9
God mo ana daangada
Au e helekai i di tonu, au di tama ni Christ, au hagalee helekai tilikai. Dogu modongoohia di tonu dela e dagi go di Hagataalunga Dabu e haga modongoohia mai labelaa bolo au hagalee helekai tilikai, i dogu helekai bolo dogu manawa gee la gu damanaiee, gei di mmae o dogu manawa e dee odi ang gi agu daangada donu, gi ogu goneiga donu, mo ogu dodo. Dogu hiihai bolo God ne belee haga halauwa hua au, gi daawa au gi daha mo Christ e haga humalia ogu duaahina ala go ogu gau donu. Digaula la nia daangada ni God. Mee ne hai digaula gii hai ana dama, ga hagi anga gi digaula dono madamada, gaa hai dana boloagi gi digaula, gaa wanga gi digaula nnaganoho. Digaula gu daumaha donu, ge digaula guu kae nia hagababa a God.* Exodus 4.22 Digaula la nia hagadili ni madau maadua mmaadua. Christ dono huaidina dangada e dau ang gi nadau hagadili. Gi haga hagaamuina a God go Tagi o nia mee huogodoo, gaa hana hua beelaa. Amen.
Au hagalee helekai bolo di hagababa a God la digi gila, idimaa, hagalee go digau Israel huogodoo la nia daangada ni God. Ge hagalee nia daangada huogodoo o di hagadili o Abraham la nia dama ni God. God ne helekai gi Abraham,
“Ma go di hagadili hua o Isaac
aalaa go digau e dau.”* Genesis 21.12
Gei nia dama ala e haanau mai i daha mo di hagababa, la hagalee nia dama ni God. Ma go nia dama ala ne haanau i lodo di hagababa a God, aalaa go nia dama o di hagadili e dau. Idimaa, di hagababa a God la ne hai gi nia helekai aanei,
“Dahi madagoaa e tau anga,
gei Au ga hanimoi,
gei Sarah ga haanau dana dama daane.”* Genesis 18.10
10 Ge hagalee deenei hua. Nia dama daane Rebecca le e dogolua, di nau damana e dahi dela go di madau damana madua go Isaac. 11-12 God ne helekai gi Rebecca bolo gi gila ai dono manawa i dana hilihili dana dama daane e dahi i meemaa, boloo,
“Tangada madua la ga hai hegau
gi tangada dulii.”
Nia helekai aanei ne hai i mua di haanau meemaa, ge i mua di nau hai di huaidu be di humalia, gei God ne hai dana hilihili mai dono hiihai gahigahi meemaa, hagalee mai i nau mee ala ne hai.* Genesis 25.23 13 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,
“Au ne aloho i Jacob,
gei Au ne de hiihai gi Esau.”* Malachi 1.2-3
14 Malaa, gidaadou la ga helekai bolo aha, God le e hai gee? Deeai, hagalee hai gee. 15 Idimaa, Mee gu helekai ang gi Moses,
“Au e dumaalia gi di ingoo hua tangada
dela e hiihai ginai Au,
gei Au e aloho i di ingoo hua tangada
dela e hiihai ginai Au.”* Exodus 33.19
16 Deenei laa, nia mee huogodoo hagalee hai mai i di hiihai be go di hai mee o tangada, gei mai tumaalia o God. 17 Di Beebaa Dabu e helekai bolo God ne helekai gi di king o Egypt boloo,
“Au ne hai goe gii king
belee haga modongoohia ogu mogobuna,
ge hagadele dogu ingoo gi modongoohia
i hongo henuailala hagatau.”* Exodus 9.16
18 Deelaa laa, God e dumaalia ang gi tangada dela e hiihai ginai Ia, gei e haga hamaaloo tangada dela e hiihai ginai Ia e haga hamaaloo.
Di hagawelewele mo tumaalia o God
19 Tangada i goodou ga helekai mai gi di au, “Ma gaa hai beenei, dehee di hai a God e gidee di hala o tangada? Gei di maa koai dela e mee di hai baahi gi di manawa o God?” 20 Dogu ihoo hagaaloho nei, goe koai dela e helekai hai baahi ang gi God? Di boolo hadu e deemee di heeu gi tangada dela ne hai eia boloo, “Goe e aha dela ne hai au beenei?”* Isaiah 29.16; 45.9 21 Taane hai boolo ono donu e hai hegau gi nia hagadilinga gelegele, e hai ana boolo e lua mai di hagamunga gelegele e dahi. E dahi ang gi di madagoaa hagalabagau, ge dahi e nnoo mau e hai hegau ai.


