donu i baahi o God mai nadau haga gila aga taganoho deelaa. 22 Di Beebaa Dabu e helekai bolo henuailala hagatau la gu i lala di mogobuna o di hala. Gei digau ala gu hagadonu gaa wanga ginai di maluagina dela ne hagababa gi digaula mai i di nadau hagadonu a Jesus Christ. 23 Malaa i mua di hagadonu ne dae mai, Nnaganoho nogo lawalawa gidaadou huogodoo, be digau galabudi, gaa dae loo gi di hagadonu deenei ne modongoohia aga. 24 Nnaganoho nogo dagi gidaadou gaa dae loo gi di hanimoi o Christ, bolo gii donu gidaadou i baahi o God mai i di hagadonu. 25 Dolomeenei di hagadonu guu dae mai, gei Nnaganoho gu hagalee dagi gidaadou. 26 Goodou huogodoo guu hai nia dama ni God mo di hagadaubuni ang gi Jesus Christ, mai i godou hagadonu. 27 Goodou ala gu babdais gu buni anga gi Christ, guu kae di mouli o Christ gi godou baahi. 28 Deelaa tadinga di hai geegee ai i mehanga digau o Jew mo digau tuadimee, mehanga digau lawalawa mo digau moholo, mehanga nia daane mo nia ahina. Goodou huogodoo guu dahi i di godou buni anga gi Jesus Christ. 29 Maa goodou nia dama ni Christ, goodou di hagadili ni Abraham, gaa kae nia mee a God ala guu lawa di hagababa.* Romans 4.13

*3.6: Genesis 15.6; Romans 4.3

*3.7: Romans 4.16

*3.8: Genesis 12.3

*3.10: Deuteronomy 27.26

*3.11: Habakkuk 2.4

*3.11: “Tangada dela e donu i baahi o God la ga mouli mai i dono hagadonu!” be: “Tangada dela e donu i baahi o God mai i dono hagadonu, go mee dela e mouli!”

*3.12: Leviticus 18.5

*3.13: Deuteronomy 21.23

*3.16: Genesis 12.7

*3.17: Exodus 12.40

*3.18: Romans 4.14

3.20: God le modogoia, be God e hai ana hegau modogoia,

*3.29: Romans 4.13