32
“Di langi i nua mo henuailala,
hagalongo gi agu helekai gi digau Israel,
hagalongo gii donu.
Agu agoago ga monnono be nia madaua o di uwa,
ga hagabudu i hongo o henuailala
gadoo be di magalillili o di ahiaalangi.
Agu helekai gaa doo be di uwa
gi hongo nia dama laagau,
ga honihoni be di uwa ma ga honihoni
gi hongo nia geinga tolo ala e tomo aga i lala.
Gei au ga hagadele ga hagaamu
di ingoo o Dimaadua,
gei ana daangada ga agoago dono aamua.
 
“Dimaadua la go di godou Dangada Abaaba Aamua,
e hai donu gei hagalee hai gee
i lodo ana haihai huogodoo.
Di godou God le e manawa dahi ge e donu.
Mee e hai di mee dela e donu gei e humalia.
Malaa, goodou hagalee manawa dahi
ge hagalee tau belee hai ana dama.
Goodou la tenua e honu di huaidu
mo nia hagahuaidu huogodoo.
Goodou tenua dadaulia, e hai behee:
ma deenei di hai e hai ang gi Dimaadua?
Go Mee go di godou damana
dela ne hai goodou gii hai tenua.
 
“Goodou gi maanadu ina di madagoaa
i mua loo.
Heeu ina gi godou maadua gi hagi adu
gi goodou nia mee ala ne hai.
Heeu ina gi godou daangada mmaadua
gi hagi adu gi goodou di madagoaa i mua.
God Aamua Muginua ne wanga nia gowaa
gi nia daangada.* Acts 17.26
Ma go Mee dela ne haga noho nia daangada
gi nia gowaa ala e noho ai digaula.
Mee guu wanga tangada di langi e dahi
ang gi di gowaa e dahi.
Gei ogo tuhongo dela ne hilihili
go Dimaadua la go di hagadili ni Jacob.
 
10 “Mee ne gidee digaula e heehee hua
i lodo di anggowaa,
di gowaa lomo e gonogono ai di madangi maaloo.
Mee gu benebene hagahumalia digaula
be dono huaidina donu.
11 Dimaadua gu benebene a Israel gi dee doo,
gadoo be di ‘eagle’ e aago ana dama
gi iloo di mamaangi,
e higahiga digaula i hongo ono bakau.
12 Dimaadua hua modogoia ne dagi ana daangada.
Deai di god gee ne hagamaamaa a Mee ai.
 
13 “Mee guu wanga gi digaula
nnenua nnoonua gi dagi ina,
gei digaula guu gai nia meegai ala e tomo i golo.
Digaula gu gidee ginaadou nia meegai maangala
i di gowaa haduhadu,
nadau laagau olib guu tomo hagadubuagina
i lodo di gelegele haduhadu.
14 Nadau kau mo nadau kuudi
guu hai nadau milugu logowaahee.
Nia siibi, nia kuudi mo nia kau digaula
le e kaedahi humalia.
Nadau palaawaa mono waini e koia
e kaedahi humalia gi nonua.
 
15 “Nia daangada a God gu maluagina,
gei digaula gu hai baahi.
Digaula guu honu meegai,
guu hai nia daangada pedi,
gei digaula gu diiagi a God dela ne hai ginaadou,
ge guu huli gi daha mo di nadau Hagamouli Aamua.
16 Nadau daumaha ang gi nia balu god
guu hai Dimaadua gi dubua,
nadau haihai huaidu guu hai a Mee
gi hagawelewele.
17 Digaula gu tigidaumaha gi nia balu god,* 1-Corinthians 10.20
ala go nia god o nadau maadua mmaadua
e de iloo ai, go nia god digau Israel
digi hagalongo ginai i mua.
18 Digaula gu haga de langahia di nadau God,
di nadau God Hagamouli Aamua,
dela ne wanga di mouli gi digaula.
 
