10
Ogu duaahina nei, au e hiihai huoloo aga i lodo dogu manawa hagatau bolo agu daangada donu huogodoo gi hagamouli. Au e hagamahi e dalodalo gi God i digaula! Au e mee di haga modongoohia adu gi goodou bolo digaula gu dogi ang gi God. Gei nadau dogi anga la hagalee daudali di kabemee dela e donu. Idimaa, digaula digi iloo di ala dela e hai ginaadou gii donu i baahi o God, e haihai hua nadau huai ala i ginaadou, malaa, digaula digi daudalia di ala a God dela e hai ginaadou gii donu i dono baahi. Idimaa, Christ gu haga modongoohia di hagalawa o nnaganoho, gei digau huogodoo ala gu hagadonu la guu hai digau e donu i baahi o God.
Di haga mouli ang gi digau huogodoo
Deenei di mee Moses ne hihi bolo gii hai nia daangada gii donu i baahi o God i di nadau hagalongo ang gi nnaganoho,
“Be koai hua dela e hagalongo
ge e daudali nnaganoho, geia ga mouli.”* Leviticus 18.5
Di mee di Beebaa Dabu e haga modongoohia tangada dela e donu i baahi o God mai i dono hagadonu la deenei,
“Goe hudee heeu adu boloo,
‘Ma koai dela gaa hana gi di langi?’ ”
(belee laha ia a Christ).* Deuteronomy 30.12-14
“Hudee heeu labelaa boloo,
‘Ma koai dela gaa hana gi bahi i lala henuailala?’ ”
(belee laha aga a Christ mai di made).
Deenei di mee e helekai ai boloo,
“Nia helekai a God le e hoohoo adu gi di goe,
i lodo doo ngudu, i lodo do manawa.”
Aalaa go nia helekai o di hagadonu ala e agoago go gimaadou. Maa goe ga haga modongoohia gi doo ngudu bolo Jesus la go Tagi, ga hagadonu i lodo do manawa bolo God ne haga mouli aga a Mee mai di made, gei goe ga hagamouli. 10 Idimaa, ma go tadau hagadonu dela e hai gidaadou gii donu i baahi o God, gei tadau haga modongoohia a Mee gi tadau ngudu dela e hai gidaadou gi mouli. 11 Di Beebaa Dabu e helekai boloo,
“Be koai hua dela ga hagadonu a Mee,
geia hagalee haga langaadia.”* Isaiah 28.16
12 Nnelekai aanei la ang gi digau huogodoo, idimaa, di hai geegee i mehanga digau o Jew mo digau tuadimee ai. God e dahi hua, di Tagi ni digaula huogodoo, gei e haga maluagina digau huogodoo ala e tangi ang gi de Ia. 13 Di Beebaa Dabu e helekai,
“Digau ala ma ga tangi anga
i di ingoo o Dimaadua i di hagamaamaa,
le e hagamouli.”* Joel 2.32
14 Malaa, digaula e tangi ang gi Mee behee maa ginaadou digi hagadonu? Gei digaula e hagadonu behee maa ginaadou digi longono nia helekai? Gei digaula e longono behee, maa nia helekai la digi agoago ina gi digaula? 15 Gei nnelekai le e agoago behee maa digau agoago la digi hagau ina gi daha? Di Beebaa Dabu e helekai,
“E madamada huoloo go di lloomoi o digau
ala e gaamai di Longo Humalia!”* Isaiah 52.7
16 Hagalee go digaula huogodoo ne kae di Longo Humalia. Isaiah gu helekai,
“Meenei Dimaadua, ma koai e hagadonu madau helekai?”* Isaiah 53.1
17 Malaa, di hagadonu le e hidi mai i di longono nia helekai, gei nia helekai ne lloomoi i nia agoago o Christ.
18 Gei au ga heeu be di maa e donu digau Israel digi longono nia helekai agoago? Deeai, digaula gu longono, i di Beebaa Dabu e helekai:
“Di lee o nadau helekai gu modoho gi hongo henuailala hagatau,
gei nadau helekai guu dau i nia mada o henuailala.”* Pisalem 19.4
19 Malaa, au ga heeu labelaa be di maa e donu digau Israel digi modongoohia di mee deenei? Ma go Moses modogoia dela ne helekai gi di maa matagidagi,
“Au ga haga hai hegau tenua damana balumee
gi heia agu daangada gi dubua;
Au gaa hai tenua de kabemee
gi heia agu daangada gi hagawelewele.”* Deuteronomy 32.21
20 Gei Isaiah e helekai haga madammaa,
“Au ne gida go digau ala hagalee nogo halahala Au.
Au ne haga gida Au gi digau ala hagalee nogo heheeu Au.”* Isaiah 65.1-2
21 Mee gu helekai i di hai o Israel,
“Di laangi hagatau Au nogo holo gi daha ogu lima
belee hagagahi mai digau de hagalongo
ge e hai baahi mai gi di Au.”

*10.5: Leviticus 18.5

*10.6: Deuteronomy 30.12-14

*10.11: Isaiah 28.16

*10.13: Joel 2.32

*10.15: Isaiah 52.7

*10.16: Isaiah 53.1

*10.18: Pisalem 19.4

*10.19: Deuteronomy 32.21

*10.20: Isaiah 65.1-2