18
Nnaganoho e bule nnagadilinga hiihai huaidu o taga hai lodo
Dimaadua ga helekai gi Moses gi hagi anga ina gi digau Israel, “Au go Dimaadua, di godou God. Goodou hudee daudalia nia hangaahai digau Egypt, di gowaa dela nogo noho ai goodou i mua, be go nia hangaahai o digau Canaan, di gowaa dela e lahi ginai goodou ko Au. Goodou daudalia agu haganoho, gei gi haga gila ina aga agu mee ala ne hagi adu gi goodou. Au go Dimaadua, di godou God. Goodou daudalia nia hangaahai mono haganoho ala e gowadu ko Au gi goodou. Goodou gaa hai digau e benebene godou mouli mai i di godou haga gila aga nia maa. Au go Dimaadua.”* Nehemiah 9.29; Ezekiel 18.9; 20.11-13; Luke 10.28; Romans 10.5; Galatians 3.12
Dimaadua gaa wanga nia haganoho aanei: Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi tangada i do madahaanau. Hudee haga langaadia ina do damana i doo hai di hiihai o taga hai lodo ang gi do dinana. Gei goe gi hudee haga langaadia ina labelaa do dinana. Hudee haga langaadia ina do damana i doo hai di hiihai o taga hai lodo ang gi nia lodo o maa ala i golo.* Leviticus 20.11; Deuteronomy 22.30; 27.20 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi do duaahina ahina, be go tama ahina di ahina dela ne hai dono lodo gi do damana, be go tama ahina taane dela ne hai dono lodo gi do dinana, ma e aha maa mee ne tomo aga i di hale dalia goe be i tuai gowaa.* Leviticus 20.17; Deuteronomy 27.22 10 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi tama ahina o dau dama ahina, idimaa di mee deenei le e haga langaadia goe. 11 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi tama ahina dela di gulu dinana e dahi be di gulu damana e dahi, idimaa, mee tuaahina labelaa ni oou. 12-13 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi tuaahina ahina o do damana be tuaahina ahina o do dinana. 14 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi di lodo tuaahina daane o do damana; idimaa, mee tinana labelaa ni oou.* Leviticus 20.19-20 15 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi di lodo o dau dama daane* Leviticus 20.12 16 be go di lodo o do duaahina.* Leviticus 20.21 17 Maa goe guu hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di ahina, gei goe hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi dana dama ahina be go tama ahina di ahina deelaa, idimaa, meemaa e mee hua di hai nia daangada ni oou, gei di mee deelaa la di hala o di hiihai o taga hai lodo ang gi oo gau.* Leviticus 20.14; Deuteronomy 27.23 18 Goe hudee lodo gi tuaahina o doo lodo i di madagoaa doo lodo le e mouli hua igolo.
19 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi di ahina i dono madagoaa dela e hai dono magi malama, idimaa, mee e milimilia ang gi di hai daumaha.* Leviticus 20.18 20 Hudee heia di hiihai o taga hai lodo ang gi di lodo o tei daane, idimaa, di mee deenei la ga haga milimilia goe.* Leviticus 20.10 21 Goe hudee wanga ina tei tama i au dama e hai ai di mee e hai tigidaumaha ang gi di god Molech, idimaa di mee deenei le e haga milimilia di ingoo o God, dela go Yihowah.* Leviticus 20.1-5 22 Taane gi dee hai di hiihai o taga hai lodo ang gi taane, idimaa, Dimaadua le e de hiihai huoloo gi di mee deenei.* Leviticus 20.13 23 Taane be di ahina gi dee hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di manu, idimaa, ma e hai goe gi milimilia.* Exodus 22.19; Leviticus 20.15-16; Deuteronomy 27.21
24 Hudee haga milimilia ina goodou gi nia haihai aanei, idimaa, aanei nia mee ala e haga milimilia digau ala dee hagadonu, go digau dee hagadonu ala nogo noho i tenua deenei i godou mua, ala ne hagabagi go Dimaadua gi daha bolo gii mee ai goodou di hula gi lodo tenua deelaa. 25 Nia hangahaihai huaidu digaula guu hai tenua deelaa gi milimilia, gei Dimaadua e hagaduadua tenua deelaa, gaa daa nia daangada gii hula gi daha mo tenua deelaa. 26-27 Digaula guu hai nia hagadilinga mee huaidu huogodoo aanei gu haga milimilia tenua deelaa, malaa, goodou hudee heia nia maa. Goodou huogodoo, digau Israel be digau mai i daha ala e noho i godou baahi, goodou huogodoo e hai gi haga gila aga nia hagamodu mo nia haganoho Dimaadua, 28 gei goodou ga hagalee daa gi daha mo tenua deelaa, be dana hai dela ne daa gi daha digau dee hagadonu ala nogo noho i tenua deelaa i godou mua. 29 Goodou gu iloo bolo digau ala ma gaa hai nia hagadilinga mee huaidu beenei la hagalee dau bolo nia dama ni God.
30 Dimaadua ga helekai boloo, “Haga gila ina aga nnaganoho ala ne gowadu ko Au gi goodou. Hudee daudalia nia hangaahai o digau ala nogo noho i tenua dela i godou mua, gei gi hudee haga milimilia ina goodou i di godou haga gila aga nia mee aanei. Au go Yihowah, go di godou God.”

*18.5: Nehemiah 9.29; Ezekiel 18.9; 20.11-13; Luke 10.28; Romans 10.5; Galatians 3.12

*18.8: Leviticus 20.11; Deuteronomy 22.30; 27.20

*18.9: Leviticus 20.17; Deuteronomy 27.22

*18.14: Leviticus 20.19-20

*18.15: Leviticus 20.12

*18.16: Leviticus 20.21

*18.17: Leviticus 20.14; Deuteronomy 27.23

*18.19: Leviticus 20.18

*18.20: Leviticus 20.10

*18.21: Leviticus 20.1-5

*18.22: Leviticus 20.13

*18.23: Exodus 22.19; Leviticus 20.15-16; Deuteronomy 27.21