19 “Di madagoaa Dimaadua ne gidee Ia
di mee deenei, Mee gu hagawelewele,
guu kili gi daha ana dama daane
mo ana dama ahina.
20 Mee ga helekai,
‘Au hagalee hagamaamaa digaula,
gii mmada Au gi digaula be di maa di aha
dela gaa tale ang gi digaula,
ala e manawa hamaaloo ge hagalee manawa dahi.
21 Digaula guu hai Au gi dubua
gi nadau balu ieidu,* 1-Corinthians 10.22; Romans 10.19
guu hai Au gi hagawelewele
gi nadau dadaumaha gi nia balu god,
nia god ala hagalee nia god donu.
Malaa, Au gaa hai agu daangada donu
gi manawa dubua
mai i digau tuadimee balumee,
gaa hai agu daangada gi hagawelewele
mai i digau tuadimee de kabemee.
22 Dogu hagawelewele ga ulaula gadoo be di ahi,
gaa dudu nia mee huogodoo i hongo o henuailala.
Dogu hagawelewele gaa tugi i di gowaa
o digau mmade dela i bahi i lala o henuailala,
gaa dudu hagatau nia hagamau o nia gonduu.
 
23 “ ‘Au ga haga uda ang gi digaula
nia haingadaa llauehe gaa hana hua beelaa,
gei Au ga hai hegau i agu amu maalei huogodoo
gi digaula.
24 Digaula ga mmademmade i tau magamaga
mo di magi welengina,
ga mmademmade i nadau magi huaidu huoloo.
Gei Au ga hagau agu manu lodo geinga
gi heebagi gi digaula,
ga hagau agu gihaa poisin gi gadigadia digaula.
25 Tauwa ga haga mmade nia daangada
i hongo nia ala.
Nia guongo ga huaidu ang gi ginaadou
i di mmaadagu huoloo.
Nia dama daane mo nia dama ahina
ga mmademmade.
Nia dama mo digau mmaadua gaa mmade labelaa.
26 Au bolo Au ga hunahuna digaula hagatau
la gi daha,
gi deemee dahi dangada e langahia digaula.
27 Maa nei bolo Au gaa hai beelaa,
gei nadau hagadaumee gaa bida hagaamu ginaadou,
ga hagahuaidu Au boloo,
“Ma go gimaadou hua ala ne haga
magedaa digaula, hagalee go Dimaadua!” ’
 
28 “Israel la digau nadau hagabaubau ai,
digaula hagalee loo nadau kabemee ai.
29 Digaula e de iloo loo be ginaadou ne aha
ala gu magedaa.
Digaula e de iloo ginaadou be di maa di aha
dela ne hai.
30 Ma ne aha tangada e dahi i nadau hagadaumee
e mee di haga magedaa ana daangada e mana?
Ma ne aha nia daangada dogolua e mee di haga
magedaa nau daangada e madangaholu mana?
Idimaa, Dimaadua go di nadau God
la gu diiagi digaula.
Di nadau God Aamua guu kili digaula gi daha.
31 Nadau hagadaumee e iloo ginaadou
bolo nadau god donu le e paagege hua,
hagalee maaloo be di God o digau Israel.
32 Nadau hagadaumee e huaidu
gadoo be Sodom mo Gomorrah,* Genesis 18.16—19.28
e huaidu gadoo be nia laagau ‘grape’
ala e mmala mo poisin,
33 e huaidu gadoo be nia waini ala ne hai
gi nia poisin o nia gihaa.
 
34 “Dimaadua e langahia e Ia nia mee
o nadau hagadaumee ne hai,
gei Mee e tali hua di madagoaa dela e donu
belee hagaduadua ai digaula.
35 Dimaadua gaa tala di hui,
ga hagaduadua digaula.* Romans 12.19; Hebrews 10.30
Di madagoaa e tinga ai digaula la gaa dae mai.
Di laangi e hagaduadua digaula la gu hoohoo mai.
36 Di madagoaa Dimaadua ma ga gidee Ia
ana daangada bolo digaula la gu paagege,
gei Mee ga haga dagaloaha digaula.* Pisalem 135.14
Mee ga dumaalia gi digau ala e hai dono manawa,
i dono madagoaa ma ga gidee Ia
bolo digaula la deai nadau hagamaamaa ai.
37 Gei Dimaadua ga heeu gi ana daangada boloo,
‘Aahee nia god maaloo
ala nogo hagadagadagagee ginai goodou?
38 Goodou gu haangai digaula
gi nia kiliidi o godou tigidaumaha,
gei goodou guu wanga gi digaula nia waini
gi inumia.
Heia digaula gi lloomoi gi goodou dolomeenei
gi hagamaamaa ina goodou!
Heia digaula gi daawa ina goodou gi daha
mo godou haingadaa!
 
