27
Nia dama ahina a Zelophehad
Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah mo Tirzah la nia dama ahina ni Zelophehad, tama daane a Hepher, tama daane a Gilead, tama daane a Machir, tama daane a Manasseh, tama daane a Joseph. Digaula gaa hula gaa tuu i mua Moses, mo Eleazar tangada hai mee dabu, mo nia dagi mo digau huogodoo i di bontai di Hale laa Dimaadua, ga helekai, “Madau damana ne made i lodo di anggowaa, ana dama daane ai. Mee hagalee nogo dau gi nia hoo Korah ala nogo hai baahi gi Dimaadua; mee ne made hua i ono hala. Go di maa hua dela bolo mee ana dama daane ai, ma e aha dela di ingoo di madau damana ga hagalee gi daha mo Israel? Gaamai madau gowaa mai baahi nia gau o di madau damana.”
Moses gaa wanga tangidangi digaula gi Dimaadua, gei Dimaadua ga helekai gi mee, “Di hiihai o nia dama ahina a Zelophehad le e hai donu. Wanga ina nadau gowaa mai nia gowaa o nia gau o di nadau damana. Wanga ina tuhongo di nadau damana gi digaula.* Numbers 36.2 Helekai gi digau Israel bolo ma taane gaa made ge ana dama daane ai, go dana dama ahina dela ga hai mee gi nia gowaa a maa. Maa mee ana dama ahina ai, nia duaahina daane o maa e hai mee gi nia gowaa a maa. 10 Maa mee ono duaahina daane ai, nia duaahina daane o dono damana e hai mee ginai. 11 Maa mee ono duaahina ai be nia duaahina ni dono damana ai, gei tangada o maa dela e kaedahi hoohoo gi mee gaa kae nia gowaa a maa, ga daahi be nia mee ni aana donu. Digau Israel e hai gi daudali nia mee aanei gii hai be agu helekai ala ne hai ko Au go Dimaadua adu gi goodou.”
Joshua e pono di lohongo Moses
(Deuteronomy 31.1-8)
12 Dimaadua ga helekai gi Moses, “Hana gi hongo di Gonduu Abarim, mmada gi tenua dela gaa wanga ko Au gi digau Israel. 13 Muli hua doo mmada gi tenua deelaa, gei goe gaa made, gadoo be do duaahina go Aaron, 14 idimaa, goolua gu de hagalongo mai gi di Au i agu helekai ala ne hai adu gi goolua i lodo di Anggowaa o Zin. Di madagoaa digau Israel huogodoo nogo hai baahi mai gi di Au i lodo Meribah, goolua hagalee haga modongoohia aga nia mahi ogu mogobuna dabu i nadau mua.” (Meribah, la go di monowai uwa aga i Kadesh, i lodo di Anggowaa o Zin.)* Deuteronomy 3.23-27; 32.48-52
15 Moses ga dalodalo ga helekai anga, 16 “Meenei Dimaadua, go di God dela e hai nia hagamau o nia mouli huogodoo, au e dangi adu bolo Goe gi dongo ina dau daane e dagi digau aanei, 17 gei e dagi digaula i lodo tauwa. Digaula gi dee hai hua be nia buini siibi ala di nadau hagaloohi ai.”* 1-Kings 22.17; Ezekiel 34.5; Matthew 9.36; Mark 6.34
18 Dimaadua ga helekai gi Moses, “Ma go Joshua tama a Nun, deelaa go mee taane e dohu. Goe lahia a mee, daahi aga ina doo lima gi hongo dono libogo.* Exodus 24.13 19 Heia a mee gii duu i mua tangada hai mee dabu go Eleazar mo nia daangada huogodoo. Goe ga haga iloo ang gi digau huogodoo bolo deenei go mee e pono do lohongo. 20 Gei goe gaa wanga labelaa gi mee di baahi o mogobuna, bolo digau Israel huogodoo gi hagalongo gi mee. 21 Mee gi hagalongo gi tangada hai mee dabu go Eleazar dela e iloo ia dogu manawa mai i dana hai hegau nia ‘Urim’ mo ‘Thummim’.* ‘Urim’ mo ‘Thummim’: Aanei la nia mee ala ne hai hegau ai tangada hai mee dabu belee iloo ai di manawa o God. Gidaadou e de iloo hagahumalia be ne hai hegau behee. Deenei di hai Eleazar gaa dagi Joshua mo digau Israel huogodoo i nia mee ala ma gaa hai go digaula.”* Exodus 28.30; 1-Samuel 14.41; 28.6
22 Moses gu haga gila aga nia mee a Dimaadua ala ne helekai ai bolo gi heia, gei mee gaa lahi a Joshua gii duu i mua o tangada hai mee dabu go Eleazar mo i mua nia golomada o digau Israel huogodoo. 23 Gei mee ga daahi aga ono lima gi hongo di libogo Joshua mo di haga iloo ang gi digaula, “Deenei go mee e pono dogu lohongo”, be di hai a Dimaadua ne helekai ai.* Deuteronomy 31.23

*27.7: Numbers 36.2

*27.14: Deuteronomy 3.23-27; 32.48-52

*27.17: 1-Kings 22.17; Ezekiel 34.5; Matthew 9.36; Mark 6.34

*27.18: Exodus 24.13

*27.21: ‘Urim’ mo ‘Thummim’: Aanei la nia mee ala ne hai hegau ai tangada hai mee dabu belee iloo ai di manawa o God. Gidaadou e de iloo hagahumalia be ne hai hegau behee.

*27.21: Exodus 28.30; 1-Samuel 14.41; 28.6

*27.23: Deuteronomy 31.23