Di boolo hadu
22 Malaa e hai be di hai a God. Mee ne hiihai e haga modongoohia aga dono hagawelewele mo e hai nia daangada gi iloo ono mogobuna. Gei Mee nogo hagakono dono manawa ang gi digau ala i lala dono hagawelewele, guu hai digau ala belee kili gi daha. 23 Gei Mee ne hiihai e haga modongoohia aga labelaa dono madamada aamua dela ne dugu mai gi gidaadou i lala dono dumaalia, go gidaadou ala gu hagatogomaalia go Mee e wanga ginai dono madamada. 24 Go gidaadou ala gu haga gahi go Mee, digau o Jew mo digau tuadimee labelaa. 25 Dela gu helekai iei Mee i lodo di Beebaa Hosea,
“Nia daangada la hagalee nia daangada ni aagu,
gei Au ga haga ingoo digaula boloo, ‘Agu daangada’.
Tenua dela digi aloho iei Au,
gei Au ga haga ingoo digaula boloo,
‘Ogu ihoo hagaaloho.’* Hosea 2.23
26 Gei i lodo hua di gowaa dela ne hai telekai gi digaula boloo,
‘Goodou hagalee nia daangada ni aagu,’
deelaa di gowaa digaula ga haga ingoo boloo,
‘Nia dama ni di God Mouli.’ ”* Hosea 1.10
27 Gei Isaiah e haga modongoohia digau Israel, boloo,
“Ma e aha maa digau Israel ga dogologowaahee
be nia gelegele tongotai,
gei digau hua dulii ga hagamouli,
28 idimaa, Dimaadua ga limalima hua
dana hagi aga digau ala i hongo henuailala.”* Isaiah 10.22-23
29 Malaa, e hai be nnelekai Isaiah i mua, boloo,
“Maa nei bolo Dimaadua Aamua Huoloo
digi dugu mai tadau hagadili,
gei gidaadou guu hai gadoo be Sodom mo Gomorrah.”* Isaiah 1.9
Israel mo di Longo Humalia
30 Malaa, gidaadou la ga helekai bolo aha? Gidaadou ga helekai bolo digau tuadimee hagalee hagamahi gii donu i baahi o God, gei guu donu mai i nadau hagadonu a God. 31 Gei digau Israel nogo halahala nadau haganoho bolo gii donu ginaadou i baahi o God, gei digi gidee ginaadou. 32 Malaa dehee tadinga di mee deenei? Idimaa, digaula e hagamaanadu bolo ginaadou e mee hua di donu mai i nadau hangaahai, hagalee go di hagadonu. Digaula gu tingatinga i di hadu haga hinga dangada, 33 dela e helekai ai di Beebaa Dabu,
“Goodou mmada!
Au gaa dugu dagu hadu gi lodo Zion,
e hai di hadu haga hingahinga dangada.
Be koai hua dela e hagadonu a Mee,
geia e hagalee manawa gee.”* Isaiah 28.16

*9.4: Exodus 4.22

*9.7: Genesis 21.12

*9.9: Genesis 18.10

*9.11-12: Genesis 25.23

*9.13: Malachi 1.2-3

*9.15: Exodus 33.19

*9.17: Exodus 9.16

*9.20: Isaiah 29.16; 45.9

*9.25: Hosea 2.23

*9.26: Hosea 1.10

*9.28: Isaiah 10.22-23

*9.29: Isaiah 1.9

*9.33: Isaiah 28.16