39 “ ‘Ko Au hua modogoau dela go God.
E deai dahi God i daha mo Au ai!
Au e haga made, gei Au e haga mouli,
au e haga lauwa, gei Au e hagahili.
E deai dahi dangada e mee di hai baahi
gi agu mee ala e hai ai.
40 Go di maa Au dela go di God Mouli,
deenei laa Au e dahi aga dogu lima
e hai dagu hagababa hagamodudahi
41 bolo Au ga akaa dagu hulumanu dauwa
dabadaba, gei Au gaa hai di tonu la gii gila.
Au gaa tala di hui ang gi ogu hagadaumee,
gei Au ga hagaduadua digau
ala e de hiihai mai gi di au.
42 Agu amu maalei la ga haga hali nadau dodo,
gei dagu hulumanu dauwa ga daaligi gii mmade
digau huogodoo ala e hai baahi mai gi di Au.
Au hagalee haga mouli dahi dangada
i digau ala e heebagi mai gi di Au.
Digau ala gu lauwa mo nia daangada galabudi
hogi la gaa mmade huogodoo.’
 
43 “Nia henua ala i golo,
goodou gi hagaamuina nia daangada Dimaadua.* Romans 15.10; Revelation 19.2
Mee e hagaduadua digau huogodoo
ala e daaligi digaula.
Mee e tala di hui ang gi ono hagadaumee,
gei Mee e dumaalia gi nia hala o ana daangada.”
 
44 Moses mo Joshua dela go tama a Nun, meemaa e huwahuwa taahili deenei, bolo gii mee ai nia daangada Israel gi longono ginaadou.
Nia agoago haga muliagina a Moses
45 Di madagoaa a Moses guu lawa dana agoago gi nia daangada nia helekai a God, 46 gei mee ga helekai, “Goodou e hai loo gi daudali agu helekai ala ne gowadu gi goodou dangi nei. Tataanga ina nia maa gi godou dama, gii mee ai digaula di daudali nia agoago huogodoo a God mo di manawa dahi. 47 Nia agoago aanei la hagalee nia balu helekai hua. Nia agoago aanei la go di godou mouli donu. Hagalongo gi nia maa, gei goodou ga mouli waalooloo i lodo tenua dela i baahi i golo o Jordan dela bolo ga hai henua ginai goodou.”
48 Go di laangi la hua, Dimaadua ga helekai gi Moses,* Numbers 27.12-14; Deuteronomy 3.23-27 49 “Hana gi nia Gonduu Abarim ala i lodo tenua go Moab dela i di baahi gi golo o di waahale go Jericho, gaga gi tomo di Gonduu Nebo, gei goe ga gidee tenua go Canaan, deelaa tenua gaa wanga ko Au gi nia daangada Israel. 50 Gei goe gaa made i hongo di gonduu deelaa, gadoo be do duaahina go Aaron dela ne made i hongo di Gonduu Hor, 51 idimaa, goolua gu hagalee manawa dahi mai gi di Au i mua nia daangada Israel. Di madagoaa goolua nogo i baahi nia wai o Meribah, e hoohoo gi di waahale go Kadesh i lodo di Anggowaa o Zin, goolua gu haga balumee Au i mua nia daangada. 52 Goe ga gidee haga mogowaa tenua deelaa, gei goe hagalee e ulu gi lodo tenua dela e wanga ko Au gi nia daangada Israel.”

*32.8: Acts 17.26

*32.17: 1-Corinthians 10.20

*32.21: 1-Corinthians 10.22; Romans 10.19

*32.32: Genesis 18.1619.28

*32.35: Romans 12.19; Hebrews 10.30

*32.36: Pisalem 135.14

*32.43: Romans 15.10; Revelation 19.2

*32.48: Numbers 27.12-14; Deuteronomy 3.23-27